Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Object-oriented Programming

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Готович Володимир Анатолійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hotovych-volodymyr-anatolijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 32

Кількість годин самостійної роботи: 86
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=836

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations of modern software development using the methodology of object-oriented programming (OOP).
The task of the discipline is to acquire practical skills of object-oriented programming using the C # language.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

The student must know the basics of courses in Programming and Theory of Algorithms

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Проєктування інформаційних систем

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Object-Oriented Programming Concepts
2. Classes_C#
3. Inheritance
4. Inheritance using interfaces
5. Polymorphism
6. Base Keyword
7. Abstraction and Encapsulation
8. Access modifiers. Partial classes
9. Constructors
10. Some common C# constructions
11. Static Variables and Classes in C#
12. Const and Readonly Keywords
13. Delegates and Events

Лабораторний практикум (теми)

1. Defining and working with C# Classes
2. Simple inheritance in C#
3. Inheritance in C# by using Interfaces
4. Abstract classes in C#

Навчальні матеріали та ресурси

1. Grady, Booch; Robert A. Maksimchuk; Michael W. Engle et al. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Addison-Wesley Professional; ISBN-10: 020189551X
2. The Object-Oriented Thought Process (4th Edition). Addison-Wesley Professional; ISBN-10 : 0321861272
3. Head First Object-Oriented Analysis and Design (1st Edition). O'Reilly Media; ISBN-10: 0596008678
4. Nash, Trey. Accelerated C# 2010. New York, NY : Apress; ISBN: 9781430225379
5. https://docs.microsoft.com/uk-ua/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
6. https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_program_structure.htm
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).