Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. інжинірингу машинобудівних технологій

CAM та САЕ системи машинобудівних виробництв

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка (бакалавр) 3 6-7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Васильків Василь Васильович
Науковий ступінь д-р техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/v/vasylkiv-vasyl-vasylovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) vasylkivv@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 0
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 0
Кількість кредитів ECTS: 7
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=5425
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).