Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання
6 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі
7 Декларація про академічну доброчесність


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

 

УХВАЛЕНО

вченою радою ТНТУ ім. І.Пулюя

протокол № 6

від 20 квітня 2021 р.

 

 

 

21 квітня 2021 р.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сервер електронного навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль

2021


 

1.     Загальні положення

1.1.         Визначення термінів та скорочень, які використовуються в даному документі

1.1.1.  Положення – даний документ.

1.1.2.  ТНТУ – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

1.1.3.  ЦЕН – центр електронного навчання ТНТУ.

1.1.4.  Сервер – сервер електронного навчання ТНТУ: серверне апаратне та програмне забезпечення, на яке покладено функції підтримання освітнього процесу з використанням комп’ютерної мережі.

1.1.5.  Адміністратор – посадова особа, працівник ЦЕН, що має відповідну кваліфікацію і на якого покладено обов’язки з підтримки роботи Сервера.

1.1.6.  Інформація – дані, які зберігаються на Сервері або передаються комп’ютерною мережею при користуванні Сервером.

1.1.7.  Користувач – особа, яка користується Сервером або Інформацією.

1.1.8.  Кожен Користувач має один з наступних рівнів прав:

§  Незареєстрована особа – Користувач, який не пройшов процедуру реєстрації на Сервері або очікує її завершення.

§  Студент – Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері та не має прав інструктора.

§  Інструктор – Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері та отримав права інструктора.

1.1.9.  Законодавство – чинні нормативні документи ТНТУ та чинне законодавство України.

1.1.10.                   Правила – правила користування Сервером.

1.2.         Сервер призначений для реалізації освітнього процесу з використанням інформаційних технологій, оцінювання рівня підготовки студентів та організації взаємодії між учасниками освітнього процесу через комп’ютерні мережі.

1.3.         Сервер входить до складу телекомунікаційної мережі ТНТУ як інформаційний ресурс. Функціонування Сервера у мережі здійснюється на основі «Положення про телекомунікаційну мережу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя», затвердженого наказом ректора ТНТУ за №466-01 від 14.06.2011р.

1.4.         Сервер використовується науково-педагогічними працівниками ТНТУ для:

§   публікування навчально-методичних матеріалів,

§  створення тестів та проведення на їх основі контролів знань,

§  планування та проведення навчальних заходів як в онлайновому режимі, так і в режимі офлайн.

1.5.         Сервер використовується студентами ТНТУ для вивчення предметів, передбачених робочим навчальним планом, за яким вони навчаються, складання тестів поточного та підсумкового контролів та самоконтролю знань.

1.6.         Результати вивчення курсу, складання тестів, та інші результати, отримані з використанням Сервера, враховуються викладачами при атестації студентів та семестровому контролі відповідно до робочої програми навчальної дисципліні та інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу в ТНТУ.

 

2.     Адміністратор

2.1.         Адміністратор призначається з числа інженерно-технічних працівників ЦЕН з покладанням на нього обов’язків з підтримки роботи Сервера, які визначаться посадовою інструкцією.

2.2.         Адміністратор підпорядковується директору ЦЕН.

2.3.         Адміністратор має право:

2.3.1.  Вживати усіх заходів, передбачених Положенням та Правилами.

2.3.2.  Використовувати всі ресурси Сервера в межах, необхідних для забезпечення виконання Положення та Правил.

2.3.3.  Використовувати інші можливості, не заборонені Законодавством, для здійснення покладених на нього функцій.

2.3.4.  За погодженням з директором ЦЕН розробляти та змінювати Правила з метою реалізації та конкретизації вимог Положення, оперативного реагування на події, пов’язані з роботою Сервера, а також визначати порядок введення в дію та припинення дії Правил.

2.3.5.  Вносити зміни в Сервер з метою: покращення його роботи, забезпечення дотримання користувачами Положення і Правил, та в інших випадках, передбачених Положеннями та Правилами.

2.3.6.  Вимагати від Користувачів оформлення запитів, пов’язаних з роботою Сервера, у письмовому вигляді за встановленою формою, чи в іншому вигляді, передбаченому Правилами.

2.4.         Адміністратор зобов’язаний:

2.4.1.  Дотримуватися Положення та Правил.

2.4.2.  Забезпечувати роботу Сервера та реалізацію всіх його можливостей відповідно до Положення та Правил.

2.4.3.  Забезпечувати доступ Користувачів до Інформації відповідно до їх рівнів прав та керувати зміною рівнів прав Користувачів.

2.4.4.  Регулярно оновлювати програмне забезпечення, встановлене на Сервері.

2.4.5.  Вживати заходи щодо запобігання втратам і пошкодженню Інформації внаслідок збоїв програмного чи апаратного забезпечення Сервера, некоректних дій Користувачів чи спроб несанкціонованого доступу, мінімізувати шкоду, завдану такими ситуаціями, та забезпечувати швидке відновлення роботи Сервера у випадку виникнення збоїв.

2.4.6.  Вживати заходи, визначені Положенням та Правилами, щодо Користувачів, які їх порушують.

2.4.7.  Здійснювати підтримку Користувачів у випадку виникнення проблем чи питань, пов’язаних з роботою Сервера.

2.5.         Адміністратору забороняється:

2.5.1.  Чинити дії, що можуть становити загрозу роботі Сервера, цілісності чи конфіденційності Інформації, доступності Інформації для Користувачів, або які іншим чином суперечать Положенню, Правилам чи Законодавству.

2.5.2.  Розголошувати, поширювати, використовувати чи змінювати доступну йому Інформацію, якщо це не передбачено покладеними на нього функціями, Положенням, Правилами чи розпорядженнями керівництва ТНТУ або директора ЦЕН.

3.     Права Користувачів

3.1.         Незареєстрована особа має право:

3.1.1.  Реєструватися на Сервері.

3.1.2.  Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Незареєстрованим особам.

3.1.3.  Повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, з використанням засобів, визначених Правилами.

3.2.         Студент має право:

3.2.1.  Використовувати Сервер для вивчення дисциплін, передбачених робочим навчальним планом, за яким він навчається.

3.2.2.  Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Студентам, за винятком заборонених Інструкторами курсів, на які він записаний.

3.2.3.  Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

3.3.         Інструктор має право:

3.3.1.  Створювати та наповнювати інформацією електронні навчальні курси з навчальних дисциплін.

3.3.2.  Керувати створеними ним курсами.

3.3.3.  Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Інструкторам.

3.3.4.  Встановлювати додаткові обмеження і вимоги, що не суперечать Положенню і Правилам, обов’язкові для виконання Користувачами створених ним курсів.

3.3.5.  Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

4.     Обов’язки, обмеження та відповідальність Користувачів

4.1.         Користувач зобов’язаний:

4.1.1.  Дотримуватися Положення, Правил та вимог Інструкторів курсів, на які він записаний.

4.1.2.  Вказувати повні і достовірні дані про себе при реєстрації та постійно слідкувати за їх повнотою й достовірністю.

4.2.         Користувачу забороняється:

4.2.1.    Використовувати Сервер для потреб, не пов’язаних з освітнім процесом.

4.2.2.  Розголошувати дані свого реєстраційного (облікового) запису чи дозволяти іншим особам користуватися Сервером, використовуючи його реєстраційний запис.

4.2.3.  Володіти чи намагатися отримати більше ніж один особистий реєстраційний запис.

4.2.4.  Розголошувати відому йому Інформацію іншим особам, якщо ця Інформація не стосується виключно цих осіб або не може бути отримана стандартними засобами Сервера всіма іншими Користувачами незалежно від їх рівнів прав.

4.2.5.  Чинити дії, які можуть спричинити розкриття чи зміну Інформації, яка недоступна для цього Користувача стандартними засобами Сервера.

4.2.6.  Чинити дії, які можуть спричинити вихід з ладу Сервера чи поставити під загрозу його роботу, цілісність чи конфіденційність Інформації.

4.2.7.  Поширювати неправдиві чи конфіденційні дані чи дані, що можуть ображати честь і гідність інших осіб.

4.2.8.  Використовувати Сервер з метою агітації чи реклами.

4.2.9.  Чинити інші дії, заборонені Положенням чи Правилами.

4.2.10.  Використовувати чи поширювати Інформацію, якщо це суперечить Законодавству про охорону авторських прав.

4.2.11.  Чинити інші дії, що суперечать Законодавству.

4.3.         Студент несе повну відповідальність за:

4.3.1.  Усі дії, здійснені ним чи будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

4.3.2.  Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

4.3.3.  Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

4.4.         Інструктор несе повну відповідальність за:

4.4.1.  Усі дії, здійснені ним чи будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

4.4.2.  Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

4.4.3.  Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

4.4.4.  Розголошення доступної йому Інформації без згоди Адміністратора чи особи, Інформація про яку розголошується.

4.4.5.  Керування створеними ним курсами в межах можливостей, що надаються йому Сервером. Зокрема, Інструктор відповідає за зміст завантажених на Сервер файлів, надання доступу до курсів Користувачам, вивчення ними курсів, складання тестів та користування іншими засобами, доступ до яких контролюється Інструктором, а також за дії Студентів, яким він делегував усі або частину своїх прав, пов’язаних з реалізацією цих прав.

4.4.6.  Доцільність і коректність встановлених ним додаткових вимог і обмежень, ознайомлення Користувачів з ними та контроль за їх дотриманням.

5.     Дії при порушенні Користувачами Положення або Правил

5.1.         У випадку порушення Користувачем вимог Положення або Правил до нього може бути застосовано один чи кілька заходів:

5.1.1.  Попередження.

5.1.2.  Звуження чи позбавлення привілеїв.

5.1.3.  Блокування доступу з IP-адреси комп’ютера Користувача.

5.1.4.  Блокування реєстраційного запису Користувача.

5.1.5.  Пониження в правах аж до видалення реєстраційного запису.

5.1.6.  Притягнення до адміністративної, кримінальної чи інших видів відповідальності, передбачених Законодавством.

5.1.7.  Інші заходи, передбачені Правилами.

6.     Прикінцеві положення

6.1.         Положення і Правила є обов’язковими для виконання Адміністратором та всіма Користувачами Сервера.

6.2.         Чинною редакцією Правил є редакція, розміщена на Сервері. Якщо не вказано інше, Правила набувають чинності з моменту їх публікації на Сервері.

 

 

 

 

 

Перший проректор                                                    Микола Митник

 

Проректор з науково-педагогічної

роботи                                                                        Степан Дячук

 

Директор центру

електронного навчання                                                       Олег Шкодзінський

 

Начальник навчального відділу                                          Ігор Ткаченко

 

Організаційно-юридичний відділ