Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних систем та мереж

Цифрові системи зв'язку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 123. Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 2 4

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Луцик Надія Степанівна
Науковий ступінь доктор філософії
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/lucyk-nadija-stepanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 63
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=5025

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою викладання дисципліни є формування знань у студента з теорії передачі інформації та методів кодування інформаційних повідомлень.
Програмою предмету «Цифрові системи зв’язку» передбачається вивчення загальних відомостей про цифрові системи зв’язку, організації каналів цифрових систем зв’язку, часового та спектрального представлення сигналів, інформаційних оцінок цифрових систем зв’язку, дискретизації сигналів, модуляції та детектування модульованих сигналів. Вивчення основних принципів кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способів ефективного стиснення повідомлень, методики розрахунку завадостійкості кодованих повідомлень.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж.
- Знати основні принципи роботи компонентів програмноапаратних засобів комп'ютерних систем та мереж передавання даних: електронних, схемотехнічних, алгоритмічних, програмних.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Теорія ймовірності та математична статистика

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Цифрове опрацювання сигналів
Моделювання комп'ютерних систем

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема №1. Загальні відомості про цифрові системи зв’язку
Тема №2. Інформаційні оцінки цифрових систем зв’язку
Тема №3. Системи супутникового та стільникового зв’язку
Тема №4.Часове та спектральне представлення сигналів
Тема №5. Дискретизація сигналів
Тема №6. Модуляція сигналів
Тема №7. Імпульсна модуляція
Тема №8. Детектування модульованих сигналів
Тема №9. Кодування в каналах зв’язку
Тема №10. Коди, що виявляють помилки.
Тема №11. Коди, що виправляють помилки
Тема №12. Шифрування та дешифрування

Лабораторний практикум (теми)

1. Моделювання комплексного сигналу зі зміщеним спектром
2. Характеристики дискретних джерел інформації
3. Квантування сигналів
4. Амплітудна модуляція сигналів.
5. Частотна та фазова модуляція сигналів
6. Код Хеммінга
7. Код Ріда-Соломона

Навчальні матеріали та ресурси

1. А.П. Бондарєв, Б.А. Мандзій, С.В. Давіденко. Навчальний посібник / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 224 с
2. Основи техніки передавання інформації. / Квєтний Р.Н., Компанець М.М., Кривогубченко С.Г., Кулик А.Я. / Підручник – Вінниця: Універсам, 2002 – 186 с.
3. Системи телекомунікацій: Підруч. для ВНЗ / М.І.Мазурков, В.І.Правда, П.Ю.Баранов, І.М.Єремічой, В.Я.Чечельницький; За ред. М.І.Мазуркова і В.І.Правди.- Одеса: ТЕС, 2005.-288 с.
4. Patrick Cambre. A one transistor super-regenerative FM receiver. http://web.archive.org/web/20090121123846/http://braincambre500.freeservers.com/rss(1)(1)(1).htm. Archived 2009-01-21; accessed 2015-06-09. 143
5. Digital Communications - by John Proakis, TMH

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

За матеріалом кожного з двох модулів проводиться електронне тестування у електронному навчальному курсі на сервері дистанційного навчання dl.tntu.edu.ua. За кожен з тестів (20 запитань) можна отримати максимально 20 балів.
Кожна виконана лабораторна робота, оцінюється максимально в 5 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).