Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Cross-platform Programming

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Готович Володимир Анатолійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hotovych-volodymyr-anatolijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 32

Кількість годин самостійної роботи: 71
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=5428

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

The purpose of the discipline is to study the foundations of cross-platform software development using modern methodologies.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

The student must know the basics of courses in Programming and Theory of Algorithms

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Lesson 1. Cross-platform software
Lesson 2. Component-based software engineering
Lesson 3. Web Services
Lesson 4. Web Services (continue)
Lesson 5. API, Web API
Lesson 6. Microservices
Lesson 7. API vs Web Service
Lesson 8. Multitier architecture
Lesson 9. MVC Design Pattern
Lesson 10. Cross-platform technology Xamarin
Lesson 11. Views in ASP.NET Core MVC
Lesson 12. Controllers in ASP.NET Core MVC

Лабораторний практикум (теми)

Laboratory work №1. Creating and debugging simple console application using MS Visual Studio.
Laboratory work №2. Creating and testing simple .NET Standard class library.
Laboratory work №3. Creating a web application with ASP.NET Core MVC.
Laboratory work №4. Creating a web API with ASP.NET Core.

Навчальні матеріали та ресурси

https://channel9.msdn.com/Series/NET-Core-101/What-is-NET
https://docs.microsoft.com/uk-ua/dotnet/core/introduction
https://docs.microsoft.com/uk-ua/dotnet/core/about
https://docs.microsoft.com/uk-ua/dotnet/standard/tour
Andy Ju An Wang, Kai Qian. Component-Oriented Programming. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
https://www.tutorialspoint.com/webservices/index.htm
https://www.codeproject.com/Articles/674959/MVC-Patterns-Active-and-Passive-Model-and-its
https://www.guru99.com/api-vs-web-service-difference.html
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).