Syllabus

Оберіть спеціальність*

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

1С: Бухгалтерія

картка навчальної дисципліни

Спеціальність 071 - Облік і оподаткування (бакалавр)
Галузь знань 7 Управління та адміністрування
Освітній рівень бакалавр
Навчальна дисципліна
Статус навчальної дисципліни обов'язкова
професійної підготовки
Курс початку вивчення дисципліни 3
Семестри 5
Форма навчання денна
Розподіл аудиторних годин
32– лекції
32– практичні заняття
Кількість годин самостійної роботи 116
Кількість кредитів ECTS 6
Вид підсумкового контрою екзамен
Лектор
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доц.
Прізвище, ім'я та по батькові Співак Сергій Михайлович
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування та використання інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку для вирішення завдань управління та планування господарської діяльності підприємства. 
Опис навчальної дисципліни
Лекційний курс Тема 1. Налаштування системи
Тема 2. Облік запасів
Тема 3. Облік взаєморозрахунків з контрагентами
Тема 4. Облік операцій з грошовими коштами та розрахунків з підзвітними особами
Тема 5. Облік ПДВ
Тема 6. Облік кадрів та розрахунок заробітної плати
Тема 7. Облік необоротних активів та МШП
Тема 8. Облік отримання та надання послуг
Тема 9. Закриття періоду
Тема 10. Облік виробничої діяльності
Тема 11. Облік операцій в іноземній валюті
Тема 12. Формування звітності
Укладач курсу
канд. екон. наук, доц. Співак Сергій Михайлович 
Дата останнього оновлення: 2020-11-15 23:55:16