Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економіки та фінансів

Фінанси підприємств

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 072. Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Винник Тетяна Михайлівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/v/vynnyk-tetjana-myhajlivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 71
Кількість кредитів ECTS: 4,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=321

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мата полягає у формуванні системи знань з теорії та практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, ефективного формування, розподілу та управління фінансовими ресурсами задля максимізації прибутку чи приросту капіталу, організації фінансової роботи на підприємстві загалом.
Основним завданням вивчення дисципліни є оволодіння комплексом знань, необхідних для вирішення питань у сфері бізнесу, сприяння творчому розумінню необхідності розробки та прийняття рішень для вирішення фінансових проблем підприємства, набуття практичних навиків та їх застосовування у діяльності підприємства.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством, Економіка підприємства , Економічний аналіз, Фінанси,

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Підприємництво
Звітність підприємства
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Основи фінансів підприємств
Суть і функції фінансів підприємств. Грошові фонди та фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.
Тема 2. Організація грошових розрахунків
Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Безготівкові розрахунки і їх документальне оформлення
Касові операції і організація контролю за дотриманням касової дисципліни.
Тема 3. Грошові надходження підприємств
Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності. Доходи від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності. Формування валового і чистого доходу
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємств. Розподіл і використання прибутку. Рентабельність як відносний показник рівня прибутковості підприємства.
Тема 5. Оподаткування підприємств
Сутність оподаткування підприємств. Характеристика прямих податків. Характеристика непрямих податків. ЄСВ. Місцеві податки і збори. Характристика спрощеної системи оподаткування
Тема 6. Оборотні кошти
Сутність, склад і структура оборотних коштів. Організація оборотних коштів підприємств. Джерела формування оборотних коштів. Ефективність використання оборотних коштів
Тема 7. Кредитування підприємств
Основи кредитування підприємств. Банківське кредитування підприємств. Небанківське кредитування підприємств.
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Сутність основних засобів та їх відтворення. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Сутність і склад капітальних вкладень. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів.
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств
Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Експрес-аналіз фінансового стану. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Тема 10. Фінансове планування на підприємстві
Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Зміст поточного фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Контролінг.
Тема 11. Фінансова санація підприємств
Фінансова санація підприємства: її економічний зміст та порядок проведення. Економіко-правові аспекти банкрутства та реструктуризації підприємств.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Васьківська К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
2. Любенко Н.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2019. 262 с.;
3. Орловський, Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби. Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 336 с.
4. Савицька Г.В., Градова А.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. К. : Знання, 2014. 654 с.
5. Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. No 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/42.pdf.
6. Журнал “Фінанси України”. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”. URL: http://finukr.org.ua. (надходить до науково-технічної бібліотеки ТНТУ).

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Підсумковий контроль – екзамен (25 балів).
Розподіл балів протягом семестру:
2 модулі (по 25 балів кожен)
присутність та активність на заняттях - 10 балів
ІНДЗ - 15


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).