Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Реабілітаційна інженерія та технології 3D-друку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (магістр) Біомедична інженерія 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дедів Леонід Євгенович
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/dediv-leonid-jevhenovych/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 14

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2238

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Вивчення студентами сучасних методів конструювання біотехнічних систем та радіоелектронної медичної апаратури рiзноманiтного призначення засобами комп’ютерної техніки - комп’ютерним дизайном та поглиблене ознайомлення з об’ємом і порядком комп’ютерної розробки комплекту конструкторської документації, на основі якого здійснюється серійний випуск радіоелектронної медичної апаратури, а також експлуатація вказаної апаратури в медичних закладах.
Завдання навчальної дисципліни: вміння застосовувати теоретичні та практичні навики у поєднанні практичних методів комп’ютерного дизайну i теоретичних знань, отриманих у процесі вивчення основ конструювання, побудови, схемотехніки; забезпечення розуміння і використання на практиці методологічних аспектів та логіки комп’ютерного дизайну біотехнічних систем; ознайомлення студентів з особливостями комп’ютерного дизайну вузлів біотехнічних систем різного призначення.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Анатомія, фізіологія та патологія людини
Біомедична інженерія

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Біомедична статистика
Інженерний супровід медичних технологій

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Системи автоматичного проектування.
Тема 2. Основні складові системи САПР PCAD 2006
Тема 3. Створення бібліотеки символьних позначень елементів електричної схеми.
Тема 4. Особливості створення бібліотеки конструктивів (корпусів) радіоелементів.
Тема 5. Особливості створення інтегрованої бібліотеки компонентів
Тема 6. Порядок і особливості виконання електричних схем
Тема 7. Порядок і особливості розробки друкованих плат з використанням різних типів розводчиків друкованих плат.
Тема 8. Ергономіка і її вплив на конструкцію біотехнічних систем.
Тема 9. Основи композиції зовнішнього вигляду виробу
Тема 10. Основні складові системи САПР „Компас 5.11”.
Тема 11. Порядок і особливості створення бібліотеки компонентів в системі САПР „Компас 5.11”.
Тема 12. Порядок і особливості виконання креслень в системі САПР „Компас 5.11”.

Лабораторний практикум (теми)

Вступне заняття.
Знайомство з системою автоматизованого проектування SolidWorks. Загальні принципи тривимірного проектування виробів в SolidWorks
Створення циліндричних твердотільних елементів в системі автоматизованого проектування SolidWorks.
Створення тривимірних деталей в системі автоматизованого проектування SolidWorks.
Побудова трьохвимірних моделей деталей в системі автоматизованого проектування SolidWorks.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств.-М.: Высшая шк., 1990.
2. Мидлип Я.З. Логика конструирования. „Машиностроение”, 1969.
3. Гель П.П., Иванов-Есипович Н.К. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры.- Л.: Энергоатомиздат, 1984.
4. Дж. Барнс. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. Мир, 1990.
5. Ч.Г.Мэнгин, С.Макклелланд. Технология поверхностного монтажа. Будущее технологии сборки в електронике. Мир, 1990.
6. Кирилюк В.В., Мацюк О.В., Піскун С.О., Шатковський О.М. Accel EDA.- Посібник з дисципліни „Теоретичні основи побудови САПР”, „САПР РЕМА”.- Тернопіль: ТДТУ ім..Івана Пулюя, 2001.
7. Красильникова Г.А., Самсонов В.В., Тарелкин С.М. Автоматизация инженерно-практических работ: AutoCAD2000, Компас-График 5.5, MiniCAD 5.1. Учебник-Питер:СП 2002.
8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерний дизайн біотехнічних систем” для студентів за напрямом підготовки 163 “Біомедична інженерія” / Уклад.: Л.Є. Дедів – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни
"Обробка біомедичних сигналів" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну
участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або
відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Основи пгобудови медичної техніки" вибудована з урахуванням норм законодавства України
щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
- наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від
15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
9 Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана
Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ
№4/7-72 від 02.02.2021
10 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
11 Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від
25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

90-100 А відмінно
82-89 В добре
75-81 С добре
67-74 D задовільно
60-66 Е задовільно
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

1. Загальні відомості про систему автоматичного проектування друкованих плат ACCEL EDA (P-CAD2002).
2. Характеристика основних модулів системи Accel EDA (P-CAD2002).
3. Загальні правила налагоджування системи Accel EDA, перегляд проектів.
4. Основні правила вибору масштабування об΄єктів при створенні бібліотеки елементів електричних схем і конструкції плати.
5. Порядок перегляду об΄єктів, виклик файлів Accel EDA на екран дисплею.
6. Порядок керування зображенням об΄єктів на екрані дисплею.
7. Порядок роботи і налагоджування текстових редакторів Accel EDA.
8. Порядок видалення елементів з файлу Accel EDA.
9. „Гарячі клавіші” клавіатури ПЕОМ і їх налагоджування.
10. Призначення редактора Symbol Editor, його виклик і налагоджування.
11. Умовні графічні позначення елементів електричної схеми згідно діючих стандартів.
12. Правила креслення графічних зображень в редакторі Symbol Editor.
13. Правила креслення виводів елементів.
14. Правила створення бібліотеки графічних елементів і їх збереження.
15. Порядок створення графічного зображення елемента з використанням Symbol Wizard
16. Призначення редактора Patteren Editor, його виклик і налагоджування.
17. Призначення і порядок налагоджування шарів зображення елементів.
18. Порядок перегляду об΄єктів, виклик файлів Accel EDA на екран дисплею.
19. Порядок перенумерації позиційних позначень елементів електричної схеми.
20. Порядок пересення елементів з одного шару в інший.
21. Правила створення виводів елементів в редакторі Patteren Editor.
22. Правила створення і запам΄ятовування корпусу елементів в редакторі Patteren Editor.
23. Правила створення корпусу елементів з використанням Patteren Wizard.
24. Призначення і порядок налагоджування редактора Library Manager.
25. Правила створення бібліотек елементів.
26. Порядок копіювання елементів з однієї в іншу бібліотеку елементів.
27. Порядок видалення елементів з бібліотеки.
28. Порядок створення елемента і занесення його в бібліотеку.
29. Призначення редактора Fccel Shematic і його налагоджування.
30. Порядок створення шаблону (А1 ÷А4).
31. Порядок створення Accel Shematic.
32. Порядок перенумерації позиційних позначень елементів електричної схеми.
33. Порядок нанесення текстових повідомлень на електричну схему.
34. Порядок створення „жгутових” з΄єднань і їх нумерація на електричній схемі.
35. Порядок запам΄ятовування і друкування електричних схем.
36. Порядок створення ..Netlist.. електричної схеми.
37. Призначення графічного редактора друкованих плат РСВ.
38. Порядок налагоджування і роботи з трасувальником друкованої плати Qick Ronte.
39. Порядок налагоджування і роботи з трасувальником друкованої плати Pro-Rount
40. Порядок налагоджування і роботи з трасувальником друкованої плати. Spectra
Затверджено рішенням кафедри
біотехнічних систем
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).