Syllabus

Оберіть спеціальність*

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Кафедра комп'ютерних наук

Cross-platform Programming

картка навчальної дисципліни

Спеціальність 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр)
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Освітній рівень бакалавр
Навчальна дисципліна
Статус навчальної дисципліни обов'язкова
професійної підготовки
Курс початку вивчення дисципліни 2
Семестри 3
Форма навчання денна
Розподіл аудиторних годин
32– лекції
32– лабораторні заняття
Кількість годин самостійної роботи 71
Кількість кредитів ECTS 4,5
Вид підсумкового контрою екзамен
Лектор
Науковий ступінь канд. техн. наук
Прізвище, ім'я та по батькові Готович Володимир Анатолійович
Вступні вимоги (базові дисципліни)
The student must know the basics of courses in Programming and Theory of Algorithms 
Мета та завдання навчальної дисципліни
The purpose of the discipline is to study the foundations of cross-platform software development using modern methodologies. 
Опис навчальної дисципліни
Лекційний курс Lesson 1. Cross-platform software
Lesson 2. Component-based software engineering
Lesson 3. Web Services
Lesson 4. Web Services (continue)
Lesson 5. API, Web API
Lesson 6. Microservices
Lesson 7. API vs Web Service
Lesson 8. Multitier architecture
Lesson 9. MVC Design Pattern
Лабораторний практикум Laboratory work №1. Creating and debugging simple console application using MS Visual Studio.
Laboratory work №2. Creating and testing simple .NET Standard class library.
Laboratory work №3. Creating a web application with ASP.NET Core MVC.
Laboratory work №4. Creating a web API with ASP.NET Core.
Укладач курсу
Готович Володимир Анатолійович 
Дата останнього оновлення: 2020-11-06 16:43:21