Силабус

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. радіотехнічних систем

Цифрові пристрої та мікропроцесори

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Лесів Володимир Васильович
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/l/lesiv-volodymyr-vasylovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) V_Lesiv@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 63
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=479

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета – формування у студентів знань, які необхідні для розуміння принципу роботи та проектування цифрових пристроїв та мікропроцесорів, а також придбання навичок їх експериментального дослідження.
Завдання – вивчення основних напрямків в розвитку цифрової схемотехніки та мікропроцесорів, математичних основ синтезу та аналізу цифрових пристроїв, призначення та принципу дії елементів та вузлів цифрових при-строїв та мікропроцесорів, надання навичок експериментального дослідження типових вузлів цих пристроїв.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

"Вища математика", "Фізика"? "Аналогова схемотехніка", "Генерування та формування сигналів".

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Радіоелектронні системи
Основи теорії передавання інформації
Цифрове оброблення сигналів
Радіоавтоматика

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема №1 Системи числення. Елементи математичної логіки.
Тема №2 Алгебра логіки та теоретичні основи синтезу цифрових пристроїв.
Тема №3 Методи мінімізації логічних пристроїв.
Тема №4 Методи мінімізації складних функцій.
Тема №5 Логічні елементи цифрових пристроїв.
Тема №6 Синтез комбінаційних схем. Етапи побудови логічних схем.
Тема №7 Логічні елементи для реалізації складних функцій.
Тема №8 Тригерні елементи цифрових пристроїв.
Тема №9 Синтез цифрових пристроїв.
Тема №10 Синтез цифрових автоматів.
Тема №11 Логічні елементи цифрових пристроїв.
Тема №12 Генератори і формувачі імпульсів.
Тема №13 Спеціальні елементи цифрових пристроїв.
Тема №14 Аналого-цифрові перетворювачі.
Тема №15 Цифро-аналогові перетворювачі.
Тема №16 Вступ до мікропроцесорної техніки.
Тема №17 Запам’ятовувальні пристрої.
Тема №18 Особливості проектування цифрових схем.

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота №1 Дослідження основних логічних елементів.
Лабораторна робота №2 Синтез комбінацій логічних елементів.
Лабораторна робота №3 Дослідження дешифратора 7-сегментного індикатора.
Лабораторна робота №4 Дослідження мультиплексора.
Лабораторна робота №5 Дослідження дешифратора-демультиплексора.
Лабораторна робота №6 Дослідження суматора.
Лабораторна робота №7 Дослідження тригерів.
Лабораторна робота №8 Дослідження аналого-цифрових перетворювачів.
Лабораторна робота №9 Дослідження цифро-аналогових перетворювачів.
Лабораторна робота №10 Дослідження формувачів імпульсів.
Лабораторна робота №11 Дослідження мультивібратора.
Лабораторна робота №12 Дослідження генератора лінійно-змінної на-пруги.

Навчальні матеріали та ресурси

1 Схемотехніка електронних систем: У 3кн.Кн.2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В.І.Бойко, А.М.Гужій, В.Я. Жуйков та ін. – 2 – ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 423с,: іл.
2 Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. Р15 по-сібник / За ред. Ю.Л.Мазора, Є.А. Мачунського, В.І.Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838с.: іл.
3 Схемотехніка електронних систем: У 3кн.Кн.1. Аналогова схемотех-іка та імпульсні пристрої: Підручник / В.І.Бойко, А.М.Гужій, В.Я. Жуйков та ін. – 2 – ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 366с,: іл.
4 Угрюмов Е.И. Цифровая схемотехника. ПБ.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. -528 с.
5 Корчинский А.П. Основы цифровой схемотехники. -К.: КМУГА, 2000. -276 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Використовуються такі засоби оцінювання результатів навчання: поточне опитування, модульне тестування, виконання та захист виконання лабораторних робіт, залік. Перескладання заліків та іспитів відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).