Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. математичних методів в інженерії

Чисельні методи

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 125. Кібербезпека (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Блащак Наталія Іванівна
Науковий ступінь канд. фіз.-мат. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/blaschak-natalija-ivanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 42
Кількість кредитів ECTS: 3
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2277

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета даної навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із постановками основних математичних задач і чисельних методів їх розв'язання, набуття студентами навичок реалізації на комп'ютері чисельних методів, оцінки точності одержаних результатів, навичок роботи з відомими комп'ютерними математичними пакетами.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Вища математика

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Елементи теорії похибок. Чисельні методи розв’язання алгебраїчних та трансцендентних рівнянь. Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь. Інтерполяція та апроксимація функцій. Чисельне диференціювання. Чисельне інтегрування функцій. Чисельні методи розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).