Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. радіотехнічних систем

Цифрові системи зв'язку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 17. Електроніка та телекомунікації 172. Телекомунікації та радіотехніка (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дунець Василь Любомирович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/dunec-vasyl-ljubomyrovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 74
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2635

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань та навичок, що необхідні для їх участі в проведенні досліджень, аналізу і проектуванні цифрових систем зв’язку в телекомунікаційних мережах і системах передачі інформаційних даних.
Основним завданням вивчення дисципліни є освоєння основних засад цифрових систем зв’язку, навчити працювати з методами цифрового оброблення інформації у системах зв’язку та застосовувати знання при рішенні задач цифрових системах зв’язку.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
- матеріал програми курсу «Цифрові системи зв’язку», основні моделі цифрових систем обробки інформації, найважливіші методи цифрової фільтрації, оцінювання параметрів та спектрального аналізу сигналів.
- логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді схеми, діаграми та інші унаочнення, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування.
Програмні компетентності згідно ОПП:
Загальні компетентності:
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК2);
- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК3)
- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК6)
- Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК8);
- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК10).
Фахові компетентності:
- Здатність до розробки та застосування методів та алгоритмів адаптивної обробки сигналів у радіоелектронних та телекомунікаційних системах та пристроях (ФК3).
Програмні компетентності згідно ОПП:
Здатність до побудови та аналізу цифрових систем зв’язку та організації телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу та їх вдосконалення (ФК4).
Здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, виготовлення, оптимізації та модернізації телекомунікаційних та радіотехнічних систем і пристроїв. (ФК8).

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

«Пристрої НВЧ та антени»
«Електродинаміка та поширення радіохвиль»

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекція 1. Історичний огляд. Визначення терміну «антенна система». Класифікація антенних систем за функціональним призначенням, частотними діапазонами. Технічні характеристики антенних систем (електричні, радіотехнічні, механічні, кліматичні, економічні).

Лекція 2. Симетричний та несиметричний вібратори. Технічні характеристики. Антенні решітки на основі вібраторних антен.

Лекція 3. Структура антенних систем.
Структурні схеми антенних систем різного призначення, а саме: зв'язок, моніторинг, локація, пеленгування, слідкування.

Лекція 4. Приймальні антени. Технічні характеристики антенних систем Принцип взаємності. Шумові властивості. Узгодження за поляризацією.

Лекція 5. Антени біжної хвилі (директорні, логоперіодичні, спіральні). Характеристики антен біжної хвилі. Використання у антенних системах.

Лекція 6. Антенні системи довгих та наддовгих діапазонів частот. Характеристики антен. Функціональне використання.

Лекція 7. Приймально-передавальні антенні системи. Характеристики. Схеми приймально-передавальних антенних систем, конструктивне виконання та технічні характеристики.

Лекція 8. Рупорні антени. Спіральні антени. Технічні та конструктивні характеристики.
Методи та системи керування антенами.

Лекція 9. Методи керування характеристиками антен. Варіанти систем керування антенами. Технічні вимоги. Структурні схеми.

Лекція 10. Структура супутникових антенних систем наземного базування. Особливості: стаціонарного, мобільного, переносного варіантів конструктивного виконання
Одно-, двох- та багатодзеркальні антенні системи.

Лекція 11. Одно-, двох- та багатодзеркальні антенні системи.
Методи геометричної та фізичної оптики, метод геометричної теорії дифракції. Варіанти розрахунку антен та систем на основі геометричної оптики та теорії дифракції.

Лекція 12. Критерії та методи оптимізації дзеркальних антен. Методи оптимізації антен та характеристик антенних систем (підсилення)

Лекція 13. Шумові властивості антенних систем. Розрахунок шумової температури та добротності антенної системи.
.
Лекція 14. Методи проектування антенних градок, багатопроменевих, адаптивних антенних систем

Лабораторний практикум (теми)

Лабораторна робота 1. Комплект інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки кафедри радіотехнічних систем. Ознайомлення з засобами вимірювальної техніки (ЗВТ).
Дослідження порівняльних характеристик аналізаторів спектру сигналу та вимірювачів параметрів антен.

Лабораторна робота 2. Ознайомлення з методами вимірювань характеристик
дзеркальних антен (коефіцієнт підсилення, коефіцієнт біжної хвилі, поляризаційні властивості).

Лабораторна робота 3. Ознайомлення з методами вимірювань характеристик антенних систем за допомогою випромінювань космічними радіоджерелами (шумова температура, добротність).

Лабораторна робота 4. Дослідження технічних та конструктивних характеристик (діаграма спрямованості) антенної системи на основі рупорної антени.

Лабораторна робота 5. Дослідження (вимірювання) коефіцієнта стоячої хвилі (КСХн) параболічної антени.

Лабораторна робота 6. Дослідження та вимірювання коефіцієнта біжної (стоячої) хвилі у спіральних антенах вузькосмугового та широкосмугового конструктивного виконання.

Лабораторна робота 7. Ознайомлення з методами вимірювань характеристик системи керування (кути повороту, швидкість, точність показів, системна похибка) антенною системою.

Навчальні матеріали та ресурси

1. А.З.Фрадкин. Антенно – фидерные устройства. М. « Связь», 1977 г.
2. А.М.Покрас. Антенны земных станций спутниковой связи. М. « Радио и связь» 1985 г.
3. А.М.Покрас, В.М.Цирлин, Г.Н.Кудеяров. Системы наведения антенн земных станций спутниковой связи. М. «Связь», 1978 г.
4. Д.М.Сазонов. Антенны и устройства СВЧ. М. «Высшая школа» , 1988 г.
5. Н.Т.Бова. Антенны и устройства СВЧ. Київ « Вища школа», 1982р.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).