Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. приладів і контрольно-вимірювальних систем

Цифрова електроніка

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 15. Автоматизація та приладобудування 153. Мікро- та наносистемна техніка (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Стрембіцький Михайло Олексійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/strembickyj-myhajlo-oleksijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 28
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 64
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=5082

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та відомостей по основам побудови цифрових схем та елементів, принципам дії та параметрам схем цифрової електроніки, які є необхідними для формування базових знань по структурі, принципам побудови і сигналам комп’ютерних систем.
Завдання - отримання теоретичних знань з побудови цифрових електронних пристроїв

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Мікропроцесорна техніка

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Проектування цифрових схем.
Тестування електронних схем.
Вбудоване самотестування.
Периферійне сканування.
Цифрові електронні схеми.
Цифрове кодування аналогових сигналів.
Цифровий та аналоговий сигнали.
Відновлення цифрового сигналу.

Практичні заняття (теми)

Базові логічні елементи на дискретних компонентах.
Логічні елементи в складі мікросхем.
Шифратор, дешифратор.
Мультиплексор, демультиплексор.
Суматор.
Цифровий компаратор.
Тригери.
Регістри.
Лічильники.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Фрикс, Вводный курс цифровой электроники М.: Техносфе-ра, 2003 – 432 с
2. Рицар Б.Є. Цифрова техніка. Навч. посібник Київ;УМКВО, 1991.– 372с.
3. Музылева И.В. Элементная база для построения цифровых систем управленияМ: Техносфера, 2006
4. Алексеенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учебноепособие для вузов.- 2-е изд. – М.: Радио иСвязь, 1990.
5. Токхейм Р., Основы цифровой техники. –М.: Мир, 1988, 384 с

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання теоретичного засвоєння матеріалу шляхом проведення тестування, оцінювання практичних навиків - захист виконаних практичних робіт


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).