Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. українознавства і філософії

Філософія

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка (бакалавр) 1 1-3
2 бакалавр 13. Механічна інженерія 133. Галузеве машинобудування (бакалавр) 1 1-3
3 бакалавр 18. Виробництво та технології 181. Харчові технології (бакалавр) 1 1-3
4 бакалавр 19. Архітектура та будівництво 192. Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 1 1-3
5 бакалавр 27. Транспорт 274. Автомобільний транспорт (бакалавр) 1 1-3
6 бакалавр 12. Інформаційні технології 121. Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 1 1-3
7 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 1 1-3
8 бакалавр 12. Інформаційні технології 125. Кібербезпека (бакалавр) 1 1-3
9 бакалавр 12. Інформаційні технології 126. Інформаційні системи та технології (бакалавр) 1 1-3
10 бакалавр 208. Агроінженерія (бакалавр) 1 1-3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Ніконенко Василь Миколайович
Науковий ступінь канд. філос. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/n/nikonenko-vasyl-mykolajovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 72
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=352

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Курс являє собою введення у філософську проблематику. Його основна мета - формування в студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулювання потреби до філософських оцінок історичних подій і фактів дійсності, розуміння студентами метафізичного способу пізнання світу. Формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про способи доведення і спростування, що забезпечують досягнення об’єктивної істини.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Психологія і соціологія

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Філософія. Коло її проблем та роль у суспільстві.
2. Філософія Стародавнього Сходу.
3. Антична філософія.
4. Філософія епохи Середньовіччя, Відродження та Реформації.
5. Період Нового часу в Західноєвропейській філософії.
6. Філософія Нового часу та доби Просвітництва.
7. Німецька класична філософія та марксизм.
8. Сучасна філософія.
9. Особливості р-ку філософської думки в Україні.
10. Онтологія.
11. Гносеологія.
12. Діалектика.
13. Проблема людини у філософії.
14. Філософія культури і цивілізації.
15. Філософія техніки.
16. Глобальні проблеми сучасності.

Практичні заняття (теми)

1. Філософія як специфічний тип знання.
2. Філософія Стародавнього Світу.
3. Західно-європейська філософія VI-XXVI ст.
4. Передумови формування сучасної філософії.
5. Українська філософія.
6. Теорія філософії.
7. філософські проблеми взаємодії людини, суспільства та природи.
8. Філософські питання культури, цивілізації і техніки.

Навчальні матеріали та ресурси

Історія української філософі: Курс лекцій // Горський В.С. – К.: Наукова думка, 1997
Історія української філософії: Навчальний посібник // Ю.О Федів., Н.Г. Мозгова – К.: Україна, 2000
Історія філософії України. Хрестоматія: Посібник. // під кер. М.Ф. Тарасенка і М.Ю. Русина – К., 1993
Історія філософії: Підручник // В. Г. Кремень та ін. – Х.: Прапор, 2003.
Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій // В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко – К.: Генеза, 1996.
Філософія: Навчальний посібник // І. Ф. Надольний та ін. - К.: Вікар, 1998.
Філософія: Підручник // М.І. Горлач , В.Г. Кремень, В.К. Рибалко – Х.: Консум, 2000
Філософія: Посібник /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001. – С. 9-35.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Поточне тестування та самостійна робота =
Модуль 1 Модуль 2
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 екз
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 5 5 6 5 25 100
30 45


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).