Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Основи біофізики та біомеханіки

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) біомедична інженерія 3 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дедів Леонід Євгенович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/dediv-leonid-jevhenovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) dediv@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 64
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2844

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами знань в галузі сучасної біомеханіки та вивчення понять і методів біомеханіки людського організму
Завдання навчальної дисципліни: вивчення студентами основних теоретичних відомостей та набуття практичних навичок розв’язання конкретних задач біомеханіки, формування вміння використовувати основні закони механіки для пояснення процесів у біологічних системах та будувати моделі біологічних середовищ, опанування сучасними пакетами прикладних програм для чисельних розрахунків задач біомеханіки.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Вища математика
Фізика
Анатомія, фізіологія та патологія людини
Біомедична інженерія

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Моделювання біомедичних процесів та сигналів
Державний екзамен

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Предмет, методи дослідження, історія розвитку біомеханіки
Тема 2. Механічні властивості біологічних тканин та апаратів опорно-рухової системи людини
Тема 3. Біомеханічна система, біомеханічні пари та біокінематичні ланцюги
Тема 4. Степені вільності у біокінематичних ланцюгах
Тема 5. Біомеханічні характеристики рухів людини. Кінематичні та динамічні особливості рухів людини
Тема 6. Визначення інерційних характеристик
Тема 7. Силові характеристики рухів людини Силові характеристики рухів людини
Тема 8. Енергетичні характеристики руху людини
Тема 9. Важільний устрій рухового апарату людини
Тема 10. Маятниковий принцип рухів окремих ланок. .“Золоте правило” механіки у рухах людини.

Лабораторний практикум (теми)

Визначення кінематичних характеристик обертального руху тіла та аналіз залежності руху людини від дії сили тяжіння
Визначення положення загального центру тяжіння тіла людини графічним методом
Визначення положення загального центру тяжіння тіла людини аналітичним методом
Визначення моменту інерції тіла людини при виконанні рухових дій
Визначення моменту сили тяги м’язу
Дослідження гемодинамічних процесів в організмі людини

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Реологічні і гемодинамічні характеристики крові
2 Механічні властивості тканин кровоносних судин
3 Біомеханіка роботи серцево-судинної системи
4 Моделі руху крові у судинній системі
5 Робота серця і ККД його роботи. Апарат штучного кругообертання крові.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу (електронний конспект лекцій)
URL: https://dl.tntu.edu.ua/content.php?cid=307245

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт курсу (електронний)
URL: https://dl.tntu.edu.ua/content.php?cid=307288

Рекомендована література

Базова

1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Практикум з “Біофізики і біомеханіки”: Навчальний посібник – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 44 с.
2. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Рожков І.М. Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини: Навчальний посібник (МОН України). – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 137 с.
3. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 288с.
4. Донской Д.Д. Биомеханика: Уч. пос. – М.: Просвещение, 1975. – 240 с.
5. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика – М: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 – 669 с.
6. Егорова Т.А., Живухина Е.А., Клунова С.М. – учебник: Academia //Учебник для студентов учреждений высшего педагогического профессионального образования – 2010. – 256 с.
7. Жуков Е.К., Котельникова Е.К., Семенов Д.А. Биомеханика физических упражнений – М: Физкультура и спорт, 1983. – 260с.
8. Заднорский В.М., Аруин А.С., Селуянов В.П. Биомеханика двигательного аппарата человека – М., Физкультура и спорт, 1981. – 143с.
9. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии /Уч. для ИФК – М, Физкультура и спорт, 1985 – 544с.

Допоміжна

1. Кизилова Н.Н. Конспект лекций по курсу "Биомеханика". - Харьков: Изд-во ХТУРЭ, 1997. - 92c.
2. Клиническая биомеханика /под ред. В.И. Филатова – Л.: Медицина, 1980. – 200с.
3. Костюк П.Г., Гродзинский Д.М., Зима В.Л. Биофизика: Уч. Пособие для биолог. спец. вузов /под ред. П.Г.Костюка – К: Вища школа, 1988. – 503с.

Інформаційні ресурси


1. Ламаш Б.Е. Лекции по биомеханике //www.dvgu.ru/meteo/book/BioMechan.htm

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни
"Основи біофізики і біомеханіки" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну
участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або
відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Основи пгобудови медичної техніки" вибудована з урахуванням норм законодавства України
щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
- наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від
15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
9 Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ
№4/7-72 від 02.02.2021
10 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
11 Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від
25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

90-100 А зараховано
82-89 В зараховано
75-81 С зараховано
67-74 D зараховано
60-66 Е зараховано
35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
біотехнічних систем
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).