Офіційні документи сервера ДН

0 Інтро
1 Положення про ДН
2 Положення про сервер ДН
3 Правила користування сервером ДН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про визнання інформаційних ресурсів
6 Тимчасове положення про нормування роботи викладачів
    6.1 Додаток А


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої ради,

протокол №_3_

від ”21” березня 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

            (підпис)         П. В. Ясній

”30” березня 2017 р.

Наказ №4/7-246 від 30.03.2017

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання

навчально-методичною працею

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль

2017

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання навчально-методичною працею (далі – Положення) є документом нормативно-правового забезпечення системи електронного (дистанційного, заочно-дистанційного тощо, далі – електронного) навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (далі – Університет) і визначає основні засади використання у освітньому процесі навчально-методичних розробок в електронному вигляді.

1.2. Положення призначене для удосконалення навчально-методичного забезпечення електронного навчання, принципи організації і ведення якого визначені Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 за №466. Структура навчально-методичного матеріалу для електронного навчання визначена Уніфікованими вимогами до електронних навчальних курсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (наказ ректора № 436-01 від 14.10.2008, 3-я редакція, затверджена 5.05.2011).

2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИЗНАВАТИСЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ ПРАЦЕЮ

2.1.Навчально-методичною працею може бути визнаний електронний навчальний курс (далі - ЕНК). ЕНК це розміщені на сервері електронного навчання Університету і доступні через мережу Інтернет інформаційні ресурси, що використовуються у освітньому процесі.

2.2. ЕНК з метою визнання науково-методичною працею умовно ділиться на базову (обов’язкову) частину ЕНК та додаткові інформаційні ресурси – компоненти ЕНК.

2.3. Базову частину ЕНК складають:

·  теоретична частина курсу, розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, для підтримки вивчення якої призначений ЕНК;

·  глосарій (термінологічний словник), зв’язаний з теоретичною частиною через гіперпосилання;

·  методичні рекомендації щодо роботи з курсом;

·  інформація про форми та критерії оцінювання;

·  робоча програма дисципліни;

·  комплект тестових завдань до курсу, призначений для проведення проміжних, підсумкового та інших видів контролю знань.

2.3.До додаткових інформаційних ресурсів – компонентів ЕНК відносяться:

·  електронний підручник (посібник) з дисципліни;

·  відео-курс лекцій з дисципліни;

·  презентації курсу лекцій;

·  віртуальна лабораторна робота чи тренажер;

·  повний комплект завдань з курсу для практичних, контрольних чи курсових робіт із прикладами їх виконання;

·  методичне забезпечення лабораторних робіт з дисципліни;

·  ділові ігри та сценарії до них тощо.

2.4.Мінімальною частиною ЕНК, яка може бути сертифікована і визнана науково-методичною працею є його базова частина.

2.5.Компоненти ЕНК можуть сертифікуватися одночасно з сертифікацією базової частини курсу чи окремо після сертифікації базової частини.

2.6.ЕНК без базової частини може бути сертифікований якщо його компоненти доповнюють сертифікований ЕНК з базовою частиною.

2.7.Для сертифікації базової частини ЕНК чи його компонент вони повинні бути розміщені на сервері електронного навчання та пройти апробацію у освітньому процесі протягом хоча би одного періоду вивчення дисципліни (семестру, навчального року тощо).

Додатково електронні інформаційно-освітні ресурси можуть поміщатись у репозитарій ELARTU.

3. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ

3.1. Сертифікація та визнання базової частини ЕНК і компонентів цього курсу навчально-методичною працею є рішенням науково-методичної ради про можливість використання цього інформаційного ресурсу у освітньому процесі Університету.

3.2.До сертифікації ЕНК повинен пройти експертизу якісних та технологічних показників. Для цього Автор надає доступ до нього з правами студента представникові (завідувачу) кафедри, зовнішньому рецензенту та експерту лабораторії електронного навчання.

3.3. Висновки про якісний рівень інформаційних ресурсів надає кафедра, за якою закріплена дисципліна, у вигляді витягу з протоколу засідання та зовнішній рецензент (працівник іншої установи), який є фахівцем в даній галузі, у вигляді рецензії з рекомендацією щодо визнання матеріалів навчально-методичною працею та можливості використання у освітньому процесі. При оцінюванні якості інформаційного ресурсу враховується відповідність його робочій програмі; наявність дидактичного та методичного забезпечення; повнота та якість блоку контролю знань; достатність рівня педагогічного й наукового аспекту тощо.

3.4.Якщо поданий до сертифікації ЕНК не містить базової частини або на сертифікацію подано додаткові компоненти уже сертифікованого ЕНК, то у витязі з протоколу засідання кафедри вказується назву та ідентифікатор у системі ATutor сертифікованого курсу, доповненням до якого є компоненти, що сертифікуються.

3.4. Експертний висновок (додаток А) щодо технологічності наданих ресурсів надає лабораторія електронного навчання Університету після одержання витягу із засідання кафедри. Експерт лабораторії електронного навчання вивчає технологічні аспекти інформаційного ресурсу, а саме: наявність необхідних компонентів (частин), структурованість матеріалу, що відповідає уніфікованим вимогам до електронних курсів та забезпечує можливість їх використання на сервері електронного навчання Університету, результати апробації ресурсу в освітньому процесі, якість оформлення матеріалу тощо).

3.5. Автор заповнює Авторську довідку (додаток Б), у якій вказує дані про інформаційний ресурс та його авторів, для внесення в Інституційний репозитарій (ELARTU) та електронний каталог науково-технічної бібліотеки Університету.

3.6. Загальне керівництво проведенням експертизи та сертифікації покладається на проректора з науково-педагогічної роботи.

3.7. Для прийняття рішення науково-методичною радою Університету про сертифікацію Автор подає секретарю науково-методичної ради:

·  витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо сертифікації ЕНК;

·  зовнішню рецензію;

·  експертний висновок від лабораторії електронного навчання;

·  авторську довідку.

3.7.При позитивному рішенні науково-методичної ради університету про сертифікацію поданих інформаційних ресурсів Автору видається сертифікат (додаток В) про визнання базової частини ЕНК чи його компонентів навчально-методичною працею.

3.8. При сертифікації додаткових компонентів курсу, що доповнюють раніше сертифікований ЕНК з базовою частиною, Автору видається додаток до сертифікату (додаток В).

3.9. Оформлення та ведення реєстру сертифікатів покладається на лабораторію електронного навчання Університету.

3.8. Інформація про номер сертифікату, номер протоколу та дату прийняття рішення науково-методичною радою університету лабораторією електронного навчання розміщується у відповідному розділі електронного навчального курсу у системі електронного навчання.

3.9. Після сертифікації інформаційного ресурсу секретар науково-методичної ради передає авторську довідку в науково-технічну бібліотеку Університету для внесення даних про інформаційний ресурс в інституційний репозитарій Університету (ELARTU) та електронний каталог.

3.10. Архівна копія сертифікованого ЕНК адміністратором сервера електронного навчання поміщається у закритий для вільного доступу розділ Інституційного репозитарію.

3.11. Для сертифікованого ЕНК у випадку зміни назви дисципліни (ЕНК) без зміни змісту, а також, при розділенні його на окремі курси чи об’єднанні сертифікованих курсів в один курс, дія сертифікату (сертифікатів) поширюється на утворені в результаті цих дій ЕНК.

 

4. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЕНК ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОПІЙ

4.1. Авторське право на створений ЕНК належить його Автору. Право власності на одну копію ЕНК, створеного Автором при виконанні своїх посадових обовязків, належить Університету, якщо інше не обумовлено додатковими угодами чи авторським договором.

4.2. Підтвердження авторства розробника та власності університету засвідчується відповідними знаками © («копірайтами»), що розміщаються автоматично при наповненні ЕНК автором або адміністратором сервера електронного навчання на підставі документу про сертифікацію.

4.3. Використання запозичених матеріалів з інших ЕНК також супроводжується розташуванням відповідного знаку підтвердження авторства розробника матеріалів.

4.4. Використання копії сертифікованого ЕНК для потреб освітнього процесу може здійснюватися за рішенням завідувача кафедри, де читається відповідна дисципліна за згоди автора (авторів). У випадку відсутності згоди автора – рішенням проректора з науково-педагогічної роботи за поданням завідувача кафедри.

4.5. Взаємовідносини між Автором інформаційних ресурсів для електронного навчання та Університетом стосовно розподілу авторських прав і майнових інтересів можуть регулюватися окремими авторськими угодами. Типові тексти таких угод наведено в додатках Г та Д.

 

 

 

Директор центру електронного навчання
 
Завідувач лабораторії електронного навчання
 
Погоджено:

 

Перший проректор

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

Начальник навчального відділу

 

Т.в.о. начальника організаційно-юридичного відділу

 

(підпис)

 

п/п

(підпис)

 

 

п/п

(підпис)

 

 

/(підпис)

п

 

(підпис)

 

 

п/

(підпис)

п

 

О.К. Шкодзінський

 

 

І.В. Коноваленко

 

 

 

М.М. Митник

 

 

С.Ф. Дячук

 

 

І.Г. Ткаченко

 

 

 

Н.Я. Ямпольська

 

 

 

 


Додаток А. Форма експертного висновку лабораторії електронного навчання

 

Експертний висновок

лабораторії електроного навчання

Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя

про технологічність поданого інформаційного ресурсу

 

Назва інформаційного ресурсу ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розробник (розробники) ресурсу ______________________________________________________________________________

Дата розгляду            ______________

 

Показник

Так

Ні

Чи всі подані матеріали представлено в сучасних електронних форматах?

Які формати використано?

 

 

html

pdf

doc,

docx

ppt,

pptx

avi,

mp4

mp3

 

 

Інші

 

 

 

Наявність компонентів курсу, які потребують для відтворення засобів мультимедіа

Наявність компонентів курсу у вигляді презентацій

Апробація курсу

 

Значення

Дата створення курсу

 

 

Обсяг лекційного матеріалу курсу, Мб

 

 

Кількість елементів глосарію

 

 

Кількість тестів

 

 

Кількість тестових запитань

 

 

Кількість проходжень тестів за навчальний рік

 

 

Кількість записаних на курс студентів

 

 

Кількість випускників курсу

 

 

Коефіцієнт впровадження курсу

 

 

            Індекс наповнення курсу

 

 

            Індекс використання курсу

 

 

            Індекс якості курсу

 

 

 

Висновок

Перелічені нижче компоненти курсу (непотрібне викреслити):

·          теоретична частина курсу, розроблена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, для підтримки вивчення якої призначений ЕНК;

·          глосарій (термінологічний словник), зв’язаний з теоретичною частиною через гіперпосилання;

·          методичні рекомендації щодо роботи з курсом;

·          інформація про форми та критерії оцінювання;

·          робоча програма дисципліни;

·          повний комплект тестових завдань до курсу, призначений для проведення проміжних, підсумкового та інших видів контролю знань.

·         повний комплект завдань для практичних, контрольних та курсових робіт курсу із прикладами їх виконання;

·         методичне забезпечення лабораторних робіт з дисципліни

·         презентації до курсу лекцій;

·         відео-курс лекцій;

·         електронний підручник (посібник) з дисципліни;

·         віртуальна лабораторна робота чи тренажер;

·         ділова гра,

розміщені на сервері електронного навчання у вигляді ЕНК під ID_____  є технологічно завершеними,й пройшли апробацію в освітньому процесі протягом________________________.

 

Завідувач лабораторії ЕН

 


Додаток Б. Форма відомостей про авторів інформаційного ресурсу та описова інформація для видань Університету

 

Авторська довідка

(електронні навчальні курси)

 

Назва ЕНК:

 

 

(мовою оригіналу)

Назва ЕНК укр. мовою:

 

 

(заповнюється у разі, якщо мова оригіналу не є українською)

Назва ЕНК англ. мовою:

 

 

(заповнюється у разі, якщо мова оригіналу не є англійською)

Рік:

 

 

(вказується рік, у якому сертифіковано ЕНК)

Місто:

 

 

(вказується місто, у якому створено ЕНК)

УДК:

 

 

(вказується шифр ЕНК згідно універсальної десяткової класифікації бібліотечних документів)

 

 

Охоплення спеціальностей (напрямів):

 

(вказуються шифри і назви спеціальностей (напрямів), для яких призначено ЕНК)

 

 

Авторські права:

 

 

(© перелік авторів, рік)

 

(© автор-установа, рік)

Автор 1

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

 

Автор 2

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

Автор 3

Прізвище, ім’я по батькові (укр.)

 

 

(вказувати лише ініціали не допускається)

Прізвище, ім’я (латинська транслітерація)

 

(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

Місце праці (афіляція)

 

 

(установа, підрозділ, місто, країна)

Автор, укладач, редактор, науковий керівник, ілюстратор, фотограф, інше (необхідне підкреслити)

Для авторів 4, 5, … повторити аналогічно

 

Ключові слова

Українською мовою:

 

 

(до 10 слів)

 

Англійською мовою:

 

 

(до 10 слів)

 

Анотація

Українською мовою:

 

 

(до 200 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійською мовою:

 

 

(до 200 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток В. Форма сертифікату та доповнення до сертифікату

 

    


 

Додаток Г. Форма авторського договору між автором інформаційного ресурсу та університетом (інформаційний ресурс розробляється в межах посадових обов’язків автора)

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.  Тернопіль                                                             "     " ____________  20__ р.

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, в подальшому “Університет”, в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та_____________________ ____________________________________________________, у подальшому “Автор (автори)”, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором (авторами) і Університетом, який регулює процес передання Автором (авторами) до Університету майнових прав на інформаційний ресурс для системи дистанційного навчання (СДН), сертифікований згідно "Положення про визнання інформаційних ресурсів для електронного (дистанційного) навчання навчально-методичною працею".

1.2. Автор (автори) передає Університетові майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на завершений інформаційний ресурс “_____________________________________________________________________ ___________________________________________” (далі за текстом “Інформаційний ресурс”), сертифікат №___ від “___” _________ 20__ р.

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Автор (автори) зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначення імені автора).

1.5. Автор (автори) передає Університетові майнові права на використання однієї копії Інформаційного ресурсу в навчальному процесі Університету. Використання другої та наступних копій Інформаційного ресурсу, а також використання Інформаційного ресурсу в інших крім навчального процесу Університету цілях, можливе лише через укладання окремої трудової угоди між Автором (авторами) та Університетом, в якій узгоджується вид, розмір та порядок оплати винагороди Автору за використання його Інформаційного ресурсу.

1.6. Повна передача майнових прав на Інформаційний ресурс від Автора (авторів) до Університету можлива шляхом укладання окремої трудової угоди між Автором (авторами) та Університетом, в якій узгоджується вид, розмір та порядок оплати винагороди Автору (авторам).

 

 

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. Університет визнає авторство Автора (авторів) вказаного у п.1 інформаційного ресурсу СДН.

2.2. Університет забезпечує умови для використання Автором (авторами) Інформаційного ресурсу для виконання свої посадових обов’язків.

2.3. Університет забезпечує конфіденційність Інформаційного ресурсу у межах, що не виходять за рамки його використання Автором (авторами) для виконання ними своїх посадових обов’язків.

2.4. При використанні Інформаційного ресурсу на серверному обладнанні Університет має право робити резервні копії ресурсу у необхідній з точки зору безпеки кількості.

2.5. Автор (автори) зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.6. Автор (автори) надає Університетові такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою Університету;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та Університетом;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на необмежене використання Інформаційного ресурсу користувачами системи дистанційного навчання.

2.7. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиплати Автору (авторам) винагороди, передбаченої п.1.5, договір втрачає чинність.

 

4. Конфіденційність

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений існуючим законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор (автори) не має права припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

7. Заключні положення

7.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.

 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін

 


Додаток Д. Форма авторського договору між автором інформаційного ресурсу та університетом (інформаційний ресурс розробляється за окремою трудовою угодою-замовленням)

 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м.  Тернопіль                                                             "     " ____________  20__ р.

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, в подальшому “Університет”, в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та______________________________ ___________________________________________________________, у подальшому “Автор (и)”, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором і Університетом, який регулює процес передання Автором до Університету майнових прав на інформаційний ресурс для системи дистанційного (електронного) навчання (СДН), сертифікований згідно ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва номативного документу, на основі якого проведена сертифікація)

1.2. Автор (автори) передає Університетові майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на завершений інформаційний ресурс “__________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________________________________” (далі за текстом “Інформаційний ресурс”), сертифікат №___ від “___” _________ 20___ р. виданий ____________________________________________________________________________

(назва установи, що видала сертифікат)

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Автор надає Університетові права на використання Інформаційного ресурсу. Автор зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначені імені автора).

1.5. Автор гарантує, що на інформаційний ресурс, права на який передаються Університетові, права належать йому особисто і не передані іншій установі угодою, чинною на момент укладення цього договору

 

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. Університет визнає авторство Автора вказаного у п.1 інформаційного ресурсу СДН.

2.2. При використанні Інформаційного ресурсу на серверному обладнанні Університет має право робити резервні копії ресурсу у необхідній з точки зору безпеки кількості.

2.3. Автор зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.4. Автор (власник авторських прав) надає Університетові такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою Університету;

- право на необмежене розповсюдження Інформаційного ресурсу серед користувачів системи дистанційного навчання;

- право перекладу Інформаційного ресурсу будь-якою мовою;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на публічне використання матеріалів Інформаційного ресурсу з метою реклами;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та Університетом;

- виняткове право на використання Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право на тиражування та продаж Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право передати частину отриманих прав третім особам.

2.5. Разом із майновим правом Автор передає Університетові виключні майнові права (дозвіл чи заборону використання Інформаційного ресурсу крім Університету іншими особами), що полягають у:

- відтворенні Інформаційного ресурсу в комп’ютерних програмах на CD чи DVD-дисках;

- відтворенні Інформаційного ресурсу в базах даних, що розміщені на серверах;

- публічній демонстрації або показу;

- перекладі Інформаційного ресурсу;

- переробці, адаптації та інших подібних змінах Інформаційного ресурсу;

- включення Інформаційного ресурсу як складової частини до збірників;

- тиражуванні, здаванні в майновий найм і комерційний прокат, відчуження іншим способом примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс;

- імпорті примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс.

2.6. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

2.7. Територія використання переданих Автором Університетові авторських прав є необмеженою.

2.8. Автор передає Інформаційний ресурс до фонду навчально-методичних праць на електронному носії (CD чи DVD диск).

2.9. Автор отримує одноразову авторську винагороду за передачу Університетові прав на Інформаційний ресурс згідно з окремою трудовою угодою-замовленням від “___” _________ 20___ р. № ___ між Автором та Університетом.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання Автором п. 2.8 договору винагорода, передбачена п. 2.9, не виплачується.

3.2. У разі невиплати Автору винагороди договір втрачає чинність.

 

4. Конфіденційність

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений існуючим законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор не має права припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

7. Заключні положення

7.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди.

 

8. Юридичні адреси та реквізити сторін