Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. фізики

Фізика

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 1 1-3
2 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 1 1-3
3 бакалавр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 1 1-3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Ковалюк Богдан Павлович
Науковий ступінь канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kovaljuk-bohdan-pavlovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) kovalyuk@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 84
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 84

Кількість годин самостійної роботи: 207
Кількість кредитів ECTS: 12,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=541

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета викладання

- Вивчення студентами основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження.

- Оволодіння студентами засобами і методами розв’язування конкретних задач з курсу загальної фізики. Вироблення вміння застосовувати фізичні явища і закони при вирішенні інженерних задач.

- Ознайомлення студентів з сучасною науковою апаратурою, формування навиків виконання фізичного експерименту, вміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

- Формування наукового світогляду.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

- фундаментальні фізичні поняття;

- основні фізичні явища і закони класичної та сучасної фізики;

- методи фізичних досліджень.

ВМІТИ:

- розв’язувати фізичні задачі в межах курсу загальної фізики:

- працювати з фізичним обладнанням, проводити прості експерименти;

- опрацьовувати результати фізичних вимірювань;

- застосовувати фізичні явища, закони та методи фізичних досліджень до інженерних задач.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Повна загальна середня освіта

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Основи взаємодії фізичних полів з біооб'єктом
Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА
Теорія автоматичного управління
Моделювання і аналіз біосигналів
Основи радіоелектроніки
Введення в спеціальність
Біофізика
Основи конструювання біомедичної апаратури
Biomedical Engineering Principles

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Механіка
Змістовий модуль 1. Кінематика та динаміка матеріальної точки.

Тема 1. Предмет фізики.

Предмет фізики. Методи фізичних досліджень. Зв’язок фізики з іншими науками. Роль фізики в розвитку техніки і формуванні інженера. Комп’ютери в сучасній фізиці. Фізичні величини. Міжнародна система одиниць SI.

Тема 2. Кінематика.

Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Простір і час. Переміщення, швидкість, прискорення. Зв’язок між лінійними та кутовими кінематичними величинами.

Тема 3. Закони Ньютона.

Основні поняття динаміки: маса, імпульс, сила. Закони Ньютона і їх фізичний зміст. Динаміка системи матеріальних точок. Центр мас. Теорема про рух центра мас механічної системи. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Змістовий модуль 2. Динаміка.

Тема 4. Сили в механіці.

Гравітаційна взаємодія, її прояви. Вага, невагомість. Сили пружності. Пружні деформації. Діаграма напружень. Закон Гука. Сили тертя, його види та закони. Роль тертя в техніці.

Тема 5. Робота та енергія.

Енергія як міра кількості руху і взаємодії. Робота сили. Потужність. Кінетична енергія тіла. Потенціальна енергія тіла в силовому полі. Зв’язок сили з потенціальною енергією. Енергія пружно деформованого тіла. Консервативні і дисипативні сили. Закон збереження механічної енергії. Енергетична умова стійкості механічної системи. Дисипація механічної енергії.

Змістовий модуль 3. Обертовий рух твердого тіла.

Тема 6. Динаміка обертового руху твердого тіла.

Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі, його момент інерції. Момент сили. Основний закон динаміки обертового руху. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Кінетична енергія і робота при обертовому русі твердого тіла. Гіроскопічний ефект і його прояви в техніці.

Змістовий модуль 4. Рух в НСВ. Елементи СТВ.

Тема 7. Рух в НСВ. Сили інерції.

Рух в неінерціальних системах відліку. Сили інерції, їх прояви в техніці.

Тема 8. Елементи СТВ.

Перетворення Галілея. Постулати Ейнштейна і перетворення Лоренца. Відносність довжин і проміжків часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки. Взаємозв’язок маси і енергії.

Модуль 2.

Змістовий модуль 5. Механічні коливання і хвилі.

Тема 9. Механічні коливання.

Вільні гармонічні коливання. Пружинний, математичний і фізичний маятники. Енергія гармонічних коливань. Додавання гармонічних коливань. Згасаючі коливання. Логарифмічний декремент. Вимушені коливання. Резонанс і його роль в техніці. Поняття про автоколивання.

Тема 10. Механічні хвилі.

Поперечні і поздовжні хвилі в пружному середовищі. Рівняння біжучої хвилі. Енергія хвилі. Принцип суперпозиції для хвиль. Інтерференція та дифракція механічних хвиль. Звук і його сприйняття людиною.

Змістовий модуль 6. МКТ ідеального газу.

Тема 11. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу.

Статистичний і термодинамічний методи досліджень. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Середня кінетична енергія молекул. Абсолютна шкала температур. Рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси. Внутрішня енергія та теплоємність ідеальних газів. Закон Максвела для розподілу молекул за швидкостями. Барометрична формула. Середня довжина вільного пробігу молекул. Закони дифузії, теплопровідності, внутрішнього тертя.

Змістовий модуль 7. Закони термодинаміки.

Тема 12. Перший закон термодинаміки.

Внутрішня енергія система як функція її стану. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки, його застосування до ізопроцесів ідеального газу. Робота газів при ізопроцесах. Адіабатичний процес.

Тема 13. Цикли. Другий закон термодинаміки.

Оборотні і необоротні процеси. Цикли. Теплові двигуни і холодильні машини. Цикл Карно і його к.к.д. Другий закон термодинаміки та його статистичний зміст. Вільна енергія і ентропія. Закон зростання ентропії.

Змістовий модуль 8. Конденсований стан речовини.

Тема 14. Реальні гази.

Відхилення від законів ідеального газу. Моделі міжмолекулярної взаємодії. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Критичний стан. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів.

Тема 15. Рідини. Будова кристалів.

Основні характеристики рідин. Поверхневий натяг. Змочування. Формула Лапласа. Капілярні явища. Рідкі кристали. Структура і теплові властивості твердих тіл. Дефекти в кристалах. Фізичні основи міцності кристалів.

Тема 16. Фазові переходи.

Умова рівноваги фаз. Найпростіша фазова діаграма. Поняття про фазові переходи 1-го та 2-го роду. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Речовина в екстремальних умовах.

Семестр 2.

Модуль 3.

Змістовий модуль 9. Електричне поле у вакуумі та речовині.

Тема 17. Електричне поле у вакуумі.

Атомарність електричного заряду. Закон Кулона. Закон збереження заряду. Електричне поле у вакуумі і його характеристики. Поле диполя. Теорема Гауса для напруженості електричного поля, приклади її застосування. Робота по переміщенню заряду в електростатичному полі. Потенціал, різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні.

Тема 18. Електричне поле в діелектриках та провідниках.

Діелектрики і провідники в електричному полі. Вільні і зв’язані заряди. Вектор поляризації. Відносна діелектрична проникність середовища. Сегнетоелектрики. Провідники в електростатичному полі. Електроємність. Конденсатори. Об’ємна густина енергії електричного поля.

Змістовий модуль 10. Закони постійного струму.

Тема 19. Закони постійного струму. Класична теорія електропровідності металів.

Умови виникнення та існування електричного струму. Сила струму. Напруга, електрорушійна сила. Поняття про опір провідника. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Вектор густини струму. Диференціальна форма законів Ома та Джоуля-Ленца. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола та повного кола. Закони Кірхгофа для розгалужених кіл. Класична теорія електропровідності металів, її дослідне обгрунтування. Явище надпровідності.

Тема 20. Струм у вакуумі, в газах, в електролітах.

Струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Струм в газах. Поняття про плазму. Струм в електролітах, закони електролізу. Контактна різниця потенціалів. Термоелектричні явища і їх застосування.

Модуль 4.

Змістовий модуль 11. Магнітне поле струму. Намагнічування речовини.

Тема 21. Магнітне поле, його характеристики.

Магнітна взаємодія струмів. Сила Ампера. Магнітне поле і його характеристики. Сила Лоренца. Магнітне поле провідника зі струмом. Закон Біо-Савара-Лапласа, його застосування. Магнітний момент витка зі струмом.

Тема 22. Намагнічування речовини.

Намагнічування речовини. Магнітна проникність і магнітна сприйнятливість. Діамагнетизм, парамагнетизм, феромагнетизм. Точка Кюрі. Магнітний гістерезис.

Змістовий модуль 12. Явище електромагнітної індукції.

Тема 23. Робота по переміщенню провідника в магнітному полі. Магнітний потік.

Циркуляція магнітної індукції. Поле соленоїда. Робота по переміщенню витка зі струмом в магнітному полі. Магнітний потік.

Тема 24. Явище електромагнітної індукції.

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея-Максвела. Самоіндукція і взаємоіндукція. Індуктивність. Принцип роботи трансформатора. Енергія магнітного поля.

Змістовий модуль 13. Електромагнітні коливання і хвилі. Закони змінного струму.

Тема 25. Електромагнітні коливання в контурі. Змінний струм.

Електромагнітні коливання в контурі. Формула Томсона. Отримання змінного струму. RLC-контур змінного струму. Резонанс струмів і напруг. Ефективні значення струму і напруги. Потужність змінного струму.

Тема 26. Рівняння Максвела.

Струм зміщення. Рівняння Максвела в інтегральній формі і їх фізичний зміст.

Тема 27. Властивості електромагнітних хвиль.

Основні властивості електромагнітних хвиль. Вектор Пойнтінга. Шкала електромагнітних хвиль.

Семестр 3.

Модуль 5.

Змістовий модуль 14. Геометрична та хвильова оптика.

Тема 28. Закони геометричної оптики. Фотометрія.

Закони геометричної оптики. Оптичні системи та їх основні характеристики. Основні фотометричні величини (світловий потік, сила світла джерела, освітленість).

Тема 29. Інтерференція світла.

Монохроматичність та когерентність світлових хвиль. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел. Засоби одержання інтерференційної картини (щілини Юнга, дзеркало та біпризма Френеля). Інтерференція в тонких плівках. Смуги рівної товщини і рівного нахилу. Кільця Ньютона. Застосування інтерференції. Просвітлення оптики (ефект Смакули).

Тема 30. Дифракція світла.

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція світла на щілині. Лінійна дифракційна гратка. Роздільна здатність оптичних приладів. Принципи голографії.

Тема 31. Поляризація світла. Дисперсія світла. Поглинання та розсіювання світла.

Природне і поляризоване світло. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Штучна оптична анізотропія. Обертання площини поляризації. Дисперсія світла в речовині. Призматичний спектрограф. Зв’язок дисперсії з поглинанням. Закон Бугера для поглинання. Взаємодія світла з речовиною. Закон Бугера для поглинання. Розсіювання світла. Закон Релея.

Змістовий модуль 15. Квантова оптика.

Тема 32. Закони теплового випромінювання.

Теплові джерела світла. Закон Кірхгофа. Розподіл енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. Квантова гіпотеза і формула Планка. Закони Стефана-Больцмана і Віна. Оптична пірометрія.

Тема 33. Закони фотоефекту.

Маса та імпульс фотона. Фотоефект, його види, закони та застосування. Тиск світла, його квантове пояснення. Ефект Комптона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання.

Модуль 6.

Змістовий модуль 16. Елементи квантової механіки атомів та молекул.

Тема 34. Хвильові властивості частинок. Рівняння Шредінгера.

Формула де Бройля. Співвідношення невизначеностей. Хвильова функція та її статистичний зміст. Рівняння Шредінгера. Електрон у потенціальній ямі. Квантовий гармонічний осцилятор.

Тема 35. Будова атома. Найпростіші спектри. Періодична система елементів. Х-випромінювання.

Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Правило частот та постулати Бора. Досліди Франка та Герца. Атом водню і його спектр за теорією Бора. Лінійчаті спектри атомів. Атом водню в квантовій механіці. Спін електрона. Принцип Паулі і розподіл електронів в атомах по оболонках. Суцільний спектр Х-випромінювання і його короткохвильова межа. Характеристичне Х-випромінювання. Закон Мозлі.

Тема 36. Лазери.

Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання. Лазери.

Змістовий модуль 17. Елементи квантової фізики твердих тіл.

Тема 37. Енергетичні зони в кристалах.

Сили зв’язку і внутрішня структура твердих тіл. Енергетичні зони в кристалах і поділ твердих тіл на класи (метали, діелектрики, напівпровідники). Електрони в металах. Рівень Фермі. Пояснення надпровідності.

Тема 38. Елементи фізики напівпровідників.

Власна і домішкова провідність напівпровідників. Фотопровідність. Люмінесценція твердих тіл. Контактні явища. p-n перехід.

Змістовий модуль 18. Сучасна фізична картина світу.

Тема 39. Будова атомного ядра. Радіоактивність. Ядерні реакції.

Будова ядра. Ядерні сили. Дефект маси і енергія зв’язку ядер. Радіоактивність ядер. Закон радіоактивного розпаду. α, β та γ-випромінювання. Закони зміщення. Методи реєстрації радіоактивного випромінювання. Взаємодія радіоактивного випромінювання з речовиною. Ядерні реакції поділу. Коефіцієнт розмноження нейтронів, ланцюгова реакція. Принцип дії ядерного реактора. Реакція синтезу легких ядер. Проблема охорони навколишнього середовища. Біологічна дія радіації.

Тема 40. Сучасна фізична картина світу.

Сучасна фізична картина світу. (Підсумкова лекція.)

Практичні заняття (теми)

Модуль 1.
1) Кінематика (2 год)
2) Динаміка (сили в природі, імпульс, робота, енергія) (4 год)
3) Обертовий рух твердого тіла. (2 год)
Модуль 2.
4) Механічні коливання та хвилі. (2 год)
5) МКТ ідеального газу. (4 год)
6) Термодинаміка. (4 год)

Семестр 2
Модуль 3.
1) Закон Кулона. Електричне поле: напруженість, потенціал, робота. Конденсатори. Енергія електричного поля. (3 год)
2) Постійний електричний струм: сила струму, напруга, е.р.с. Найпростіші електричні кола. (2 год)
3) Постійний електричний струм. Робота та потужність електричного струму. (1 год)
Модуль 4.
4) Магнітне поле провідника зі струмом. (2 год.)
5) Рух заряджених частинок в електромагнітних полях. Магнітне поле в речовині. (2 год)
6) Явище електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля. (2 год)
7) Електромагнітні коливання та хвилі. Змінний струм. (2 год)

Семестр 3.
Модуль 5
1) Геометрична оптика. Фотометрія. (2 год)
2) Хвильова оптика. (2 год)
3) Теплове випромінювання. (2 год)
4) Квантова оптика. Фотоефект. (2 год)
Модуль 6
5) Елементи квантової фізики атомів і молекул. (2 год)
6) Хвильові властивості частинок. (4 год)
7) Зонна теорія твердих тіл. Квантові статистики. (2 год)
8) Елементи ядерної фізики. (2 год)

Лабораторний практикум (теми)

Механіка та молекулярна фізика
Визначення густини тіла правильної геометричної форми. ЛР 1
Вивчення законів поступального руху на машині Атвуда. ЛР 2
Вивчення законів обертового руху твердого тіла за допомогою маятника Обербека. ЛР 3
Вивчення моменту інерції махового колеса і сили тертя в опорі. ЛР 4
Визначення моменту інерції тіла за допомогою крутильного маятника FPM-05. ЛР 5
Визначення модуля Юнга методом прогину стержня. ЛР 6
Визначення прискорення сили тяжіння за допомогою фізичного маятника. ЛР 7
Визначення логарифмічного декремента та коефіцієнта згасання коливань маятника. ЛР 8
Вивчення законів механіки при дослідженні крутильних коливань. ЛР 9
Визначення швидкості звуку в повітрі методом інтерференції. ЛР 10

Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса. ЛР 11
Визначення коефіцієнта в’язкості рідини капілярним віскозиметром. ЛР 12
Визначення довжини вільного пробігу і ефективного діаметра молекул повітря шляхом вимірювання коефіцієнта внутрішнього тертя. ЛР 13
Визначення відношення питомих теплоємностей методом Клемана-Дезорма. ЛР 14
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом порівняння крапель. ЛР 15
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільці. ЛР 16
Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл. ЛР 17

Перелік лабораторних робіт, що можуть виконуватися у лабораторії електрики та магнетизму (2 семестр)
Вивчення електростатичного поля методом зондів. ЛР 31
Визначення ціни поділки і внутрішнього опору гальванометра. ЛР 32
Вимірювання опорів містком Уітстона. ЛР 33
Визначення температурного коефіцієнта електроопору металів. ЛР 34
Вимірювання електрорушійної сили джерела методом компенсації. ЛР 35
Градуювання термопари. ЛР 36
Визначення питомого опору електроліту. ЛР 37
Визначення ємності конденсатора за допомогою містка Сотті. ЛР 38
Перевірка закону Ома для змінних струмів. ЛР 39
Вимірювання потужності змінного струму і зсуву фаз між струмом і напругою. ЛР 40
Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона. ЛР 41
Вивчення релаксаційного генератора. ЛР 42
Вивчення магнітного поля соленоїда за допомогою датчика Холла. ЛР 43
Визначення горизонтальної складової напруженості та індукції магнітного поля Землі. ЛР 44

Перелік лабораторних робіт, що можуть виконуватися у лабораторії оптики та будови речовини (3 семестр)
Визначення показників заломлення рідин за допомогою рефрактометра. ЛР 62
Визначення світлотехнічних характеристик та світлового поля лампи розжарення. ЛР 63
Визначення концентрації розчину цукру за допомогою поляриметра. ЛР 64
Визначення довжини світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона. ЛР 65
Визначення довжини світлових хвиль за допомогою дифракційної ґратки. ЛР 66
Визначення сталої Стефана-Больцмана. ЛР 67
Дослідження спектру випромінювання атома водню. ЛР 68
Зняття вольт-амперних характеристик і визначення інтегральної чутливості фотоелемента із зовнішнім фотоефектом. ЛР 69
Визначення сталої Планка за допомогою фотоелемента. ЛР 70
Визначення спектральної чутливості напівпровідникового фотоелемента. ЛР 71
Вивчення фотоелектричних властивостей фотоопору. ЛР 72
Дослідження залежності опору напівпровідників від температури. ЛР 73
Визначення коефіцієнта поглинання ґама-променів речовиною за допомогою лічильника Гейгера-Мюллера ЛР 74

Навчальні матеріали та ресурси

1. Дідух Л.Д. Основи механіки.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2010.
2. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики:Навчальний посібник. У 2-х кн. Кн.1: Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. Кн.2: Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка.- 2-ге видання.- К.: Либідь, 2001.
3. Курс фізики /за ред. І.Є. Лопатинського.– Львів: Бескид Біт, 2002.
4. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. У 3 трьох томах. Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Т.2: Електрика і магнетизм Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. У 3 трьох томах. Т.3: Оптика. Квантова фізика.- К.: Техніка, 2006.
5. Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум / Укладачі: Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В.- Тернопіль: ТНТУ, 2009.
6. Електрика та магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Пундик А.В.- Тернопіль: ТНТУ, 2007.
7. Оптика і будова речовини: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Медюх М.М. , Рокіцький О.М., Ковалюк Б.П., Стефанський В.А., Скоренький Ю.Л.- Тернопіль: ТНТУ, 2010.
8. Крамар О. Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (механіка, молекулярна фізика, термодинаміка, основи електрики).- Тернопіль: Тайп, 2015.- 87 с.
9. Крамар О. Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (електромагнетизм, оптика, атомна фізика, фізика твердого тіла, елементи ядерної фізики).- Тернопіль: ТНТУ, 2016.- 89 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль 1 (37 балів)
Лабораторні роботи (10 балів)
Практичні заняття (8 балів)
Модульний контроль №1 (19 балів)
Модуль 2 (38 балів)
Лабораторні роботи (10 балів)
Практичні заняття (8 балів)
Модульний контроль №2 (20 балів)
Семестровий контроль (25 балів)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ лабораторних робіт
• 0 балів – відсутність студента на занятті;
• 1-2 бали – формальна готовність до виконання роботи, наявність відповідних записів в зошиті;
• 3 бали – повна готовність до лабораторної роботи, отриманий допуск до її виконання у викладача;
• 4 бали – відроблена лабораторна робота за дозволом інженера (з попереднім записом на відробку на кафедрі);
• 5 балів – здійснені виміри за дозволом викладача (на занятті чи відробці), розрахунки завершені не повністю (підпис викладача);
• 6 балів – результати вимірів зняті і опрацьовані, кінцевий результат підписано викладачем;
• 7-10 балів – повністю виконана лабораторна робота, зданий звіт та теоретичний матеріал роботи.
Мінімальним результатом участі студента у занятті має бути наявність допуску викладача до виконання ЛР.
Студент зобов’язаний виконати всі лабораторні роботи за індивідуальним планом.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ практичних занять
• 0 балів – відсутність студента на занятті;
• 1-2 бали – присутність студента на занятті, наявність в зошиті частини розв’язаних задач;
• 3 бали – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті;
• 4-5 балів – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті; участь у розв’язуванні задач, володіння основними поняттями і законами відповідної теми;
• 6-8 балів – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті; активна участь у розв’язуванні задач, вміння самостійно розв’язувати задачі відповідної теми з семестрового завдання.
Мінімальним позитивним результатом участі студента у занятті має бути наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті, володіння основними поняттями і законами відповідної теми.
Пропущені заняття студент зобов’язаний відробити.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90 – 100 А відмінно (зараховано)
82 – 89 В добре (зараховано)
75 – 81 С добре (зараховано)
67 – 74 D задовільно (зараховано)
60 – 66 Е задовільно (зараховано)
35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання (незараховано з можливістю повторного складання)
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни (незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).