Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
Нічого не знайдено..

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Ткачук Роман Андрійович
Науковий ступінь д-р техн. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/t/tkachuk-roman-andrijovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 28

Кількість годин самостійної роботи: 0
Кількість кредитів ECTS: 4,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2372

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою є підготовка фахівців для проектування медичної радіоелектронної апаратури з відбору достовірної інформації та розумінням коректного оцінювання біосигналів від біооб’єкта.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Комп’ютерне забезпечення діагностики стану організму людини
Комп'ютерне забезпечення оброблення та оцінювання сигналів, що характеризують стан організму людини
Інженерний супровід медичних технологій із застосуванням пристроїв та систем відбору інформації

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія
Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
Комп'ютерне забезпечення діагностики стану організму людини
Математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки
Передача біомедичної інформації в комп'ютерних мережах
Методологія та організація наукових досліджень
Методика медикобіологічного дослідження
Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди
Принципи біомедичної інженерії
Методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів
Медикобіологічні дослідження
Обчислювальні методи та програмне забезпечення в біомедичній інженерії
Основи медичних знань
Біомедична інженерія
Моделювання біомедичних процесів та сигналів
Системний аналіз і прийняття рішень в медицині
Основи побудови медичної техніки
Обробка біомедичних сигналів
Обробка біомедичних зображень
Діагностичні і терапевтичні системи
Медичні комплекси та системи
Інженерний супровід медичних технологій

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Лекцїї згідно робочої програми:
- основні засади застосування методів традиційного і нетрадиційного відбору інформації і діагностування стану здоров’я;
- основні характеристики електродів та вимірювальних перетворювачів;
- методологія відбору даних про параметри стану здоров’я людини;
- основні засади та норма біоритмології;
- методи функціонального діагностування стану організму людини

Лабораторний практикум (теми)

Техніка накладання електродів при знятті ЕКГ (12 відведень). Методика накладання електродів при ЕЕГ.
Біологічні ритми та їх інтерпретація.
Топографія електродів при ЕКГ, ЕЕГ, ЕРГ.
Вимірювання та достовірність параметрів в медицині.
ЕКГ з навантажувальними тестами.

Навчальні матеріали та ресурси

1.Измерения в промышлености. Под ред. П.Профоса, Кн. в 3-х томах- 2 изд.- М.:Металлургия, 1990.
2.Ахутин В.М. Биотехнические системы. Теория и проектирование, Л.: Изд-во ЛЭТИ, 1991, - 219 с.
3. Березовский А.А., Колотилов Н.Н. Биофизические характеристики тканей человека. Киев: Наукова думка, 1990. 223 с.
Затверджено рішенням кафедри
біотехнічних систем
(протокол №
10
від «
22
»
серпня
2022
року).