Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. біотехнічних систем

Анатомія, фізіологія та патологія людини

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 16. Хімічна та біоінженерія 163. Біомедична інженерія (бакалавр) 3 5-6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гевко Олена Василівна
Науковий ступінь канд. мед. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hevko-olena-vasylivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) hevkohelena@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 68
Практичні заняття: 0
Лабораторні заняття: 34

Кількість годин самостійної роботи: 93
Кількість кредитів ECTS: 6
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2180

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка кваліфікованих спеціалістів до участі в створенні сучасної терапевтичної та діагностичної медичної апаратури з урахуванням і розумінням анатомічних, фізіологічних, патофізіологічних особливостей людського організму.
Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з латинською анатомо-фізіологічною термінологією; вивчити теоретичні засади анатомії та фізіології органів та систем людини; досконало оволодіти умінням інтерпретації фізіологічних процесів у нормі; вивчити теоретичні основи патологічних процесів людини та методів їх діагностики.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Для успішного засвоєння дисципліни,студент повинен знати:
базові анатомо-фізіологічні особливості організму людини;
біохімічні та біофізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини.
Для успішного засвоєння дисципліни,студент повинен вміти:
аналізувати морфологічні та функціональні показники організму.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Біофізика
Основи медичних знань
Моделювання біомедичних процесів та сигналів
Діагностичні і терапевтичні системи

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Вступ. Загальні поняття про анатомію. Латинська термінологія. Остеологія. Скелет людини. Сполучення кісток. Міологія. Топографія, будова та функції окремих груп м’язів людини. 2
Тема 2. Будова нервової системи людини та ендокринних залоз. 2
Тема 3. Будова органів чуття. 2
Тема 4. Анатомія серцево–судинної та дихальної систем. 2
Тема 5. Анатомія травної системи та системи органів виділення. 2
Тема 6. Фізіологія як наука. Базові поняття про потенціал спокою та потенціал дії. 2
Тема 7. М’язове скорочення. Проведення нервового імпульсу і нервово-м’язова передача. 2
Тема 8. Фізіологія центральної нервової системи та нервова регуляція вегетативних функцій. 2
Тема 9. Аналізатори. Вища нервова діяльність. Фізіологія праці. 2
Тема 10. Фізіологія серцево-судинної системи. 2
Тема 11. Електокардіографія, фонокардіографія. 2
Тема 12. Фізіологія системи дихання. 2
Тема 13. Фізіологія обміну речовин та терморегуляції. 2
Тема 14. Фізіологія системи крові. 2
Тема 15. Фізіологія системи травлення. 2
Тема 16. Фізіологія системи виділення. 2
Тема 17. Загальні поняття про патологію. Латинська термінологія. Місцеві та загальні реакції організму на пошкодження. 2
Тема 18. Реактивність та резистентність і їхня роль в патології. Імунітет та його місце в патології. 2
Тема 19. Алергія. 2
Тема 20. Патологічна фізіологія периферичного кровоплину та мікроциркуляції. Гіпоксія. 2
Тема 21. Запалення. 2
Тема 22. Лихоманка. 2
Тема 23. Патологічна фізіологія обміну речовин. Механізми пухлинного росту. 2
Тема 24. Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення функції вегетативної нервової системи. 2
Тема 25. Патологічна фізіологія ендокринної системи. 2
Тема 26. Патлогічна фізіологія кровообігу. 2
Тема 27. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання. 2
Тема 28. Патологічна фізіологія крові. 2
Тема 29. Патологія згортання крові. 2
Тема 30. Патофізіологія болю. 2
Тема 31. Патологічна фізіологія травлення. 2
Тема 32. Порушення функції печінки та жовчево-вивідних шляхів. 2
Тема 33. Патологічна фізіологія підшлункової залози. 2
Тема 34. Патологічна фізіологія нирок. 2

Практичні заняття (теми)

-

Лабораторний практикум (теми)

1. Будова скелету людини. Визначення постави й форми стопи.

2. Будова головного мозку та функції його відділів.
3. Будова органів чуття.
4. Анатомія серцево – судинної системи.
5. Виготовлення нервово-м’язового препарату.
6. Дослідження основних властивостей нерва. Закони подразнення.
7. Фізіологія серцево-судинної системи.
8. Фізіологія шлунково-кишкового тракту.

9. Місцеві та загальні реакції організму на пошкодження.
10. Патологічна фізіологія периферичного кровоплину та мікроциркуляції.
11. Запалення.
12. Патологічна фізіологія нервової системи.
13. Патологічна фізіологія кровообігу.
14. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання.
15. Патологічна фізіологія крові.
16. Патологічна фізіологія травлення.
17. Патологічна фізіологія нирок.

Самостійна робота студента/аспіранта

1. Латинська термінологія. Скелет людини. Міологія.
2. Будова нервової системи людини та ендокринних залоз.
3. Будова органів чуття.
4. Анатомія серцево – судинної та дихальної систем.
5. Анатомія травної системи та системи органів виділення.
6. Фізіологія як наука. Базові поняття про потенціал спокою та потенціал дії. М’язове скорочення. Проведення нервового імпульсу і нервово-м’язова передача.
7. Фізіологія центральної нервової системи та нервова регуляція вегетативних функцій. Аналізатори. Вища нервова діяльність. Фізіологія праці.
8. Фізіологія серцево-судинної системи, дихання, обміну речовин та терморегуляції.
9. Фізіологія системи крові, травлення та виділення.
10. Місцеві та загальні реакції організму на пошкодження.
11. Імунітет та його місце в патології. Алергія.
12. Гіпоксія.
13. Лихоманка.
14. Патологічна фізіологія обміну речовин.
15. Порушення функції вегетативної нервової системи.
16. Патологічна фізіологія ендокринної системи.
17. Патологічна фізіологія кровообігу.
18. Біль
19. Патологічна фізіологія травлення.
20. Порушення функції жовчево-вивідних шляхів.
21. Патологічна фізіологія підшлункової залози.
22. Патологічна фізіологія нирок.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680с.
2. Нормальна фізіологія /За ред. В.І.Філімонова - К.: Здоров'я, 1994. - 608 с.
3. Патологическая физиология /Под ред. Н. Н. Зайко - Киев; Вища школа, 1996. - 503 с.
4. Анатомия человека / Под ред. М. Р. Сапина. - М.: Медицина , 1986. - Т 1., Т. 2.
5. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ. Наук. ред.перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська.- Львів: БаК, 2002.- 767 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Політика навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Анатомія, фізіологія та патологія людини" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги стосуються відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи та ін.); заохочень та стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.).
Політика навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія та патологія людини" вибудована з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, положень ТНТУ:
1 Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020
2 Положення про індивідуальний навчальний план студента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-669 від 25.09.2020
3 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
4 Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (нова редакція) - наказ №4/7-670 від 25.09.2020
5 Положення про академічну мобільність студентів ТНТУ ім.І.Пулюя - наказ№4/7-454 від 16.07.2013
6 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-164 від 01.03.2021
7 Положення про підсумковий семестровий контроль результатів навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-122 від 17.02.2020
8 Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-350 від 25.05.2020
Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 - наказ №4/7-72 від 02.02.2021
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - наказ №4/7-969 від 01.11.2019
Статут Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (нова редакція) - наказ МОН №248 від 25.02.2019

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Модуль1
Лабораторні роботи – 25
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 1 – 40
Модуль2
Лабораторні роботи – 20
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 2 - 35
Модуль3
Лабораторні роботи – 25
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 3 - 40
Модуль4
Лабораторні роботи – 20
Самостійна робота – 5
Тестовий контроль – 10
Всього за модуль 4 - 35


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

7. Додаткова інформація

1. Загальна будова скелета.
2. Будова хребця. Особливості будови хребців різних відділів хребта.
3. Хребет як ціле.
4. Скелет грудної клітки. Будова ребер і груднини.
5. Загальна будова і відділи черепа. Мозковий і лицевий череп.
6. Череп як ціле. Склепіння і основа черепа.
7. Скелет плечового пояса. Кістки вільної верхньої кінцівки.
8. Скелет тазового пояса. Кістки вільної нижньої кінцівки.
9. Загальні поняття про поставу, види постав.
10. Фізіологічні та патологічні вигини хребта.
11. Склепіння стопи, плоскостопість.
12. Загальна будова головного мозку.
13. Будова мозкового стовбура.
14. Шлуночки мозку.
15. Будова кінцевого мозку.
16. Частки півкулі головного мозку.
17. Сенсорні, моторні та асоціативні зони головного мозку.
18. Оболонки головного мозку.
19. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку (довгастого, заднього, середнього, проміжного, кінцевого).
20. Кора великих півкуль головного мозку, її мікроскопічна будова, функціональне значення.
21. Спеціалізовані та неспеціалізовані органи чуття.
22. Нюховий аналізатор, особливості будови.
23. Смаковий аналізатор особливості будови.
24. Рецептори язика.
25. Тактильний аналізатор.
26. Будова ока.
27. Шари сітківки.
28. Хід променів через оптичний апарат.
29. Будова вуха.
30. Що таке судинна система?
31. На які два відділи можна поділити судинну систему в залежності від характеру циркулюючої крові?
32. З яких частин складається кровоносна система?
33. Яка будова оболонок стінки артерій?
34. Яка різниця в будові стінки вени на відмінну від стінки артерії?
35. Як збудована стінка капіляра?
36. Що ми розуміємо під терміном мікроциркуляція?
37. Які відділи, поверхні, краї серця розрізняють при зовнішньому його огляді. Яка фрма та розміри серця?
38. Які Ви знаєте камери серця?
39. Які борозни розрізняють на поверхні серця?
40. Які камери серця з'єднуються між собою?
41. Як називаються судини, що несуть кров до серця, в які камери вони впадають?
42. Як називаються судини, що несуть кров від серця, з яких камер серця вони виходять?
43. З яких оболонок складається стінка серця? Дати їх характеристику.
44. До якої групи м'язів належить міокард? Які особливості його будови в стінках передсердь та шлуночків?
45. Які структури утворює ендокард?
46. Які клапани розміщені в ділянці правого та лівого передсердно-шлуночкових отворів? Принцип їх дії.
47. Які клапани розташовані в ділянці отворів легеневого стовбура та аорти? Їх форма, принцип дії.
48. Що таке велике коло кровообігу, чим воно починається і закінчується? (Назвати послідовно складові частини, визначити функціональне значення).
49. Що таке мале коло кровообігу, де воно починається і закінчується? (Назвати пслідовно складові частини, визначити його функціональне значення).
50. Які шари утворюють стінки серця?
51. За рахунок чого забезпечується автоматизм роботи серця?
52. Де розміщені синуснопередсердний та передсердно-шлуночковий вузли, передсердношлуночковий пучок та його складові частини: стовбур, права та ліва ніжки?
53. За рахунок яких судин відбувається живлення серця?
54. Які нерви інервують серце, звідки вони відходять, які серцеві сплетення вони утворюють?
55. Де знаходиться верхня межа серця?
56. Де розміщена верхівка серця?
57. Будова глотки і її частин.
58. Будова стравоходу, її частин та особливості будови стінки.
59. Зовнішня і внутрішня будова шлунка.
60. Перелічіть оболонки шлунка і поясніть, які клітини їх утворюють.
61. Будова слизової оболонки шлунка.
62. Будова тонкого відділу кишечника
63. Особливості будови слизової оболонки тонкого кишечника.
64. Будова товстого відділу кишківника.
65. Будова печінки.
66. Будова підшлункової залози.
67. Будова жовчевого міхура.
68. Схема жовчевиділення.
69. Предмет і значення фізіології.
70. Поняття про організм, фізіологічну функцію.
71. Основні властивості живої тканини.
72. Подразливість та види подразників.
73. Поняття про збудження та збудливість.
74. Що таке лабільність?
75. Як відбувається процес скорочення м’язового волокна?
76. Загальна характеристика збудливих тканин.
77. Зміни у тканинах при збудженні.
78. Які відомі типи м’язових скорочень?
79. Які відомі форми скорочення м’язів?
80. Що таке тетанус?
81. Чим відрізняється пряме подразнення м’яза від непрямого?
82. Дайте характеристику законів збудження.
83. Дати визначення порогового, підпорогового, надпорогового, максимального, субмаксимального, надмаксимального подразників.
84. Чому підпорогові подразники не викликають відповідної реакції?
85. Чим відрізняються артерії від вен?
86. Що таке периферичний кровоплин?
87. Класифікація артерій.
88. Що таке пульс?
89. Які характеристики пульсу відомі.
90. Як правильно пальпувати пульс на променевій артерії?
91. На яких артеріях є можливо пропальпувати пульс?
92. Які показники артеріального тиску покладено в основу оцінювання функцій серцево-судинної системи?
93. Як вимірюють артеріальний тиск?
94. Чим відрізняється систолічний артеріальний тиск від діастолічного?
95. Поясніть процес слиновиділення.
96. Як відбувається травлення у шлунку?
97. Поясніть роль соляної кислоти в процесах травлення.
98. Якими клітинами продукується соляна кислота?
99. Що виробляють головні клітини шлунка?
100. Які відомі фази шлункової секреції?
101. Які ферменти секретує підшлункова залоза?
102. Які відомі фази секреції підшлункової залози?
103. Що собою представляє жовч та яка її участь у травленні?
104. Які функції виконує жовч?
105. Що таке апоптоз?
106. Поясніть можливі механізми пошкодження клітинних структур.
107. Які відомі загальні реакції організму на пошкодження?
108. Що таке «стрес»?
109. Які відомі стадії стресу за Сельє?
110. Поясніть значення стресу для організму.
111. Що таке екстремальні стани?
112. Які прояви «відповіді гострої фази»?
113. Що таке термінальні стани?
114. Що таке «артеріальна гіперемія»?
115. Що таке «венозна гіперемія»?
116. Що таке «ішемія»?
117. Що таке «стаз»?
118. Що таке «тромбоз»?
119. Що таке «емболія»?
120. Назвіть основні умови виникнення артеріальної гіперемії.
121. Особливості розвитку типових патологічних процесів у нервовій системі.
122. Роль змін гематоенцефалічного бар’єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС.
123. Особливості прояву порушень нервових функцій в залежності від їх локалізації в різних відділах центральної нервової системи;
124. Порушення рухової функції нервової системи.
125. Периферичні та центральні паралічі та парези: причини, механізми, прояви.
126. Рухові порушення підкіркового походження.
127. Порушення, пов’язані з ураженням мозочка. Судоми. Міастенія.
128. Причини і механізми порушень електрофізіологічних процесів в нейронах. Порушення функції іонних каналів, порушення нейрохімічних процесів.
129. Механізми патологічного збудження і патологічного гальмування нервових центрів.
130. Серцева недостатність, форми, етіологія і патогенез.
131. Гіпертрофія міокарда, стадії розвитку.
132. Аритмії серця, їх види, причини.
133. Інфаркт міокарда. Етіологія. Патогенез.
134. Роль порушень ліпідного обміну при атеросклерозі.
135. Стадії атеросклерозу
136. Що таке артеріальна гіпертензія?
137. Що таке артеріальна гіпотензія?
138. Що таке есенціальна артеріальна гіпертензія?
139. Які Вам відомі симптоматичні артеріальні гіпертензії?
140. Що таке дихальна недостатність?
141. Чим відрізняється обструктивний тип дихальної недостатності від рестриктивного?
142. Які види розладів дихання відомі.
143. Що таке пневмонія.
144. Що таке ателектаз?
145. Яка концентрація еритроцитів у загальному аналізі крові в нормі?
146. Яка концентрація лейкоцитів у загальному аналізі крові в нормі?
147. Лейкоцитарна формула.
148. Кількість гемоглобіну в нормі.
149. Анемії, класифікація анемій.
150. Залізодефіцитна анемія.
151. Що таке кольоровий показник
152. Механізми розвитку виразок, ерозій і геморагій у слизовій шлунка.
153. Розлади травлення при порушенні секреторної функції шлунка.
154. Етіологія і патогенез гастриту.
155. Етіологія і патогенез пептичної виразки шлунка і 12-палої кишки.
156. Оцінка ролі спадкових, місцевих і ендокринних факторів в етіології виразки шлунка.
157. Що таке ниркова недостатність?
158. Які порушення діурезу відомі?
159. Які порушення загального аналізу сечі відомі?
160. Основні наслідки порушень фільтрації, реабсорбції і секреції
161. Причини гострої і хронічної ниркової недостатності
162. Клінічні прояви хронічної ниркової недостатності
163. Етіологію і патогенез гострого і хронічного гломерулонефриту, пієлонефриту, нирковокам'яної хвороби.
164. Зміст понять “ацидоз” і “алкалоз”
165. Об'єм і розподіл води і електролітів в організмі
166. Механізми регуляції водно-сольового обміну
167. Види дегідратацій, причини їх виникнення
168. Принципи корекції води і електролітів при дегідратаціях
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
10
від «
17
»
03
2021
року).