Syllabus

Оберіть спеціальність*

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки та фінансів

Cтрахові послуги

картка навчальної дисципліни

Спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр)
Галузь знань 7 Управління та адміністрування
Освітній рівень бакалавр
Навчальна дисципліна
Статус навчальної дисципліни вибіркова
професійної підготовки
Курс початку вивчення дисципліни 3
Семестри 1
Форма навчання денна
Розподіл аудиторних годин
18– лекції
18– практичні заняття
Кількість годин самостійної роботи 105
Кількість кредитів ECTS 3,5
Вид підсумкового контрою залік
Лектор
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доц.
Прізвище, ім'я та по батькові Радинський Сергій Віталійович
Вступні вимоги (базові дисципліни)
Страхування 
Мета та завдання навчальної дисципліни
Головним завданням курсу «Страхові послуги» є вивчення студентам методологічних та методичних питань організації різних видів страхування, функціонування страхового ринку, фінансів страхових компаній. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навичок практичного використання страхування як методу управління ризиками в процесі прийняття управлінських рішень.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування страхових взаємовідносин із суб’єктами господарювання;
- здатність продемонструвати поглиблені знання в області страхування;
- здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення операцій із страхування;
- здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі страхування;
- здатність продемонструвати розуміння впливу фінансових рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності.
- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 
Опис навчальної дисципліни
Лекційний курс Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
Практичні заняття Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
Лабораторний практикум Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.
Критерії оцінювання
Теоретичний курс 35 балів
Практична робота 40 балів
Підсумковий контроль 25 балів 
Рекомендована література
Рекомендована література


Базова
1. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Александрова, О.М. Петрук, К.К. Уллубієва. – Житомир: ЖДТУ. 2011. – 184 с
2. Страхові послуги: навч.посібник / Д.І. Дема, О.М. Віленчук, І.В. Демʼянюк; за заг.ред. Д.І. Деми. – [2-е вид. перероб. та допов.]. – К.:Алерта 2013. – 526 с.
3. Страхування: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років)
4. Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський ... [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 152 с.
5. Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні : монографія / О.Л. Кучма ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- Київ: Освіта України, 2016. – 415 с.
6. Соціальне страхування : навчальний посібник / О.В. Безкровний, В.І. Аранчій, В.І. Лихопій ; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава. [б.в.], 2016. – 219 с
7. Страхування та страхові послуги у господарській діяльності : навчальний посібник / В.І.Антонік та ін.- Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 711 с.

Допоміжна

1. Аберніхіна І. Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І. Г. Аберніхіна, І. Г. Сокиринська // Фінанси України. - 2017. - № 6. - C. 74-86.
2. Страхування: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років)
3. Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем Фінанси України 2011 8 С. 115-124
4. Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 582 с.
5. Братюк В. П., Гудачок Я. Ю. Дослідження управління фінансовою надійністю страховика на прикладі страхових компаній України. Ефективна економіка. 2014. № 11 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3509.
6. Ваніна Д. Класифікація фінансових ризиків страхових організацій. Науковий вісник. 2014. № 1. С. 17–29.
7. Гаманкова О.О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі // О.О. Гаманкова, В.К. Хлівний / «Фінанси України» - № 5 – 2012 – С. 58-67
8. Димніч О. В. Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової організації / О. В. Димніч, С. Р. Ланг // Фінанси України. - 2017. - № 2. - C. 43-52.
9. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях та відповідях: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 3178 с.
10. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
11. Єрмошенко А. М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 207–215.
12. Квасовський О.Р., Стецько М.В. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні Фінанси України 2011 / 1 С. 52-63
13. Кнейслер О. Інституціональні регулятори ринку перестрахування в Україні Банківська справа 1/2012 С. 110-118
14. Ковтун І.О., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Основи актуарних розрахунків. – Навчальний посібник. – К.: „ВД „Професіонал”, 2008. – 480 с.
15. Козьменко С, Багмет К. Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції / С. Козьменко, К. Багмет / Вісник НБУ 2/2012 С. 22 – 27
16. Липчук В. В. Страховий ринок Польщі: стан та тенденції / В. В. Липчук, І. М. Тофан // Фінанси України. - 2017. - № 7. - C. 91-101.

7. Інформаційні ресурси

1. Україна. Закон. Про страхування: від 07.03.1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua.
2. Україна. Закон. Про недержавне пенсійне забезпечення: від 09.07.2003р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua.
3. Україна. Закон. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: від 12.07.2001р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.zakon4.rada.gov.ua. 
Укладач курсу
канд. екон. наук, доц. Радинський Сергій Віталійович 
Дата останнього оновлення: 2020-11-18 12:46:25