Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Методика медикобіологічного дослідження

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гевко Олена Василівна
Науковий ступінь канд. мед. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hevko-olena-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) hevkohelena@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 48
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=430

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка фахівців в галузі фізіологічних і аналітичних методів дослідження біологічних об’єктів (головним чином, людини) і біопроб, взятих від організму.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з базовими методами медикобіолоічних досліджень; вивчити теоретичні засади фізичного принципу методів медикобіологічних досліджень; досконало оволодіти інтерпретацією даних, що визначаються за допомогою методів медикобіологічних досліджень; оволодіти технікою виконання базових методів медикобіологічних досліджень.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Анатомія, фізіологія та патологія людини, Основи медичних знань, Діагностичні і терапевтичні системи

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія
Методологія та організація наукових досліджень
Обчислювальні методи та програмне забезпечення в біомедичній інженерії
Інженерний супровід медичних технологій

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Вступна лекція. Біологічна система як об’єкт дослідження. Класифікація медико-біологічних досліджень. Методи вимірювання, метрологічне забезпечення. Давачі медико-біологічної інформації. Електроди для знімання біоелектричних сигналів.
Тема 2. Дослідження механічних параметрів кровоплину. Методи вимірювання тиску. Перфузійний метод дослідження параметрів кровоплину.
Тема 3. Оцінка механічних параметрів системи дихання. Спірографія.
Тема 4. Методи дослідження акустичних феноменів. Аускультація, фонокардіографія.
Тема 5. Методи вимірювання біопотенціалів. Електрокардіографія.
Тема 6. Методи вимірювання біопотенціалів. Електроенцефалографія.
Тема 7. Методи вимірювання біопотенціалів. Електроретинографія.
Тема 8. Методи вимірювання біопотенціалів. Електроміографія.
Тема 9. Дослідження процесів теплопродукції, теплообміну. Термографія, біокалориметрія.
Тема 10. Фотометричні методи дослідження. Концентраційна колориметрія, оксигемометрія, поляриметрія, нефелометрія.
Тема 11. Методи дослідження електричного опору біотканин. Електропунктурна діагностика, реографія.
Тема 12. Рентгенологічні методи дослідження. Класифікація. Методи, як базуються на використанні рентгеноконтрастних речовин. Рентгенівська томографія.
Тема 13. Радіоізотопні методи дослідження.
Тема 14. Ультразвукові методи дослідження. Ехографія, доплеровські методи дослідження.

Практичні заняття (теми)

1. Методи вимірювання артеріального тиску. Інтерпретація результатів вимірювання. Значення результатів дослідження артеріального тиску для медицини.
2. Методика проведення фонокардіографії. Інтерпретація нормальної фонокардіограми. Медичне застосування результатів фонокардіографії.
3. Методика проведення електрокардіографії. Інтерпретація нормальної електрокардіограми. Значення результатів дослідження ЕКГ для медицини.
4. Методика проведення електроенцефалографії. Інтерпретація нормальної електроенцефалограми. Значення результатів дослідження ЕЕГ для медицини.
5. Методика проведення термографії. Інтерпретація нормальної термограми. Значення результатів термографії для медицини.
6. Рентгенівські методи дослідження і їхнє медичне застосування.
7. Ультразвукові методи дослідження і їхнє медичне застосування.

Лабораторний практикум (теми)

-

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Давачі медико-біологічної інформації
2. Моніторинг артеріального тиску.
3. Методи вимірювання дихальних об’ємів.
4. Аускультація.
5. Голтерівський моніторинг.
6. Електроенцефалографія
7. Біокалориметрія.
8. Нефелометрія.
9. Електропунктурна діагностика.
10. Рентгенівська томографія
11. Радіоізотопні методи дослідження
12. Доплерівські методи дослідження.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Аппаратные методы исследований в биологии и медицине / В.П. Олейник, С.Н. Кулиш. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм, ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2004. – 110 с.
2. Биотехнические системы: Теория и проектирование. Ахутин и др. Л. ЛГУ, 1981. - 220 с.
3. Гевко О.В., Яворська Є.Б. Методи медико-біологічних досліджень: Конспект лекцій. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 185с.
4. Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. - М.: Медицина, 1981. - 344 с.
5. Олейник В.П.,Кулиш С.Н., Овчаренко В.Е. Методы медико-биологических исследований: Учеб. пособие. -X.: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 110 с.
6. Цибров Г.Е. Диагностическая электронная аппаратура. Уч.пос. - М., МВТУ, 1988. - 44 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Методика медикобіологічного дослідження" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Методика медикобіологічного дослідження" вибудована з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль1
Лабораторні роботи – 25
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 1 – 40
Модуль2
Лабораторні роботи – 20
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 2 - 35


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

1. Дайте визначення таких понять, як "метод", "методика" і "методологія".
2. Яка відома класифікація спектру медичних виробів за функціональним призначенням?
3. Подайте класифікацію методів досліджень, що базуються на проявах і властивостях життєдіяльності біологічних систем.
4. Чим відрізняються активні методи досліджень від аналітичних?
5. Чим відрізняються «електроди» від «давачів»?
6. Подайте класифікацію давачів.
7. Охарактеризуйте особливості вимірювання в медицині.
8. Що таке «доказова медицина»?
9. Дайте визначення таких понять, як "механокардіографія.
10. Охарактеризуйте особливості нормальної апекскардіограми лівого шлуночка.
11. Що таке «балістокардіограма»?
12. Опишіть методи балістокардіограми.
13. З яких хвиль складається балістокардіограма здорової людини?
14. Опишіть принцип методу динамокардіографії.
15. Опишіть принцип методу механічної плетизмографії.
16. Що таке кров'яний тиск?
17. Які відомі види вимірювання кров'яного тиску?
18. Опишіть п’ять фаз, що виникають під час вимірювання артеріального тиску за методом Короткова.
19. Що таке перфузія і для чого вона використовується?
20. Що таке спірографія?
21. Що таке індекс Тіфно і яке його практичне значення?
22. Що таке пневмотахографія?
23. Що таке стетоскоп?
24. Які переваги та недоліки фонендоскопа?
25. Що таке фонокардіографія?
26. Дайте визначення поняттю «ендоскопія».
27. Поясніть практичне використання ендоскопії.
28. Як проводять стерилізацію ендоскопів?
29. Опишіть методику проведення фіброгастроскопії.
30. Опишіть стан поляризації кардіоміоциту.
31. Хто вивів ЕКГ із лабораторних стін в широку лікарську практику?
32. Перерахуйте стандартні відведення.
33. Хто запропонував посилені відведення від кінцівок?
34. Перерахуйте грудні відведення.
35. Що таке електрична вісь серця?
36. Як визначити електричну вісь серця?
37. Що таке голтерівське моніторування?
38. Як накладати електроди під час проведення голтерівського моніторування?
39. Що таке електроретинографія?
40. Прокласифікуйте електроди, які застосовують для ЕЕГ та охарактеризуйте їхні особливості.
41. Які переваги у використанні для зняття ЕЕГ мостових електродів?
42. Опишіть сутність системи «10-20».
43. Яка амплітуда коливань потенціалів м'яза?
44. Яка відома класифікація електроміографії?
45. Що є основним джерелом теплопродукції в організмі?
46. Поясніть принцип роботи калориметра.
47. Як поділяються терморецептори?
48. Що собою представляє тепловізор?
49. Що відбувається у процесі фотометричного дослідження в біологічному середовищі, при розповсюдженні електромагнітного випромінювання оптичного діапазону?
50. Поясніть фізичний принцип методу поляриметрії.
51. Яке практичне застосування, переваги і недоліки методу діафанографії?
52. Що собою представляє метод електропунктурної діагностики?
53. Що таке біологічно активні точки?
54. В чому полягає принцип методу реографії?
55. Поясніть принцип методу рентгеноскопії.
56. Що таке рентгенографія?
57. Поясніть принцип методу флюорографії.
58. Поясніть сутність методу комп’ютерної томографії.
59. Подайте фізичні характеристики ультразвуку.
60. Поясніть принцип, що закладений у метод ультразвукової діагностики?
61. З якою метою застосовується магнітографія?
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).