Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. бухгалтерського обліку та аудиту

1С: Бухгалтерія

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 3 5

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Співак Сергій Михайлович
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/spivak-serhij-myhajlovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 116
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=4927

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування та використання інформаційних систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку для вирішення завдань управління та планування господарської діяльності підприємства.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Налаштування системи
Тема 2. Облік запасів
Тема 3. Облік взаєморозрахунків з контрагентами
Тема 4. Облік операцій з грошовими коштами та розрахунків з підзвітними особами
Тема 5. Облік ПДВ
Тема 6. Облік кадрів та розрахунок заробітної плати
Тема 7. Облік необоротних активів та МШП
Тема 8. Облік отримання та надання послуг
Тема 9. Закриття періоду
Тема 10. Облік виробничої діяльності
Тема 11. Облік операцій в іноземній валюті
Тема 12. Формування звітності
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).