Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економіки та фінансів

Cтрахові послуги

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 3 1

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Радинський Сергій Віталійович
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/radynskyj-serhij-vitalijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 18
Практичні заняття: 18
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 105
Кількість кредитів ECTS: 3,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=3255

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Головним завданням курсу «Страхові послуги» є вивчення студентам методологічних та методичних питань організації різних видів страхування, функціонування страхового ринку, фінансів страхових компаній. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навичок практичного використання страхування як методу управління ризиками в процесі прийняття управлінських рішень.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування страхових взаємовідносин із суб’єктами господарювання;
- здатність продемонструвати поглиблені знання в області страхування;
- здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення операцій із страхування;
- здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі страхування;
- здатність продемонструвати розуміння впливу фінансових рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності.
- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Страхування

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.

Лабораторний практикум (теми)

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.
Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності.
Тема 3. Особисте страхування.
Тема 4. Майнове страхування.
Тема 5. Страхування відповідальності.
Тема 6. Перестрахування і співстрахування.
Тема 7. Доходи, витрати і прибуток страховика.
Тема 8. Фінансова надійність страхової компанії.

Навчальні матеріали та ресурси

Рекомендована література


Базова
1. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Александрова, О.М. Петрук, К.К. Уллубієва. – Житомир: ЖДТУ. 2011. – 184 с
2. Страхові послуги: навч.посібник / Д.І. Дема, О.М. Віленчук, І.В. Демʼянюк; за заг.ред. Д.І. Деми. – [2-е вид. перероб. та допов.]. – К.:Алерта 2013. – 526 с.
3. Страхування: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років)
4. Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський ... [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 152 с.
5. Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні : монографія / О.Л. Кучма ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- Київ: Освіта України, 2016. – 415 с.
6. Соціальне страхування : навчальний посібник / О.В. Безкровний, В.І. Аранчій, В.І. Лихопій ; Полтавська державна аграрна академія. – Полтава. [б.в.], 2016. – 219 с
7. Страхування та страхові послуги у господарській діяльності : навчальний посібник / В.І.Антонік та ін.- Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. – 711 с.

Допоміжна

1. Аберніхіна І. Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І. Г. Аберніхіна, І. Г. Сокиринська // Фінанси України. - 2017. - № 6. - C. 74-86.
2. Страхування: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років)
3. Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем Фінанси України 2011 8 С. 115-124
4. Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 582 с.
5. Братюк В. П., Гудачок Я. Ю. Дослідження управління фінансовою надійністю страховика на прикладі страхових компаній України. Ефективна економіка. 2014. № 11 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3509.
6. Ваніна Д. Класифікація фінансових ризиків страхових організацій. Науковий вісник. 2014. № 1. С. 17–29.
7. Гаманкова О.О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі // О.О. Гаманкова, В.К. Хлівний / «Фінанси України» - № 5 – 2012 – С. 58-67
8. Димніч О. В. Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової організації / О. В. Димніч, С. Р. Ланг // Фінанси України. - 2017. - № 2. - C. 43-52.
9. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях та відповідях: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 3178 с.
10. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
11. Єрмошенко А. М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 207–215.
12. Квасовський О.Р., Стецько М.В. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні Фінанси України 2011 / 1 С. 52-63
13. Кнейслер О. Інституціональні регулятори ринку перестрахування в Україні Банківська справа 1/2012 С. 110-118
14. Ковтун І.О., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Основи актуарних розрахунків. – Навчальний посібник. – К.: „ВД „Професіонал”, 2008. – 480 с.
15. Козьменко С, Багмет К. Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції / С. Козьменко, К. Багмет / Вісник НБУ 2/2012 С. 22 – 27
16. Липчук В. В. Страховий ринок Польщі: стан та тенденції / В. В. Липчук, І. М. Тофан // Фінанси України. - 2017. - № 7. - C. 91-101.

7. Інформаційні ресурси

1. Україна. Закон. Про страхування: від 07.03.1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua.
2. Україна. Закон. Про недержавне пенсійне забезпечення: від 09.07.2003р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua.
3. Україна. Закон. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: від 12.07.2001р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.zakon4.rada.gov.ua.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Теоретичний курс 35 балів
Практична робота 40 балів
Підсумковий контроль 25 балів


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).