Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання
6 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради,

протокол 10

від 28 листопада 2019 р.

 

 

 

06 грудня 2019 р.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання у
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ

2019

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання (далі – Положення) є документом нормативно-правового забезпечення системи очного чи заочного (дистанційного) навчання, реалізованого на базі інформаційно-комунікаційних технологій (далі – електронного навчання) у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (далі – університет), яке визначає основні засади запровадження та використання в освітньому процесі навчально-методичних розробок в електронному вигляді.

1.2. Положення розроблено згідно із Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про дистанційне навчання», затвердженим наказом №466 Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. та наказами Міністерства освіти і науки України №927 від 05.09.2008 р. «Про запровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя» та №385 від 29 березня 2012 року (зі змінами відповідно до наказу №683 від 05 червня 2013 р.).

1.3. Зміст та структура навчально-методичного матеріалу для електронного навчання визначається «Уніфікованими вимогами до електронних навчальних курсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» (наказ ректора № 436-01 від 14.10.2008).

2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Сертифікації підлягають електронні навчальні курси (ЕНК). Електронний навчальний курс – це розміщені у середовищі (системі) електронного навчання (далі – СЕН) університету і доступні через мережу Інтернет взаємно інтегровані електронні освітні ресурси (навчальні, довідкові, практичні) та засоби тестування знань, що використовуються під час освоєння певної навчальної дисципліни відповідно до її робочої програми. ЕНК, розроблений автором (авторами), який успішно пройшов сертифікацію згідно з цим Положенням, визнається навчально-методичною працею автора (авторів).

2.2. При проведенні сертифікації ЕНК умовно поділяється на базову (обов’язкову) частину та додаткові електронні освітні ресурси (ЕОР) – компоненти ЕНК.

2.3. Базову частину ЕНК становлять:

·  теоретична частина курсу (електронний конспект лекцій), розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, для підтримки вивчення якої призначений ЕНК;

·  глосарій (термінологічний словник), пов’язаний з теоретичною частиною через гіперпосилання;

·  методичні рекомендації щодо роботи з курсом;

·  інформація про форми та критерії оцінювання;

·  робоча програма дисципліни;

·  комплект тестових завдань до курсу для проведення проміжних, підсумкового та інших видів контролю та самоконтролю знань.

2.3. До додаткових інформаційних ресурсів – компонентів ЕНК належать:

·  електронний підручник (посібник) з дисципліни;

·  відео-курс лекцій з дисципліни;

·  презентації та інші демонстраційні матеріали до лекцій курсу;

·  віртуальні лабораторні установки, симулятори чи тренажери;

·  комплект завдань з курсу для практичних, контрольних чи курсових робіт із прикладами їх виконання;

·  електронний лабораторний практикум з дисципліни;

·  ділові ігри та сценарії до них тощо.

2.4. Мінімальною частиною ЕНК, яка може бути сертифікована є його базова частина.

2.5. Компоненти ЕНК можуть сертифікуватися одночасно із сертифікацією базової частини курсу чи окремо після сертифікації базової частини. Матеріали ЕНК без базової частини можуть сертифікуватись, якщо вони доповнюють сертифікований ЕНК з базовою частиною.

2.6. Матеріали ЕНК, який подається на сертифікацію, повинні бути розміщені на сервері електронного навчання, відповідати «Уніфікованим вимогам до електронних навчальних курсів...» та на основі рішення засідання кафедри пройти апробацію в освітньому процесі протягом хоча б одного періоду вивчення дисципліни (семестру, навчального року тощо). Під час апробації дозволяється використовувати ЕНК на усіх етапах вивчення дисципліни за винятком підсумкового контролю.

3. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ

3.1. Сертифікація ЕНК і його компонентів здійснюється рішенням науково-методичної ради університету, яке підтверджує можливість використання цього електронного ресурсу у освітньому процесі університету.

3.2. До сертифікації ЕНК повинен пройти експертизу якісних та технологічних показників. Для проведення рецензування ЕНК автор курсу надає доступ до нього з правами студента зовнішньому рецензенту.

3.3. Висновки про якісний рівень інформаційних ресурсів надає кафедра, за якою закріплена дисципліна, у вигляді витягу з протоколу засідання та зовнішній рецензент (працівник іншої установи), який є фахівцем у даній галузі, у вигляді рецензії з рекомендацією щодо визнання матеріалів навчально-методичною працею та можливості використання в освітньому процесі. При оцінюванні якості інформаційного ресурсу враховується у першу чергу повнота та відповідність його робочій програмі; наявність дидактичного та методичного забезпечення; повнота та якість блоку контролю знань; достатність рівня педагогічного й наукового аспекту тощо. Мова подання інформаційних ресурсів ЕНК має відповідати мові викладання дисципліни.

3.4. Якщо поданий до сертифікації ЕНК не містить базової частини або на сертифікацію подано додаткові компоненти уже сертифікованого ЕНК, то у витязі з протоколу засідання кафедри вказується назву та ідентифікатор у СЕН  сертифікованого курсу, доповненням до якого є компоненти, що сертифікуються.

3.5. Експертний висновок (додаток А) щодо технологічності електронних ресурсів надає лабораторія електронного навчання університету після одержання витягу із протоколу засідання кафедри. Експерт лабораторії електронного навчання оцінює технологічні аспекти інформаційного ресурсу, а саме: наявність необхідних компонентів (частин), структурованість матеріалу відповідно до «Уніфікованих вимог до електронних навчальних курсів...», можливість використання матеріалу на сервері електронного навчання університету, статистичні дані про рівень та результати апробації ресурсу в освітньому процесі, якість та стиль оформлення матеріалу тощо).

3.6. Автор заповнює Авторську довідку (додаток Б), у якій вказує дані про ЕОР та його авторів, для внесення в електронний каталог науково-технічної бібліотеки університету.

3.7. Загальне керівництво проведенням експертизи та сертифікації покладається на проректора з науково-педагогічної роботи.

3.8. Для прийняття рішення науково-методичною радою університету щодо сертифікації Автор подає секретарю науково-методичної ради:

·  витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо сертифікації ЕНК;

·  зовнішню рецензію;

·  експертний висновок лабораторії електронного навчання;

·  авторську довідку.

3.9. При позитивному рішенні науково-методичної ради університету про сертифікацію поданих інформаційних ресурсів Автору видається відповідний сертифікат чи додаток до сертифікату (додаток В).

3.10. Оформлення та ведення реєстру сертифікатів покладається на центр електронного навчання університету.

3.11. Інформація про номер сертифікату, номер протоколу та дату прийняття рішення науково-методичною радою університету лабораторією електронного навчання розміщується у відповідному розділі електронного навчального курсу.

3.12. Після сертифікації ЕОР секретар науково-методичної ради університету передає авторську довідку в науково-технічну бібліотеку університету для внесення даних про інформаційний ресурс в електронний каталог.

3.13. Архівна копія сертифікованого ЕНК адміністратором сервера електронного навчання поміщається у закритий для вільного доступу розділ електронного архіву.

3.14. Для сертифікованого ЕНК у випадку зміни назви дисципліни без зміни змісту, а також, при розділенні його на окремі курси чи об’єднанні сертифікованих курсів в один курс, дія сертифікату (сертифікатів) поширюється на утворені в результаті цих дій ЕНК.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ СТОРОННІХ АВТОРІВ ТА/ЧИ УСТАНОВ

4.1. Електронні освітні ресурси (конспекти лекцій, електронні підручники, методичні розробки, БД тестових запитань тощо) сторонніх авторів та/чи установ можуть використовуватись в освітньому процесі за умови їх інтеграції в систему електронного навчання університету. Інтеграція електронних ресурсів передбачає доступ до них учасників освітнього процесу із середовища ЕНК, розміщеного у СЕН університету. Освітні ресурси сторонніх розробників можуть використовуватись як цілковито, так і частинами, у ролі базової частини чи компонентів ЕНК із збереженням та зазначенням авторських прав.

Під сторонніми авторами та установами маються на увазі розробники електронних ресурсів – фізичні чи юридичні особи з-за меж юрисдикції університету, діяльність яких не підпадає під дію даного Положення.

4.2. Структура та зміст ЕНК, у якому використовуються освітні ресурси сторонніх авторів, повинна відповідати робочій програмі навчальної дисципліни та уніфікованим вимогам до електронних навчальних курсів.

4.3. Рішення про можливість (доцільність) використання електронних освітніх ресурсів сторонніх авторів у освітньому процесі приймає кафедра, за якою закріплена дисципліна, засвідчуючи це відповідним рішенням та фіксуючи у протоколі засідання.

4.4. Сертифікація ЕНК, який містить сторонні електронні освітні ресурси, проводиться у загальному порядку, викладеному у розділі 3 даного Положення. При цьому, до переліку документів, перелічених у п.3.8 можуть бути додані документи (копії) сертифікаційних документів (грифи та рекомендації МОН, рішення науково-методичних рад тощо) інших установ на запозичені матеріали та дозвіл (згода) від авторів (власників) на використання цих матеріалів.

4.5. Для захисту авторських прав на інтелектуальну власність у ЕНК, який містить електронні освітні ресурси сторонніх авторів, мають бути зазначені авторські права на них відповідно до вимог автора (розробника, укладача) та вказані підстави на право використання матеріалів.

 

5. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЕНК ТА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОПІЙ

5.1. Авторські права на створений ЕНК належить його Автору. Право власності на одну копію ЕНК, створеного Автором при виконанні своїх посадових обовязків, належить університету, якщо інше не обумовлено додатковими угодами чи авторським договором.

5.2. Підтвердження авторства розробника та власності університету засвідчується відповідними знаками © («копірайтами»), що розміщаються автоматично при наповненні ЕНК автором або адміністратором сервера електронного навчання на підставі документу про сертифікацію.

5.3. Використання запозичених матеріалів з ЕНК іших авторів чи освітніх ресурсів сторонніх авторів також супроводжується розташуванням відповідного знаку підтвердження авторства розробника матеріалів.

5.4. Використання копії сертифікованого ЕНК для потреб освітнього процесу може здійснюватися за рішенням завідувача кафедри, де читається відповідна дисципліна за згоди автора (авторів). У випадку відсутності згоди автора – за рішенням проректора з науково-педагогічної роботи на основі подання завідувача кафедри.

5.5. Взаємовідносини між Автором інформаційних ресурсів для електронного навчання та університетом стосовно розподілу авторських прав і майнових інтересів можуть регулюватися окремими авторськими угодами. Типові тексти таких угод наведено в додатках Г та Д.

 

 

 

 

Директор центру електронного навчання

 

Завідувач лабораторії електронного навчання

 

Погоджено:

 

Перший проректор

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

Начальник навчального відділу

 

Т.в.о. начальника організаційно-

юридичного відділу

 

 

 

п/п

 

 

 

п/п

 

 

 

/

п

 

 

 

 

 

п

 

О.К. Шкодзінський

 

 

І.В. Коноваленко

 

 

 

М.М. Митник

 

 

С.Ф. Дячук

 

 

І.Г. Ткаченко

 

У.М.Митник

 


Додаток А. Форма експертного висновку лабораторії дистанційного навчання

 

Експертний висновок

лабораторії дистанційного навчання

Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя

про технологічність поданого інформаційного ресурсу

 

Назва інформаційного ресурсу

 

 

Розробник (-ки) ресурсу

 

 

Дата розгляду ______________

Показник

Так

Ні

Чи всі подані матеріали представлено в сучасних електронних форматах?

Які формати використано?

 

 

html

pdf

doc,

docx

ppt,

pptx

avi,

mp4

mp3

 

 

Наявність компонентів курсу, які потребують для відтворення засобів мультимедіа

Наявність компонентів курсу у вигляді презентацій

 

Значення

Дата створення курсу

 

 

Обсяг лекційного матеріалу курсу, Мб

 

 

Кількість елементів глосарію

 

 

Кількість тестів

 

 

Кількість тестових запитань

 

 

Кількість відповідей на тестові запитання

 

 

Кількість записаних на курс студентів

 

 

Кількість випускників курсу

 

 

Коефіцієнт впровадження курсу (КВК)

 

 

            Індекс наповнення курсу (ІНК)

 

 

            Індекс використання курсу (ІВК)

 

 

            Індекс якості курсу (ІЯК)

 

 

Висновок

Перелічені компоненти курсу, розміщені на сервері електронного навчання у вигляді ЕНК з ID ______, є технологічно завершеними (непотрібне викреслити):

Базова частина ЕНК:

·  теоретична частина курсу;

·  глосарій (термінологічний словник);

·  комплект тестових завдань до курсу, призначений для проведення проміжних, підсумкового та інших видів контролю та самоконтролю знань;

·  методичні рекомендації щодо роботи з курсом;  інформація про форми та критерії оцінювання;  робоча програма дисципліни; перелік друкованих та електронних джерел.

Інші компоненти ЕНК:

·  електронний підручник (посібник);

·  віртуальна лабораторна робота чи тренажер;

·  ділова гра.

Завідувач лабораторії ДН


Додаток Б. Форма відомостей про авторів інформаційного ресурсу та описова інформація для видань Університету

 

Авторська довідка

(електронні навчальні курси)

 

Назва ЕНК:

 

 

(мовою оригіналу)

Назва ЕНК укр. мовою:

 

 

(заповнюється у разі, якщо мова оригіналу не є українською)

Назва ЕНК англ. мовою:

 

 

(заповнюється у разі, якщо мова оригіналу не є англійською)

Рік:

 

 

(вказується рік, у якому сертифіковано ЕНК)

Місто:

 

 

(вказується місто, у якому створено ЕНК)

УДК:

 

 

(вказується шифр ЕНК згідно універсальної десяткової класифікації бібліотечних документів)

 

 

Охоплення спеціальностей (напрямів):

 

(вказуються шифри і назви спеціальностей (напрямів), для яких призначено ЕНК)

 

 

Авторські права:

 

 

(© перелік авторів, рік)

 

(© автор-установа, рік)

Автор 1

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

 

Автор 2

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

Автор 3

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

Для авторів 4, 5, … повторити аналогічно

 

Ключові слова

Українською мовою:

 

 

(до 10 слів)

 

Англійською мовою:

 

 

(до 10 слів)

 

Анотація

Українською мовою:

 

 

(до 200 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійською мовою:

 

 

(до 200 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток В. Форма сертифікату та доповнення до сертифікату

    


 

Додаток Г. Форма авторського договору між автором інформаційного ресурсу та університетом (інформаційний ресурс розробляється в межах посадових обов’язків автора)

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.  Тернопіль                                                             "     " ____________  20__ р.

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, в подальшому “Університет”, в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та_____________________ ____________________________________________________, у подальшому “Автор (автори)”, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором (авторами) і Університетом, який регулює процес передання Автором (авторами) до Університету майнових прав на інформаційний ресурс для системи дистанційного навчання (СДН), сертифікований згідно "Положення про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання навчально-методичною працею".

1.2. Автор (автори) передає Університетові майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на завершений інформаційний ресурс “_____________________________________________________________________ ___________________________________________” (далі за текстом “Інформаційний ресурс”), сертифікат №___ від “___” _________ 20__ р.

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Автор (автори) зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначення імені автора).

1.5. Автор (автори) передає Університетові майнові права на використання однієї копії Інформаційного ресурсу в навчальному процесі Університету. Використання другої та наступних копій Інформаційного ресурсу, а також використання Інформаційного ресурсу в інших крім навчального процесу Університету цілях, можливе лише через укладання окремої трудової угоди між Автором (авторами) та Університетом, в якій узгоджується вид, розмір та порядок оплати винагороди Автору за використання його Інформаційного ресурсу.

1.6. Повна передача майнових прав на Інформаційний ресурс від Автора (авторів) до Університету можлива шляхом укладання окремої трудової угоди між Автором (авторами) та Університетом, в якій узгоджується вид, розмір та порядок оплати винагороди Автору (авторам).

 

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. Університет визнає авторство Автора (авторів) вказаного у п.1 інформаційного ресурсу СДН.

2.2. Університет забезпечує умови для використання Автором (авторами) Інформаційного ресурсу для виконання свої посадових обов’язків.

2.3. Університет забезпечує конфіденційність Інформаційного ресурсу у межах, що не виходять за рамки його використання Автором (авторами) для виконання ними своїх посадових обов’язків.

2.4. При використанні Інформаційного ресурсу на серверному обладнанні Університет має право робити резервні копії ресурсу у необхідній з точки зору безпеки кількості.

2.5. Автор (автори) зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.6. Автор (автори) надає Університетові такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою Університету;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та Університетом;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на необмежене використання Інформаційного ресурсу користувачами системи дистанційного навчання.

2.7. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиплати Автору (авторам) винагороди, передбаченої п.1.5, договір втрачає чинність.

 

4. Конфіденційність

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений існуючим законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор (автори) не має права припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

7. Заключні положення

7.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.

 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін

 


Додаток Д. Форма авторського договору між автором інформаційного ресурсу та університетом (інформаційний ресурс розробляється за окремою трудовою угодою-замовленням)

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.  Тернопіль                                                             "     " ____________  20__ р.

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, в подальшому “Університет”, в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та______________________________ ___________________________________________________________, у подальшому “Автор (и)”, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором і Університетом, який регулює процес передання Автором до Університету майнових прав на інформаційний ресурс для системи дистанційного (електронного) навчання (СДН), сертифікований згідно ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва номативного документу, на основі якого проведена сертифікація)

1.2. Автор (автори) передає Університетові майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на завершений інформаційний ресурс “__________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________” (далі за текстом “Інформаційний ресурс”), сертифікат №___ від “___” _________ 20___ р. виданий ____________________________________________________________________________

(назва установи, що видала сертифікат)

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Автор надає Університетові права на використання Інформаційного ресурсу. Автор зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначені імені автора).

1.5. Автор гарантує, що на інформаційний ресурс, права на який передаються Університетові, права належать йому особисто і не передані іншій установі угодою, чинною на момент укладення цього договору

 

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. Університет визнає авторство Автора вказаного у п.1 інформаційного ресурсу СДН.

2.2. При використанні Інформаційного ресурсу на серверному обладнанні Університет має право робити резервні копії ресурсу у необхідній з точки зору безпеки кількості.

2.3. Автор зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.4. Автор (власник авторських прав) надає Університетові такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою Університету;

- право на необмежене розповсюдження Інформаційного ресурсу серед користувачів системи дистанційного навчання;

- право перекладу Інформаційного ресурсу будь-якою мовою;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на публічне використання матеріалів Інформаційного ресурсу з метою реклами;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та Університетом;

- виняткове право на використання Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право на тиражування та продаж Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право передати частину отриманих прав третім особам.

2.5. Разом із майновим правом Автор передає Університетові виключні майнові права (дозвіл чи заборону використання Інформаційного ресурсу крім Університету іншими особами), що полягають у:

- відтворенні Інформаційного ресурсу в комп’ютерних програмах на CD чи DVD-дисках;

- відтворенні Інформаційного ресурсу в базах даних, що розміщені на серверах;

- публічній демонстрації або показу;

- перекладі Інформаційного ресурсу;

- переробці, адаптації та інших подібних змінах Інформаційного ресурсу;

- включення Інформаційного ресурсу як складової частини до збірників;

- тиражуванні, здаванні в майновий найм і комерційний прокат, відчуження іншим способом примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс;

- імпорті примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс.

2.6. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

2.7. Територія використання переданих Автором Університетові авторських прав є необмеженою.

2.8. Автор передає Інформаційний ресурс до фонду навчально-методичних праць на електронному носії (CD чи DVD диск).

2.9. Автор отримує одноразову авторську винагороду за передачу Університетові прав на Інформаційний ресурс згідно з окремою трудовою угодою-замовленням від “___” _________ 20___ р. № ___ між Автором та Університетом.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання Автором п. 2.8 договору винагорода, передбачена п. 2.9, не виплачується.

3.2. У разі невиплати Автору винагороди договір втрачає чинність.

 

4. Конфіденційність

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений існуючим законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор не має права припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

7. Заключні положення

7.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.

 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін