Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Телемедичні системи

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Шадріна Галина Михайлівна
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/sh/shadrina-halyna-myhajlivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) shadrina@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 34
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2838

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни набуття студентами теоретичних знань основ телемедицини, телемедичних систем та методів опрацювання біомедичної інформації в телемедичних системах; використання електронних інформаційних технологій в практичній і теоретичній медицині
Завдання навчальної дисципліни ознайомлення з основними методами побудови та функціонування телемедичних систем.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Передача біомедичної інформації, Медична експлуатація діагностичних радіоелектронних апаратів, Медична експлуатація терапевтичних радіоелектронних апаратів

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Телемедичні технології
Державний екзамен

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Вступна лекція. Бiомедичнi об'єкти як складнi системи. Телеметрiя в складних системах. Телевимiрювання як найбiльш загальний випадок вимiрювання.
Тема 2. Телематика. Телемедицина. Визначення поняття телемедицини і телематики. Основні термінологічні поняття в галузі телемедицини. Історичні аспекти медичної телематики. Процеси становлення медичної телематики в Україні. Галузі застосування телемедичних систем. Інтернет та телемедицина.
Тема 3. Класифікація інформаційно-телеметричних систем. Класифікація інформаційно-телеметричних систем за призначенням, принципом зміни параметрів, способом розділення каналів, методом передачі даних.
Тема 4. Телеметричні параметри та способи їх представлення. Класифікація телеметричних параметрів. Телеметричні повідомлення. Способи представлення телеметричних параметрів.
Тема 5. Похибки телевимірювань. Характеристика та класифікація похибок телевимірювань. Похибки квантування та дискретизації функціональних параметрів.
Тема 6. Задачі та етапи опрацювання біомедичної інформації. Характеристика основних задач опрацювання біомедичної інформації.
Тема 7. Призначення та задачі обробки біомедичної інформації. Етапи опрацювання телеметричної інформації. Первинна обробка телеметричної інформації. Призначення та задачі вторинної обробки біомедичної інформації.
Тема 8. Методи опрацювання телеметричної інформації при узгодженні потоків даних з каналами зв’язку та системою аналізу. Узгодження потоків даних за швидкістю передачі. Узгодження за структурою даних.
Тема 9. Оцінювання значень параметрів за опосередкованими даними. Оцінювання спектральної густини програмними засобами та спеціалізованими аналоговими пристроями. Методи вузько смугової фільтрації.
Тема 10. Методи підвищення достовірності телеметричних даних. Методи підвищення точності вимірювання фізичних процесів. Методи врахування впливу завад.
Тема 11. Концепція телеметричної системи. Об’єктивні причина застосування стандартів у телеметрії.
Тема 12. Методика проектування телеметричних систем. Методика стандартизації телеметричних систем. Загальна концепція. Угода CCSDS.
Тема 13. Види модуляції. Модуляція неперервного гармонічного коливання. Амплітудно-модульовані (АМ) сигнали. Спектральний опис АМ сигналів.
Тема 14. Енергетичні характеристики сигналів. Основні характеристики та параметри сигналів із кутовою модуляцією. Потужність сигналів із кутовою модуляцією.Модуляція імпульсних коливань.

Лабораторний практикум (теми)

Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки у лабораторії
Пакет розширення Communications Toolbox
Функції кодування / декодування джерела
Функції завадостійкого кодування/декодування
Модуляція і демодуляція
Підсумкове заняття

Навчальні матеріали та ресурси

1. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс / [А.В.Назаров, Г.И.Козырев и др.]. – СПб.: Наукаи техника, 2007. – 672 с
2. А.В.Владзимирский. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2008. - 82 с
3. Клиническая телемедицина / [Григорьев А.И., Орлов О.И., Логинов В.А., Дроздов Д.В., Исаев А.В., Ревякин Ю.Г., Суханов А.А.]. – М.: "Слово", 2001.-144 с.
4. Владзимирский А.В. Введение в телемедицину. Серия «Очерки биологической и медицинской информатики» / Ю.Е.Лях, А.В.Владзимирский. – Донецк: «Лебедь», 1999. – 102 с
5. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс / [А.В.Назаров, В.И.Крзырев и др.]. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 627с., ил.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Перший модуль - тести 10 балів, практичні та лабораторні роботи 30 балів, разом - 40 балів.
Другий модуль - тести 10 балів, практичні та лабораторні роботи 25 балів, разом - 35 балів.
Підсумковий екзаменаційний контроль (тести) - 25 балів.
Разом 100 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).