Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Діагностичні і терапевтичні системи

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гевко Олена Василівна
Науковий ступінь канд. мед. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hevko-olena-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) hevkohelena@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 32

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3330

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка фахівців до участі в створенні нових медичних приладів, апаратів і комплексів для хірургії, терапії та діагностики.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з базовими поняттями фізичних принципів, які закладені в основу діагностичної та терапевтичної медичної апаратури; вивчити теоретичні засади побудови, призначення і експлуатаційних характеристик медичної техніки; досконало оволодіти інтерпретацією даних, що представляються за допомогою діагностичних приладів; вивчити теоретичні основи впливу фізичних полів, які випромінюються фізіотерапевтичною апаратурою, на біооб’єкт; оволодіти умінням відбирати сигнали за допомогою кардіографа, фонокардіографа, реографа, міографа, ретино графа, сфігмографа; оволодіти технікою виконаання ампліпульстерапії, ультразвукової терапії, УВЧ-терапії, магнітотерапії, магніто-лазерної терапії.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Анатомія, фізіологія та патологія людини, Основи медичних знань.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія
Телемедичні технології
Медичні комплекси та системи

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Прилади для дослідження механічних проявів життєдіяльності та механічних параметрів кровоплину.
Тема 2. Прилади для дослідження акустичних феноменів. Аускультація, фонокардіографія.
Тема 3. Прилади для дослідження акустичних феноменів. Аускультація, фонокардіографія.
Тема 4. Апаратура для вимірювання біопотенціалів.


Тема 5. Прилади для дослідження електричного опору біотканин.
Тема 6. Термографія та біокалориметрія.
Тема 7. Рентгенодіагностичні апарати.
Тема 8. Ультразвукові апарати.
Тема 9. Апарати «Штучне серце», штучного кровообігу, «Штучна нирка», штучної вентиляції легень.
Тема 10. Електродефібрилятори та електрокардіостимулятори.
Тема 11. Фізіотерапевтичні апарати та пристрої для лікування постійним та імпульсним електричним струмом.
Тема 12. Фізіотерапевтичні апарати та пристрої для лікування змінним електричним струмом.
Тема 13. Ультрависокочастотна терапія.
Тема 14. Апарати для магнітотерапії.
Тема 15. Фізіотерапевтичні апарати з використанням електромагнітних випромінювань.
Тема 16.Апаратура для ультразвукової та лазерної терапії.

Практичні заняття (теми)

-

Лабораторний практикум (теми)

Прилади для дослідження акустичних феноменів. Аускультація, фонокардіографія. 4
Апаратура для вимірювання біопотенціалів. 4
Прилади для дослідження електричного опору біотканин. 4
Фізіотерапевтичні апарати та пристрої для електролікування. [ 4
Ультрависокочастотна терапія. 4
Апарати для магнітотерапії. 4
Фізіотерапевтичні апарати з використанням електромагнітних випромінювань. 4
Апаратура для ультразвукової та лазерної терапії. 4

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Механокардіографи, балістокардіографи, динамокардіографи.
2. Історія розвитку аускультації, фонендоскопи, стетоскопи.
3. Бронхоскопи та цистоскопи.
4. Електроміографи, електроретинографи.
5. Прилади для електропунктурної діагностики.
6. Біокалориметричні установки.
7. Рентгенографи, флюорографи.
8. Історія розвитку ультразвукової діагностики.
9. Апарати штучного кровообігу, апарати штучної вентиляції легень.
10. Електрокардіостимулятори.
11. Апарати для гама-терапії. Дозиметрія при променевій терапії.
12. Апарати для лікування постійним електричним струмом.
13. Класифікація апаратури для УВЧ-терапії .
14. Апарати для високочастотної магнітотерапії.
15. Апарати для мікрохвильової терапії.
16. Апарати для лазерної терапії.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Аппаратные методы исследований в биологии и медицине / В.П. Олейник, С.Н. Кулиш. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм, ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2004. – 110 с.
2. Биотехнические системы: Теория и проектирование. Ахутин и др. Л. ЛГУ, 1981. - 220 с.
3. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: учебник. — М., 1999. – 480 с.
4. Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. - М.: Медицина, 1981. - 344 с.
5. Олейник В.П.,Кулиш С.Н., Овчаренко В.Е. Методы медико-биологических исследований: Учеб. пособие. -X.: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – С. 17-27.
6. Сидоренко А.С. Пособие по эндоскопии – Киев, Вища школа,1983. – 143 с.
7. Терапевтические аппараты и системы / В.П. Олейник. – Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2002. - 93 с.
8. Цибров Г.Е. Диагностическая электронная аппаратура. Уч.пос. - М., МВТУ, 1988. - 44 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Діагностичні і терапевтичні системи" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Діагностичні і терапевтичні системи" вибудована з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль1
Лабораторні роботи – 25
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 1 – 40
Модуль2
Лабораторні роботи – 20
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 2 - 35


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

1. Класифікація спектру медичних виробів за функціональним призначенням.
2. Класифікацій методів досліджень.
3. Механокардіографія.
4. Балістокардіографія.
5. Динамокардіографія.
6. Механічна плетизмографія
7. Аускультація.
8. Фонокардіографія.
9. Апаратура для ендоскопічних методів дослідження.
10. Принципи побудови жорстких ендоскопів.
11. Гнучкі ендоскопи.
12. ЕКГ.
13. Голтерівське моніторування.
14. Електроретинографія.
15. Електроенцефалографія .
16. Дослідження електропровідності органів і біотканин.
17. Процеси теплообміну.
18. Основи термометрії.
19. Термографія.
20. Рентгенографія .
21. Комп’ютерна томографія.
22. Ультрасонографія.
23. Апарати штучного кровоплину.
24. Електроміостимуляція.
25. Електродефібриляція.
26. Гальванізація.
27. Електрофорез.
28. Електросон.
29. Транскраніальна електроаналгезія (ТЕА).
30. Діадинамотерапія.
31. Ампліпульстерапія.
32. Ультратонтерапія.
33. Дарсонвалізація.
34. Ультрависокочастотна терапія.
35. Магнітотерапія.
36. Лазеротерапія.
37. Застосування з лікувальною метою електромагнітних випромінювань.
38. Ультразвукова терапія.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).