Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. конструювання верстатів, інструментів та машин

Математичне моделювання об'єктів галузевого машинобудування

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
Нічого не знайдено..

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гагалюк Андрій Валерійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hahaljuk-andrij-valerijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 0
Кількість кредитів ECTS:
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=6017

5. Програма навчальної дисципліни

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Інженерна графіка

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Деталі машин
Металообробне обладнання
Проєктування різальних інструментів
ЕК №7 Атестація здобувачів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (випуск – червень 2022)
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).