Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Лабораторно-аналітична техніка

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гевко Олена Василівна
Науковий ступінь канд. мед. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hevko-olena-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) hevkohelena@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 93
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4929

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка фахівців до участі в створенні апаратів і систем для сучасної лабораторної діагностики.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з базовими поняттями фізичних принципів, які закладені в основу діагностичної лабораторної техніки; вивчити теоретичні засади побудови, призначення і експлуатаційних характеристик приладів для лабораторної діагностики; досконало оволодіти інтерпретацією даних, що представляються за допомогою даних приладів; вивчити теоретичні основи процедури підготовки проб біоматеріалів для аналізу, особливості і послідовність аналітичних процедур при різних видах лабораторних досліджень.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Анатомія, фізіологія та патологія людини, Основи медичних знань, Основибіофізики та біомеханіки, Медикобіологічні дослідження

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Поняття про лабораторну медицину.
Термінологія клінічної лабораторної аналітики.
Одиниці вимірювання.
Тема 2. Лабораторний посуд. Ваги та зважування.
Тема 3. Вимірювання об'ємів розчинів. Дозатори.
Тема 4. Естрагування та фільтрування. Центрифугування.


Тема 5. Електрофорез. Хроматографія.
Тема 6. Фотоелектроколометрія. Спектрофотометрія. Атомно-абсорбційна спектроскопія.
Тема 7. Нефелометричні методи аналізу. Люмінесцентний аналіз.
Тема 8. Потенціометрія та кондуктометрія.
Тема 9. Полярографія. Субстратно-селективні
електроди.

Тема 10. Радіометрія. Радіоізотопна діагностика.
Тема 11. Імуноферментний аналіз.
Тема 12. Радіоімунологічний аналіз (РІА). Імунофлуоресцентний аналіз.
Тема 13. Молекуля́рно – біологічні технології. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).

Тема 14. Лігазна ланцюгова реакція. Технології біочіпів.
Тема 15. Прилади та обладненнядля мікроскопії. Цитохімічні методи при мікроскопії.
Тема 16. Поняття про клінічну лабораторну
діагностику.
Тема 17. Прилади для загально-клінічних та
біохімічних аналізів.

Практичні заняття (теми)

-

Лабораторний практикум (теми)

1. Правила зважування. 4
2. Фотоелектроколометрія.
Колометричне визначення Ферума(ІІІ).. 4
3. Спектрофотометричний метод аналізу. 6
4. Імуноферментний аналіз. 6
5. Потенціометрія. 4
6. Мікроскопія. 4
7. Електронна мікроскопія. 4

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Історичні етапи розвитку лабораторної діагностики.
2. Правила безпеки в лабораторії.
3. Технічне забезпечення клінічних лабораторних досліджень.
4. Визначення щільності розчинів.
5. Основні етапи процесу виробництва лабораторних аналізів.
6. Вибір методуірежимудослідження.
7. Способи вимірювання, розрахунку і представлення результатів у фотометрії.
8. Імунохімічні тести.
9. Імуноблотинг.
10. Суха хімія.
11. Догляд за мікроскопом.
12. ПЛР в реальному часі.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование. Под редакцией профессора В.В.Меньшикова. М.:Академия, 2007 – 240 с.
2. Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова. Т. 1. М., 2002. - 860 с.
3. Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования: Учеб пособие для студентов спец. «Фармация», «Клиническая фармация», «Лабораторная диагностика» вузов / И.А. Зупанец, С.В. Мисюрева, В.В. Прописнова и др.; Под ред. И.А. Зупанца. – 3-е изд. перераб., доп. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 200 с.
4. Медицинские лабораторные устройства и приборы / В.Ф. Солодовник, М.И. Чебан. – Учеб. пособие. Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2001. – 85 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Лабораторно-аналітична техніка" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Лабораторно-аналітична техніка" вибудована з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019


Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль1
Лабораторні роботи – 25
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 1 – 40
Модуль2
Лабораторні роботи – 20
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 2 - 35


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).