Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. харчової біотехнології і хімії

Хімія і фізика молока і молочних продуктів

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 18. Виробництво та технології 181. Харчові технології (бакалавр) 3 6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Юкало Володимир Глібович
Науковий ступінь д-р біол. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ju/jukalo-volodymyr-hlibovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 108
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2563

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою вивчення навчальної дисципліни «Хімія і фізика молока і молочних продуктів» є формування у студентів знань про склад, властивості і харчову цінність молока, фізико-хімічні та біологічні основи технології молочних продуктів.
У результаті вивчення дисципліни «Хімія і фізика молока та молочних продуктів» студент повинен:
Знати:
- хімічний склад, шляхи біосинтезу і властивості основних компонентів молока;
- основні характеристики молока як полідисперсної системи;
- фізико-хімічні та біохімічні процеси в молоці і молочних продуктах та їх значення у формуванні показників харчової цінності та якості молочних продуктів.
Вміти:
- визначати основні компоненти молока і молочних продуктів;
- застосовувати фізико-хімічні і біохімічні методи для характеристики технологічних процесів виробництва молочних продуктів;
- характеризувати якість молока і молочних продуктів за фізико-хімічними і біохімічними показниками.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Загальна та неорганічна хімія
Аналітична хімія
Фізична і колоїдна хімія
Біохімія

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Облік і звітність в молочній промисловості

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Вступ. Історичний огляд.
Тема 2. Загальні уявлення про склад молока.
Тема 3. Протеїни і пептиди молока.
Тема 4. Ензими молока.
Тема 5. Ліпіди молока.
Тема 6. Вуглеводи молока.
Тема 7. Мінеральні сполуки молока.
Тема 8. Вітаміни, гормони та інші сполуки молока.
Тема 9. Фактори, які впливають на склад молока.
Тема 10. Молоко вівці, кози та інших тварин.
Тема 11. Склад молока людини.
Тема 12. Біосинтез молока.
Тема 13. Характеристика складових частин полідисперсної системи молока.
Тема 14. Фізичні та хімічні властивості молока.
Тема 15. Бродіння. Види бродіння.
Тема 16. Протеоліз в молоці і молочних продуктах.
Тема 17. Перетворення ліпідів у молоці і молочних продуктах.
Тема 18. Бактеріостатичні і бактерицидні властивості молока.

Практичні заняття (теми)

-

Лабораторний практикум (теми)

1. Склад молока. Жирність. Сухі речовини.
2. Визначення концентрації протеїнів молока. Фракціонування протеїнів молока.
3. Гель-фільтрація знежиреного молока, сироватки молока, протеїнів казеїнового комплексу.
4. Електрофорез протеїнів молока.
5. Вуглеводи молока.
6. Ліпіди молока. Тонкошарова хроматографія ліпідів молока.
7. Мінеральні речовини і вітаміни.
8. Фізико-хімічні властивості молока.
9. Визначення активності молокозгортальних препаратів.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Чагаровський О.П. Хімія молочної сировини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.П. Чагаровський, Н.А. Ткаченко, Т.А. Лисогор. - Одесса: «Сімекс-прінт», 2013. - 268с.
2. Тепел А. Химия и физика молока / Пер. с нем. – М.: Пищ. пром-сть, 1979. - 622с.
3. Горбатова К. К., Гунькова П. И. Химия и физика молока. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 336с.
4. Твердохлеб Г.В., Раманаускас Р.И. Химия и физика молока и молочных продуктов. - М. : ДеЛи принт, 2006. - 358 с.
5. Крусь Г.Л., Шалыгина А. М., Волокитина З.В. Методы исследования молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 2002. – 388с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

При вивчені дисципліни «Хімія і фізика молока і молочних продуктів» пропонується використовувати методи попереднього, поточного (тематичного) та підсумкового контролю. Поточний (тематичний) контроль знань спрямований на визначення рівня засвоєння студентами певної теми чи декількох взаємопов'язаних тем (модулів). Підсумковий контроль перевіряє рівень засвоєння знань, практичних умінь та навичок студентів за весь курс вивчення дисципліни. Форма підсумкового контролю з даної навчальної дисципліни – іспит.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).