Офіційні документи сервера ДН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про сертифікацію інформаційних ресурсів для електронного навчання
6 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі
7 Декларація про академічну доброчесність


 

Розглянуто та схвалено:

 

на засіданні науково-методичної ради ТНТУ,

протокол №___ від "30" березня 2011р.

 

на засіданні Вченої Ради ТНТУ,

протокол №___ від "5" травня 2011р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор ТНТУ імені І.Пулюя

(підпис) Ясній П.В.

 

"___" ____________ 2011 р.

 

Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів

у Тернопільському національному технічному університеті

імені Івана Пулюя

 

Дані Уніфіковані вимоги визначають структуру електронного навчального курсу (ЕНК) з дисципліни, єдині вимоги до змісту та оформлення його компонентів, методичні та програмно-технічні умови його застосування.

Уніфіковані вимоги відповідають "Положенню про дистанційне навчання" (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004 р.) та "Положенню про робочу навчальну програму дисципліни" ТНТУ (затверджено на засіданні Вченої Ради ТНТУ, протокол №1 від 25.01.2011 р.).

Уніфіковані вимоги складені відповідно до "Програми розвитку дистанційного навчання в Тернопільському державному національному університеті імені Івана Пулюя на 2008-2013рр." та "Положення про дистанційне навчання ТНТУ" (затверджено наказом ректора 22 листопада 2006р.).

Електронні курси, розроблені на основі даних Уніфікованих вимог, можуть використовуватись для підтримки усіх форм навчання у цілому чи окремими частинами для організації самостійної роботи, проведення модульного та підсумкового контролю, проведення консультацій та ін.

 

1. Структура електронного навчального курсу

Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі навчально-методичні матеріали:

1. Візитка курсу (стисла інформація про курс рекламного характеру).

2. Короткий опис предмету.

3. Календарний план.

4. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом та вхідне тестування.

5. Шкала оцінювання.

6. Оголошення.

7. Навчальні модулі, які містять:

-          структурований по темах навчальний текст з контрольними запитаннями, адаптований до самостійного вивчення з посиланнями на терміни з глосарію;

-          завдання для практичних та лабораторних занять;

-          плани семінарських занять;

-          теми дискусій та опис порядку їх проведення;

-          матеріали та завдання для самостійного опрацювання;

-          проектні завдання;

8. Комп’ютерне тестування, яке включає самотестування, модульні та підсумковий тести.

9. Підсумкова атестація.

10. Глосарій (термінологічний словник).

11. Перелік друкованих та Інтернет- джерел.

 

 

 

Зразок формування структури ЕНК

 

Електронний навчальний курс "Об’єктно-орієнтоване програмування"

 

Характеристика курсу

Календарний план

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом

Шкала оцінювання

Модуль 1. "Об’єктно-орієнтоване програмування"

Тема 1.1. "Середовище Delphi"

Тема 1.2. "Типи даних"

Тема 1.3. "Особливості об’єктно-орієнтованого програмування"

Тема 1.4. "Організація програм"

Семінар. "Основні поняття ООП"

Практичне заняття №1.1. "Вивчення середовища візуального програмування Delphi".

Практичне заняття №1.2. "Вивчення візуальних компонентів вводу/ виводу текстової інформації".

Практичне заняття №1.3. "Вивчення компонентів Delphi для керування роботою програми".

Матеріал і завдання на самостійне опрацювання.

Тестування. Тест 1.

Модуль 2. "Принципи створення прикладних програм у середовищі Delphi"

Тема 2.1. "Виняткові ситуації"

Тема 2.2. "Робота з файлами"

Тема 2.3. "Графіка та мультимедіа"

Тема 2.4. "Робота з пам’яттю"

Тема 2.5. "Динамічно приєднувані бібліотеки"

Практичне заняття №2.1. "Робота з файлами".

Практичне заняття №2.2. "Створення динамічних бібліотек у Delphi"

Практичне заняття №2.3. "Побудова графіків та діаграм".

Матеріал і завдання на самостійне опрацювання.

Тестування. Тест 2.

Підсумкове тестування.

Глосарій (термінологічний словник)

Друковані та Інтернет- джерела

 

 

2. Призначення компонентів ЕНК

2.1. Візитка курсу

У цьому пункті наводять загальну лаконічну інформацію про електронний курс та його авторів, лектора, кафедру, спеціальність та рівень доступу до курсу. Крім цього, візитка містить дані про сертифікацію викладача та курсу і коефіцієнт використання курсу. На основі цієї загальнодоступної інформації слухач приймає рішення про навчання за цим курсом.

Візитка є єдиною частиною електронного курсу, доступ до якої є необмеженим. Усі інші складові доступні тільки для записаних на курс слухачів.

 

 

 

Приклад складової частини "Візитка курсу"

 

2.2. Короткий опис предмету

Згідно з "Положенням про робочу навчальну програму дисципліни", у короткому описі подають:

-          мету вивчення предмету;

-          анотацію з ОПП підготовки фахівця;

-          структурно-логічну схему з переліком предметів, які передують вивченню та забезпечуються даним предметом;

-          загальну характеристику навчальної дисципліни, яка включає кількість кредитів, відповідних ЕСТS; кількість модулів разом з самостійною та індивідуальною роботою студента; кількість семестрів викладання дисципліни; кількість змістових модулів; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для лекційних, лабораторних, практичних та інших видів робіт; шифр та назву напряму та спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень, статус дисципліни, види контролю по семестрах тощо.

 

2.3. Календарний план

Календарний план відображає потижневий план проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять, а також виконання студентами завдань для самостійної роботи. Робочий навчальний план дисципліни подають у вигляді таблиці, в якій усі види навчального навантаження студента розписуються у годинах на кожен тиждень семестру із зазначенням номеру лекції, лабораторного (практичного/ семінарського) заняття та форми контролю для поточної перевірки знань. Такими формами контролю можуть бути:

-          захист лабораторних робіт, практичних чи семінарських;

-          виконання контрольних робіт, колоквіуми;

-          поточний контроль;

-          поточний тестовий контроль;

-          захист проектів;

-          здача змістових модулів тощо.

 

 

Зразок оформлення потижневого розкладу електронного навчального курсу

 

Вид навчальної роботи

Годин в семестрі

Розподіл годин по тижнях

Вид підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

14

15

16

 

Лекційні заняття

2

2

ЛК1

2

ЛК2

2

ЛК3

2

ЛК4

2

ЛК5

2

ЛК6

2

ЛК14

2

ЛК15

2

ЛК16

екзамен

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття

32

2

ЛР1

 

2

ЛР2

 

2

ЛР3

 

 

2

ЛР8

 

Індивідуальна робота

16

 

 

 

2

 

2

 

 

2

 

Самостійна робота

82

4

6

6

5

5

4

6

4

6

Проміжні форми контрольних заходів

 

 

ЗЛР1

 

ЗЛР2

 

ЗМ1

ЗЛР7

ЗМ2

 

Всього годин

162

10

8

12

7

11

6

8

10

8

 

Примітка. Використано такі скорочення: ЗЛРnn – захист лабораторної роботи №nn; ЗМnn – здача тестів nn-го модуля.

 

2.4. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом та вхідне тестування

Методичні рекомендації є першим джерелом інформації для слухача на початку навчання. Цей методичний матеріал є навігатором по засвоєнню всього навчального матеріалу, помічником при самостійній роботі особи, що навчається за електронним курсом.

Методичні рекомендації повинні містити:

- привітання авторів та інструкторів курсу, контактну інформацію;

- обґрунтування актуальності вивчення курсу, аргументи для мотивації навчальної діяльності;

- інструкцію "Як працювати з курсом", порядок та графік консультацій;

- інформацію, яку повинен знати студент після вивчення курсу, ключові слова курсу (поняття, що будуть уведені в курсі);

- інструкцію "Як готуватися до іспиту чи заліку".

- критерії рейтингу (якщо він є);

- вхідне тестування для контролю та самоконтролю готовності студента до засвоєння матеріалу курсу.

 

2.5. Шкала оцінювання

Містить інформацію щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання. Оцінка за кожен модуль враховує три складові: засвоєння теоретичного матеріалу, вміння практично застосовувати отримані знання, та успішність виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання.

 

 

 

Приклад складової частини "Шкала оцінювання"

Кількість балів, яку студент може набрати за виконання різних видів навчального навантаження, приведено у таблиці:

Модуль 1. "Об’єктно-орієнтоване програмування"

Практичне заняття №1.1. "Вивчення середовища візуального програмування Delphi"

3

Практичне заняття №1.2. "Вивчення візуальних компонентів вводу/ виводу текстової інформації"

4

Практичне заняття №1.3. "Вивчення компонентів Delphi для керування роботою програми"

5

Реферат з

матеріалами самостійної роботи

1

Тест 1

13

Всього

37

Модуль 2. "Принципи створення прикладних програм у середовищі Delphi"

Практичне заняття №2.1. "Робота з файлами"

5

Практичне заняття №2.2. "Створення динамічних бібліотек у Delphi"

5

Практичне заняття №2.3. "Побудова графіків та діаграм".

5

Реферат за матеріалам

самостійної роботи

10

Тест 2

13

Всього

38

Підсумкове тестування

25

 

2.6.Оголошення

Оголошення використовуються викладачем для анонсування подій та публікацію повідомлень про зміни у навчальному курсі тощо.

 

2.7.Навчальні модулі

Згідно з "Положенням про дистанційне навчання" модулі можуть містити наступні форми навчання: навчальні заняття, виконання проектних завдань, практичну підготовку, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять при дистанційному навчанні в ТНТУ є самостійне вивчення навчального матеріалу електронного курсу (поділеного на розділи), консультації (у зміст модулів не включається), семінари, дискусії, практичні заняття, лабораторні заняття.

В межах кожного модуля навчальний матеріал потрібно групувати за такими видами:

1.       Навчальна діяльність, направлена на вивчення теоретичного матеріалу. У цьому розділі слід розміщувати матеріали (конспекти лекцій), направлені на засвоєння теоретичних основ за темами навчального модуля. Матеріал цього розділу відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі. Крім адаптованого до самостійного вивчення статичного матеріалу, тут можна розміщувати мультимедійні презентації, аудіо- та відео- матеріали, призначені для вивчення теоретичної частини курсу, флеш-ролики; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти, нормативні акти, закони) тощо. При цьому можна проводити заняття у формі конференції, семінари, дискусії.

2.       Практична робота студента. Цей розділ охоплює навчальну діяльність студента за участю викладача, направлену на вирішення практичних завдань згідно тем навчального модуля. Сюди можуть входити лабораторні та практичні заняття, які виконуються з участю викладача, семінари, дискусії тощо. До кожної роботи потрібно сформулювати мету та завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань. Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання та реальні об'єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при формулюванні завдання. Результат виконання лабораторної (практичної) роботи студенти можуть надсилати викладачеві в електронній формі до навчального порталу чи подавати у паперовому вигляді. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

3.       Самостійна робота студента. Значна частина навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. На відміну від практичної роботи, самостійна робота студента направлена на самостійне виконання завдань, які потребують творчого осмислення матеріалу курсу. Сюди відносяться: курсове проектування, написання реферату, виконання контрольних робіт. У матеріалах електронного навчального курсу необхідно розмістити додатковий теоретичний матеріал, завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання формулюється у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Результати виконання завдання можна надсилати викладачеві в електронній формі до навчального порталу чи подавати у паперовому вигляді. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

 

2.7.1. Теоретичний матеріал модуля

Кожен розділ модуля має таку структуру:

1) тема;

2) зміст;

3) ключові слова розділу;

4) цілі та завдання вивчення теми;

5) методичні рекомендації щодо вивченню розділу;

6) навчальний матеріал (розбитий на невеликі частини);

7) питання для самоконтролю;

8) висновки (стисле резюме).

У тексті навчального матеріалу слід робити посилання на терміни глосарію.

 

 

 

Зразок-шаблон оформлення розділу модуля

 

 Тема: "________________________________________"

 

Зміст.

1.

2.

Ключові слова:

 

Цілі та завдання вивчення теми.

 

Успішне вивчення теми дозволяє:

...

Мати уяву про ...

... 

Знати ...

... 

Володіти ключовими поняттями: ...

 

Методичні рекомендації до вивчення теми 1.1.

При вивченні теми 1.1. важливо узагальнити ... , проаналізувати ..., сформулювати ... .

Вивчаючи пункт 1, зупинитися на положеннях ... . Для цього зверніться до хрестоматії, монографії,

Вивчаючи пункт 2, зверніть увагу на ... .

Вивчаючи пункт 3, спробуйте відповісти на питання: "".

 

Навчальний матеріал.

(розбитий на невеликі порції, повинен мати інструкції щодо діяльності студента)

Прочитайте та виділіть основні риси ...

...

Прочитайте та законспектуйте основні положення

...

Питання для самоконтролю

1.

2.

 

Висновки (стисле резюме)

 

2.7.2. Завдання для практичних занять

Завдання для практичних занять повинні містити текст варіантів завдань, методичні вказівки до їх виконання, вимоги до виконання і оформлення, зразки виконання, терміни надсилання інструктору результатів для перевірки.

 

 

Зразок-шаблон оформлення завдань для практичного заняття

 

Завдання 1.

...

Оформіть результат у вигляді реферату обсягом 1-2 сторінки.

 

Завдання 2.

...

Оформіть результат у вигляді тексту програми на мові Object Pascal з коментарями.

 

Результати практичного заняття надіслати до ____.

 

 

  2.7.3. Плани семінарських занять

Семінарське заняття проводиться за допомогою чату чи інших засобів он-лайнового спілкування. План семінарського заняття має містити тему, питання та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття.

 

 

 

Зразок-шаблон оформлення плану семінарського заняття

 

Тема: "".

Мета семінарського заняття:

 

Питання семінарського заняття.

1.

2.

 

При підготовці ретельно вивчіть Розділ 1.1 та Розділ 1.2. Сформуйте свою точку зору з питань семінарського заняття. Стисло зафіксуйте свою точку зору (600 знаків) з кожного питання.

 

Дата та час семінару.

 

 

2.7.4. Проектні завдання

Проектні завдання в електронному курсі мають сформувати вміння студента використовувати отримані теоретичні знання для вирішення різноманітних прикладних задач.

В електронних курсах використовують наступні проектні завдання:

1) завдання типу case study;

2) контрольна робота;

3) реферат (обов’язково з використанням матеріалів електронного курсу; публікується на сайті);

4) курсова робота;

5) дипломна робота.

Варіанти завдань та результати виконання контрольних та курсових робіт можуть бути розміщені у файлообміннику "Завдання".

2.7.5. Дискусія

Дискусія – активна форма навчання, яка реалізується засобами форуму, блогу, вікі, чату тощо. Для дискусії потрібно сформулювати тему дискусії, строки проведення, критерії оцінки участі студентів в обговоренні.

2.7.6. Вимоги до оформлення компонентів електронного курсу

Текст матеріалів електронного курсу рекомендується готувати у програмі Microsoft Word версії не нижче 97, рекомендований розмір шрифту – 12 pt. Малюнки мають бути вставлені у текст і представлені у форматі .gif, .png або .jpg. Після оформлення матеріал слід конвертувати у формат HTML і розмістити на сервері електронного навчання.

 

2.8. Комп’ютерне тестування

Комп’ютерні тести є основною формою контролю та самоконтролю при електронному навчанні. Комп’ютерні тести електронного курсу можуть бути такі:

1) вхідний (до проходження курсу);

2) поточний;

3) модульний;

4) підсумковий.

Рекомендована кількість тестових запитань (не менше): для поточного тесту – 20-30 запитань; для модульного – 150-200; для підсумкового – від 300 до 500.

Типи запитань комп’ютерного тесту, для яких можливий автоматичний підрахунок результатів тестування:

1) альтернативні (істина/хибність);

2) множина варіантів;

3) множинна відповідь;

4) впорядковування;

5) відповідність (проста і графічна).

Допускається використання запитань типу "відкрите запитання", які автоматично не оцінюються і потребують перевірки викладачем.

Кожне запитання тесту повинно мати вагу, представлену додатнім цілим числом.

 

 

 

Приклади тестових запитань

 

Запитання №1.

Тип: Множина варіантів

Питання:

Яка дія відбувається при виконанні наступного коду в Delphi?

BitBtn1.Visible := false;

Правильна відповідь:

Кнопка BitBtn1 стає невидимою

Вага запитання: 1.

 

Запитання №2.

Тип: Множинна відповідь

Питання:

При виконанні яких рядків може викликатися локальний оброблювач виняткових ситуацій?

1

 Operator 1

2

try

3

 Operator 2

4

 Operator 3

5

except

6

 Operator 4

7

 Operator 5

8

end;

Правильні відповіді:

Рядок №3, рядок №4

Вага запитання: 1.

 

Запитання №3.

Тип: Відповідність

Питання:

Поставте у відповідність видам руху їх характеристики:

 

Деформація розтягу

A

Кут перекосу грані

 

Деформація зсуву

B

Лінійне переміщення

 

Поступальний рух

C

Відносне видовження

 

Обертовий рух

D

Кут повороту грані

Правильна відповідь:

C, A, B, D

Вага запитання: 1.

 

Запитання №4.

Тип: Відповідність

Питання:

Вкажіть відповідність заслуги у гідрогазодинаміці її авторам

 

Б.Паскаль

A

Сформулював основи теорії в’язкості рідини

 

Є.Торічеллі

B

Досліджував питання передачі тиску в рідині

 

Дж.Стокс

C

Досліджував закономірності витікання рідини з отворів

 

О.Рейнольдс

D

Встановив закон подібності потоків у трубах

Правильна відповідь:

B, C, A, D

Вага запитання: 1.

 

Запитання №5.

Тип: Впорядковування

Питання:

Пронумеруйте значення тисків у порядку зростання їх величини:

td width=45 valign=top style='width:33.75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

 

 

150 м. вод. ст.

 

2 бар

760 мм рт. ст.

 

1 МПа

 

5 ат

Правильна відповідь:

5, 2, 1, 4, 3

Вага запитання: 1.

 

Запитання №6.

Тип: Альтернативне

Твердження:

Сила Архімеда за величиною дорівнює вазі витісненого зануреним тілом об’єму рідини.

Правильна відповідь:

Істина

Вага запитання: 1.

 

Запитання №7.

Тип: Відкрите

Питання:

Дайте визначення поняття питомої маси тіла.

Відповідь:

Скалярна величина, що визначається для однорідних тіл відношенням маси тіла до його об'єму. У Міжнародній системі одиниць виражається в кілограмах на кубічний метр (кг/м³). Середня густина неоднорідного тіла визначається за формулою: ρ = m/V (m – маса, V – об’єм). Густина неоднорідної речовини в певній точці – границя відношення маси тіла до його об’єму, коли об’єм стягується до цієї точки. Густина речовин, як правило, зменшується з ростом температури і збільшується з підвищенням тиску.

Вага запитання: 1.

 

 

2.9. Підсумкова атестація

Підсумкова атестація передбачає наявність матеріалів для підготовки студентів до складання заліків та іспитів (наприклад, контрольні запитання, типові завдання) та підсумковий тест. Результати навчання студентів фіксуються у журналі оцінок ЕНК. У електронному журналі оцінок викладачем задаються категорії для оцінювання всіх видів навчальної діяльності та визначається їх обсяг (у відсотках) по відношенню до підсумкової оцінки з дисципліни.

 

2.10. Глосарій

Глосарій повинен містити роз’яснення термінів та понять, які згадуються у тексті навчального матеріалу. При цьому можна також подавати іншомовні варіанти згаданих термінів. Рекомендований обсяг глосарію – не менше 70 елементів на навчальний курс. Теоретичний матеріал курсу повинен містити посилання на елементи глосарію.

 

 

Зразок-шаблон оформлення запису у глосарії

 

динамічна в’язкість

(коефіцієнт динамічної в'язкості); Dynamic viscosity;

1) Відношення поздовжнього дотичного напруження τ внутрішнього тертя при прямолінійному русі рідини до градієнта швидкості по нормалі до напряму руху.

2) Коефіцієнт пропорційності в рівнянні Ньютона для в'язкого тертя.

Одиницею виміру в системі СГС є пуаз (П), в системі СІ – паскаль-секунда (Па·с). 1П=1(дин·с)/см²; 1сП=1 МПа·с.

 

2.11. Друковані та Інтернет- джерела

Список джерел слід оформляти згідно вимог ГОСТ 7.1-2003.

 

 

Зразок-шаблон оформлення списку джерел

 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.– 360с.

2. Архангельский А.Я. Программирование в RAD Studio 2009. – М.: ЗАО "БИНОМ", 2009.– 1249с.

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005.– [Чинний від 2007—01—01].–К.: Держспожив-стандарт України, 2007.– IV, 18 с.

4. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003.– №4.– С.43.– Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

 

 

 

Проект вносить: ПОГОДЖЕНО

 

Директор ІДН Перший проректор,

проректор з навчальної роботи

(підпис) О.К.Шкодзінський (підпис) М.М.Митник

 

Завідуючий лабораторії електронного Проректор з науково-методичної

навчання роботи

(підпис) І.В.Коноваленко (підпис) С.Ф.Дячук

 

Начальник навчального відділу

(підпис) І.Г.Ткаченко