Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) Біомедична інженерія 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Хвостівський Микола Орестович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h-2/hvostivskyj-mykola-orestovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) hvostivskyy@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 42
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 80
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=677

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків для вирішення задач синтезу та оптимізації біотелеметричних систем передачі біомедичної інформації по каналах зв'язку, зокрема в комп’ютерних мережах, та забезпечення її завадостійкого прийому та реєстрації.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення основи теорії інформації та кодування, принципів передачі біомедичної інформації в комп’ютерних мережах, архітектурних принципів побудови комп’ютерних мереж та способів організації передавання даних.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання (згідно освітньо-професійної програми, яка розроблена на основі діючого стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №1264 від 19.11.18 р.):
ПРН5. Вміти використовувати бази даних, математичне і програмне забезпечення для обробки даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних систем.
ПРН10. Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати медико-технічні та біоінженерні системи і процеси.
ПРН16. Вміти вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування.
ПРН17. Вміти використовувати системи автоматизованого проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей (згідно освітньо-професійної програми, яка розроблена на основі діючого стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №1264 від 19.11.18 р.)::
– загальних:
ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
– спеціальних:
СК1. Здатність застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проектування медичних приладів та систем.
СК3. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації медичних приладів і систем.
СК6. Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА
Моделювання і аналіз біосигналів
Моделювання біомедичних процесів та сигналів
Медичні комплекси та системи

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Біомедична телеметрія
Телемедичні технології
Державний екзамен

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Біомедична інформація та біосигнали. Основи передачі біомедичної інформації по каналам зв’язку. Класифікація біомедичної інформації та способи її отримання. Форми представлення біомедичної інформації. Енергетичні характеристики біомедичної інформації. Передача біомедичної інформації по каналам зв’язку. Історія розвитку комп’ютерних мереж. Класифікація мереж.
Тема 2. Комутація пакетів та каналів Комутація каналів. Комутація пакетів. Порівняння мереж з комутацією пакетів і каналів. Розділення середовища.
Тема 3. Загальні принципи побудови мереж. Сумісне використання ресурсів комп’ютерів. Зв’язок комп’ютера з периферійними пристроями. Найпростіший випадок взаємодії двох комп’ютерів. Мережеві служби і програми. Фізична передача даних по лініях зв’язку. Проблеми зв’язку декількох комп’ютерів. Визначення інформаційних потоків. Маршрутизація. Передача даних. Мультиплексування і демультиплексування. Роздільне середовище передачі даних. Типи комутації.
Тема 4. Архітектура та стандартизація мереж. Декомпозиція задачі мертвої взаємодії. Модель OSI. Стандартизація мереж. Інформаційні і транспортні послуги.
Тема 5. Мережеві характеристики. Типи характеристик. Продуктивність. Надійність. Безпека. Характеристики мережі.
Тема 6. Лінії зв’язку. Класифікації ліній зв’язку. Характеристики ліній зв’язку. Типи кабелів.
Тема 7. Кодування та мультиплексування даних. Модуляція. Дискретизація аналогових сигналів. Методи кодування. Виявлення і корекція помилок. Мультиплексування і комутація.
Тема 8. Безпровідна передача даних. Безпровідне середовище передачі. Безпровідні системи. Технологія широкосмугового сигналу.
Тема 9. Первинні мережі. Мережі PDH. Мережі SONET/SDH. Мережі DWDM.
Тема 10. Технологія Enthernet. Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Метод доступу CSMA/CD. Формат кадрів технології Ethernet. Специфікації фізичного середовища Ethernet.
Тема 11. Локальні мережі на онові роздільного середовища. Технологія Token Ring. Безпровідні локальні мережі. Персональні мережі і технологія Bluetooth. Обладнання для локальних мереж з розділеним середовищем.
Тема 12. Комутаційні локальні мережі. Логічна структуризація мережі за допомогою мості і комутаторів. Комутатори. Дуплексні протоколи локальних мереж.
Тема 13. Інтелектуальні функції комутаторів. Алгоритм покриваючого дерева. Агреговані лінії зв’язку в локальних мережах. Віртуальні локальні мережі. Обмеження мостів і комутаторів.
Тема 14. Адресація в мережах TCP/IP. Типи адресів стека TCP/IP. Формат ІР-адреса. Порядок призначення ІР-адреса. Відображення ІР-адресів на локальні адреси. Система DNS. Протокол DHCP.
Тема 15. Протокол міжмережевої взаємодії. Формат ІР-пакету. Схема ІР-маршрутизації. Маршрутизація з використанням масок. CIDR. Фрагментація ІР-пакетів. Протокол IPv6.
Тема 16. Базові протоколи TCP/IP. Протоколи транспортного рівня TCP і UDP. Протоколи маршрутизації. Протокол RIP. Протокол OSPF. Протокол BGP. Протокол ICMP.
Тема 17. Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж. Фільтрація. Стандарти QoS і ІР-мережах. Трансляція мережевих адресів. Маршрутизатори.
Тема 18. Віртуальні канали в глобальних мережах. Техніка віртуальних каналів. Мережі Х.25. Мережі frame Relay. Технологія ATM.
Тема 19. Технологія IP в глобальних мережах. «Чисті» глобальні ІР-мережі. Функціонування ІР-мережі поверх мережі ATM/FR. Багатопротокольна комутація за допомогою міток. Мережеве керування в ІР-адресах.
Тема 20. Віддалений доступ. Схеми віддаленого доступу. Комутуючий аналоговий доступ. Комутуючий доступ через ISDN. Технології xDSL. Доступ через мережі CATV. Бездротовий доступ.
Тема 21. Захист мережевого трафику. Сервіс захищеного каналу. Сервіс віртуальних частин мереж. Технології MPLS VPN.

Лабораторний практикум (теми)

Мережеві пристрої і засоби комунікацій
Діагностичні мережеві утиліти і їх використання
Вивчення конфігурації мереж ETHERNET
Механізм адресації в IP-мережах
Симуляція роботи комп’ютерної мережі в Cisco Packet Tracer
Налаштування мережевих сервісів
Статична маршрутизація
Динамічна маршрутизація
Протокол RIP в корпоративній мережі
Служба NAT
Віртуальні локальні мережі VLAN

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Архітектура та стандартизація мереж
2. Мережеві характеристики
3. Лінії зв’язку
4. Кодування та мультиплексування даних
5. Безпровідна передача даних
6. Первинні мережі
7. Технологія Enthernet
8. Локальні мережі на онові роздільного середовища
9. Комутаційні локальні мережі
10. Інтелектуальні функції комутаторів
11. Адресація в мережах TCP/IP
12. Протокол міжмережевої взаємодії
13. Базові протоколи TCP/IP
14. Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж
15. Віртуальні канали в глобальних мережах
16. Технологія IP в глобальних мережах
17. Віддалений доступ
18. Захист мережевого трафику

Навчальні матеріали та ресурси

Базова

1. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі:Підручник // Є.В. Буров. – Львів:Магнолія 2006, 2010 . – 262 с.
2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. // В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. – СПБ.: Питер, 2006. – 958 с.

Допоміжна

1. Калита Д.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних:Навчальний посібник. За ред. О.В.Третяка. К.:ВПЦ "Київський університет",2003 .-327 с
2. Блэк Ю. Под ред.канд.техн.наук Василькова В.В. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. М.:Мир,1990 .-506 с.
3. Буров Є. Комп'ютерні мережі; За ред.проф. В.Пасічника. Львів:БаК,1999 .- 468 с

Інформаційні ресурси

1. Сучасні інформаційні технології - Сучасні інформаційні технології - електронний посібник у форматі .pdf.
URL: sit.fizmat.tnpu.edu.ua/teor_mat/Comp_mereg.pdf
2. Курс лекцій з курсу «Комп’ютерні мережі».
URL: http://programming.in.ua/other-files/other/60-curs-comp-merezi.html

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережа" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Основи пгобудови медичної техніки" вибудована з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
9 Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021
10 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
11 Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Лабораторні роботи - вага кожної лабораторної роботи 5 балів, усього = 55 балів за 11 лабораторних робіт
Тест 1 - 10 балів
Тест 2 - 10 балів
Екзамен - 25 балів
Модуль 1 = л/р №1-5 + Тест1
Модуль 2 = л/р№6-11 + Тест 2
Всього=Модуль 1(35)+Модуль 2(40)+Екзамен (25)=100 балів


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

1. Історія розвитку комп'ютерних мереж (системи пакетної обробки, багатотермінальні системи, перші комп'ютерні мережі).
2. Спільне використання ресурсів комп'ютерів (зв'язок комп'ютера з периферійним пристроєм, взаємодія двох комп'ютерів).
3. Проблеми зв'язку декількох комп'ютерів (топологія фізичних зв'язків, адресація вузлів у мережі, комутація).
4. Узагальнена задача комутації (визначення інформаційних потоків, маршрутизація, просування даних, мультиплексування і демультиплексування).
5. Принцип комутації каналів (встановлення з'єднання, відмова у встановленні з'єднання, характеристика пропускної здатності, мультиплексування, переваги і недоліки принципу).
6. Принцип комутації пакетів (буфери і черги, методи просування пакетів, переваги і недоліки принципу).
7. Принципи спільного використання каналу в локальних мережах з комутацією пакетів (способи доступу до розділеного середовища, причини структуризації локальних мереж, фізична структуризація локальної мережі, логічна структуризація мережі на роздільному середовищі).
8. Декомпозиція задачі мережевої взаємодії (концепція багаторівневого підходу, поняття протоколу і стеку протоколів).
9. Модель OSI (коротка характеристика). Рівні моделі OSI (призначення, функції і завдання кожного рівня).
10. Мережевий рівень моделі OSI (призначення, функції і завдання).
11. Стандартизація комп’ютерних мереж (поняття відкритої системи, джерела стандартів, стандартизація Інтернету)
12. Стек комунікаційних протоколів OSI.
13. Стек комунікаційних протоколів IPX/SPX.
14. Стек комунікаційних протоколів NetBIOAS/SMB.
15. Стек комунікаційних протоколів TCP / IP.
16. Інформаційні та транспортні послуги. Розподіл протоколів за елементами мережі. Допоміжні протоколи транспортної системи.
17. Узагальнена структура телекомунікаційної мережі. Мережа доступу. Магістральна мережа. Інформаційні центри.
18. Мережі операторів зв’язку (послуги мережі, клієнти мережі, інфраструктура, територія покриття, взаємовідношення між операторами мережі різного типу).
19. Корпоративні мережі (мережі відділів і робочих груп, мережі будинків і кампусів, мережі масштабу підприємства).
20. Інтернет (унікальність інтернету, структура інтернету, межі інтернету, )
21. Типи мережевих характеристик (суб’єктивні оцінки якості, характеристики і вимоги до мереж, часова шкала, узгодження про рівень обслуговування).
22. Продуктивність комп’ютерної мережі (ідеальна мережа, характеристики затримок пакетів, характеристики швидкості передачі).
23. Надійність комп’ютерної мережі (характеристики втрат пакетів, доступ і відмовостійкість, альтернативні маршрути, повторна передача і ковзне вікно).
24. Безпека комп’ютерної мережі (комп’ютерна і мережева безпека, конфіденційність, цілісність і доступність даних, сервіси мережевої безпеки).
25. Лінії зв’язку (класифікація ліній зв’язку, фізичне середовище передачі даних, апаратура передачі даних).
26. Характеристики ліній зв’язку (спектральний аналіз сигналів на лініях зв’язку, затухання і хвилевий опір, завадостійкість і достовірність, смуга пропускання і пропускна здатність, біти і боди, співвідношення смуги пропускання і пропускної здатності, ).
27. Типи кабелів (екранована і неекранована вита пара, коаксіальний кабель, волокно-оптичний кабель, структурована кабельна система).
28. Модуляція при передачі аналогових і дискретних сигналів. Комбіновані методи модуляції.
29. Імпульсно-кодова модуляція. Оцифровування голосу.
30. Методи кодування (вибір способу кодування, потенційний код NRZ, біполярне кодування AMI, потенційний код NRZI, біполярний імпульсний код, манчестерський код, потенційний код 2B1Q).
31. Надлишковий код 4B/5B (призначення, основні принципи). Скремблювання (призначення, основні принципи). Компресія даних (призначення, приклади загальних алгоритмів компресії даних).
32. Методи виявлення помилок. Методи корекції помилок.
33. Методи мультиплексування. Комутація каналів на основі методу часового і частотного мультиплексування FDM, WDM та TDM.
34. Безпровідне середовище передачі (переваги безпровідних комунікацій, безпровідна лінія зв’язку, діапазони електромагнітного спектру, розповсюдження електромагнітних хвиль).
35. Безпровідні системи (двохточковий зв'язок, зв'язок одного джерела і декількох приймачів, зв'язок декількох джерел і декількох приймачів, типи супутникових систем, геостаціонарний супутник, середні і низькоорбітальні супутники).
36. Технологія широкосмугового сигналу (техніка та способи розширення спектру, множинний доступ з кодовим розділенням).
37. Мережі SPH (призначення мережі, ієрархія швидкостей, методи мультиплексування, обмеження технології PDH).
38. Мережі SONET/SDH (призначення мережі, принцип роботи, ієрархія швидкостей і методи мультиплексування, типи обладнання, стек протоколів, кадри STM-N, типові топології, методи захисту мережі).
39. Мережі DWDM (призначення мережі, принцип роботи, волокно-оптичні підсилювачі, типові топології, оптичні мультиплексори вводу-виводу, оптичні крос-конектори)
40. Стек протоколів локальних мереж. Рівень MAC (основні функції рівня, методи доступу, етапи транспортування кадрів рівнем. Рівень LLC (основні функції рівня, типи транспортних послуг із зазначенням призначення).
41. Стандарт ІЕЕЕ 802.х (призначення, структура).
42. Метод доступу CSMA/CD. (MAC-адреси, доступ до середовища і передача даних, виникнення колізії, час обороту і розпізнавання колізій).
43. Формати кадрів технології Ethernet. Використання різних типів кадрів в мережі Ethernet.
44. Максимальна продуктивність мережі Ethernet.
45. Специфікації фізичного середовища Ethernet.
46. Волокно-оптична мережа Ethernet (призначення, функції, структура, стандарти мережі).
47. Фізичний рівень технології Fast Ethernet (відмінність від технології Ethernet, підтримувані кабельні системи, специфікації фізичного рівня, характеристики передачі кадрів, склад фізичного рівня). Правила побудови сегментів Fast Ethernet за наявності повторювачів.
48. Технологія Gigabit Еthernet (історія виникнення, проблеми, засоби забезпечення діаметру мережі в 200 м на роздільному середовищі, специфікації фізичного середовища стандарту 802.3z, особливості застосування витої пари категорії 5).
49. Технологія Token Ring (доступ з передачею токена, фізичний рівень технології, технологія FDDI, основні характеристики технології).
50. Технологія FDDI (визначення, призначення, основні характеристики, відмовостійкість технології).
51. Стек протоколів IEEE 802.11 (призначення, структура, особливості фізичних рівнів, топології локальних мереж стандарту802.11, безпека передачі даних).
52. Розподілений та централізований режими доступу DCF в мережах на основі роздільного середовища.
53. Персональні мережі і технологія Bluetooth (особливості персональних мереж, архітектура технології Bluetooth, стек протоколів та кадри Bluetooth).
54. Обладнання для локальних мереж з розподіленим середовищем (мережеві адаптери, концентратори, їх функції та конструктивне виконання).
55. Переваги і недоліки мережі на основі роздільного середовища. Переваги логічної структуризації мережі. Алгоритм прозорого моста. Адресна таблиця, типи записів містяться в ній. Затоплення мережі і широкомовна шторм. Топологічні обмеження комутаторів в локальних мережах.
56. Відмінності комутаторів від мостів. Структурна схема комутатора EtherSwitch. Алгоритм обробки кадру комутатором. Боротьба з перевантаженнями. Основні характеристики продуктивності комутаторів.
57. Дуплексні протоколи локальних мереж (особливості зміни в роботі MAC-рівня в дуплексному режимі, перенавантаження, технологія 10GEthernet).
58. Алгоритм покриваючого дерева інтелектуальних комутаторів (визначення, етапи побудови дерева, недоліки і переваги STA).
59. Агрегування ліній зв’язку в локальних мережах (транки і логічні канали, розмноження інформаційних пакетів, особливості вибору порту, якість обслуговування).
60. Віртуальні локальні мережі (визначення, призначення, особливості створення мереж на базі одного до декількох комутаторів)
61. Основні завдання технології TCP/IP. Типи адрес стека TCP / IP.
62. Формат IP-адреси (основні підходи поділу IP-адреси на номер мережі і номер вузла). Класи IP-адрес. Особливі IP-адреси. Використання масок при IP-адресації.
63. Відображення IP-адрес на локальні адреси. Протокол дозволу адрес (ARP). Робота протоколу ARP в локальних мережах з широкомовлення (навести схему роботи і алгоритм).
64. Плоскі і ієрархічні символьні імена. Централізована служба DNS. Схема роботи DNS (рекурсивна і нерекурсивні процедури вирішення імен).
65. Протокол DHCP. Режими DHCP. Алгоритм динамічного призначення адрес.
66. Призначення IP-протоколу. Формат IP-пакета.
67. Схема IP-маршрутизації. Таблиця маршрутизації (спрощена). Таблиця маршрутизації кінцевого вузла. Алгоритм перегляду таблиці маршрутизації протоколом IP (без використання масок).
68. Маршрутизація із використанням масок. Структура мережі масками однакової та змінної довжини. Перекривання адресних просторів. Технологія CIDR.
69. Фрагментація IP пакетів. Параметр технології MTU. Параметри фрагментації. Процедури фрагментації і складання фрагментів.
70. Протокол IPv6 (призначення, система адресації, формат заголовка, навантаження на маршрутизатори).
71. Протоколи маршрутизації (класифікація протоколів, особливості, алгоритми маршрутизації).
72. Віртуальні канали в глобальних мережах (комутуючі віртуальні канали, особливості побудови віртуальних каналів, мережі X.25 та Frame Relay)
73. Технологія ATM (основні принципи технології, стек протоколів ATM, рівень адаптації, протокол ATM).
74. «Чисті» глобальні IP мережі (призначення, особливості, структура, протоколи сімейства HDLC, протокол PPP).
75. Багатопротокольна комутація у глобальних мережах за допомогою міток (суміщення комутації і маршрутизації в одному пристрої, LSR і таблиця просування даних, шляхи комутації по міткам, стек міток, технології MPLS IGP і MPLS ТЕ).
76. Мережеве керування в IP-мережах (призначення, функціональні групи задач керування, архітектури систем керування мережами).
77. Віддалений доступ (означення, призначення, схеми віддаленого доступу, способи віддаленого доступу).
78. Стек протоколів мережі ISDN (призначення, структура, процедура встановлення з’єднання в ISDN по протоколу Q.931, особливості використання для передачі даних).
79. Технології хDSL (призначення, структура, відмінність умов роботи ADSL-модемі від звичайних модемів, особливість застосування).
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).