Силабус

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. автомобілів

Технологічне проєктування автотранспортних підприємств

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 27. Транспорт 274. Автомобільний транспорт (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гудь Віктор Зіновійович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hud-viktor-zinovijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) vic_g@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 56
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 64
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2541

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета навчальної дисципліни «Технологічне проектування АТП» - надання студентам знань з основ проектування автотранспортних і ремонтообслуговуючих підприємств де основна увага зосереджена на розрахунки ремонтної бази та технологічного проектування дільниць. Програмою дисципліни передбачається надання студентам знань з основ проектування авторемонтних і ремонтообслуговуючих підприємств.
Завданням навчальної дисципліни «Технологічне проектування АТП» є:
одержати теоретичні і практичні навички розробки технологічних частин технічних проектів підприємств автомобільного транспорту;
вирішення конкретних виробничих завдань технічного переозброєння і розвитку виробничо-технічної бази названих підприємств.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Фізика, математика, автомобілі

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекція 1. Виробничо-технічна база та порядок проектування підприємств автомобільного
транспорту
Лекція 2. Розрахунок виробничої програми, обсягу робіт і чисельності виробничих робітників
Лекція 3. Технологічний розрахунок виробничих зон і ділянок
Лекція 4. Розрахунок устаткування та постів очікування
Лекція 5. Розрахунок площ приміщень
Лекція 6. Технологічний розрахунок СТОА
Лекція 7. Визначення потреби підприємства в енергоресурсах. Охорона праці
Лекція 8. Функціональні схеми виробничого процесу АТП
Лекція 9. Об'єкти та системи обслуговування
Лекція 10. Технологія обслуговування
Лекція 11. Особливості організації робіт на станції технічного обслуговування автомобілів
Лекція 12. Технологічне проектування терміналів, стоянок, автозаправних станцій
Лекція 13. Основи проектування будівельних частин АРП І СТОА
Лекція 14. Техніко-економічна ефективність проектів будівництва і реконструкції ПАТ

Практичні заняття (теми)

Нормативи проектування виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств
Розрахунок виробничої програми з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств
Розрахунок обсягів робіт з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств
Визначення чисельності працюючих автотранспортних підприємств
Розрахунок кількості постів і потокових ліній
Розрахунок вимог та нормативів проектування виробничо-технічної бази станцій технічного обслуговування автомобілів
Розрахунок виробничої програми та обсягів робіт міської станції технічного обслуговування автомобілів
Розрахунок площ виробничо-складських приміщень
Технологічний розрахунок заправочних станцій
Технологічний розрахунок пасажирських вокзалів

Навчальні матеріали та ресурси

1. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навч. Посіб./ За ред. проф. С.І. Андрусенка – К.: Каравела, 2009 – 368 с.
2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник.- Київ.: Знання, 2004. – 478 с.
3. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий – М.:Колос, 1985. - 255 с.
4. Шадричев В.А. Основи технологии автостроения и ремонт автомобилей. – Л.: Машиностроение, 1976. – 525 с.
5. Проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Технологічний розрахунок АТП. Частина ІІ - Укл.: В.Р.Карпенко, В.М.Приймак, О.В.Приймак:– Луцьк.: ЛДТУ, 2007. – 104 с.
6. Проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Будівельні конструкції виробничих корпусів АТП. Частина ІV - Укл.: В.Р.Карпенко, В.М.Приймак:– Луцьк.: ЛДТУ, 2009. – 84 с.
7. Проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Генеральний план АТП. - Укл.: В.Р.Карпенко, В.М.Придюк, В.І. Павлюк:– Луцьк.: ЛДТУ, 2008. – 36 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль 1. Теоретичний курс (тестування) - 20 балів; практичні роботи - 20 балів.
Модуль 2. Теоретичний курс (тестування) - 15 балів; практичні роботи - 20 балів.
Підсумковий контроль - 25 балів.
Разом з дисципліни - 100 балів.
Форма підсумкового контролю - екзамен.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).