Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. комп'ютерних наук

Чисельні методи

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 12. Інформаційні технології 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 2 3
2 бакалавр 12. Інформаційні технології 126. Інформаційні системи та технології (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Дмитроца Леся Павлівна
Науковий ступінь канд. техн. наук
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/d/dmytroca-lesja-pavlivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 16
Лабораторні заняття: 16

Кількість годин самостійної роботи: 57
Кількість кредитів ECTS: 3,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1985

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни «Чисельні методи» полягає у формуванні теоретичних знань з чисельного аналізу, засвоєння студентами основних методів наближення та отримання навичок їх застосування для розв’язання математичних задач, що виникають при розробці інформаційних систем. При цьому велика увага приділяється практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах із застосуванням математичних пакетів

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Студенти повинні володіти базовими знаннями з Вищої математики, Дискретної математики, Програмування.

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Обробка сигналів та зображень
Моделювання систем
Математичні методи дослідження операцій

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

1. Вступ. Загальні поняття. Похибка результату чисельного розв’язування задачі.
2. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
3. Чисельні методи розв’язування алгебраїчних і трансцендентних рівнянь та систем нелінійних рівнянь.
4. Чисельні методи наближення функцій.
5. Чисельне диференціювання.
6. Чисельне інтегрування.
7. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь. Задача Коші.
8. Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь.

Практичні заняття (теми)

1. Похибка результату чисельного розв’язання задач.
2. Методи розв’язання систем лінійних рівнянь.
3. Чисельні методи розв’язування алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.
4. Інтерполяція. Многочлени Лагранжа та Ньютона.
5. Апроксимація. Метод найменших квадратів.
6. Чисельне диференціювання та інтегрування.
7. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь Задача Коші.
8. Чисельні методи розв'язання крайових задач.

Лабораторний практикум (теми)

1. Основи роботи в пакеті MathCad.
2. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь у MathCad.
3. Розв’язання нелінійних рівнянь на ЕОМ.
4. Інтерполяція многочленами в MathCad.
5. Апроксимація табличних функцій на ЕОМ.
6. Обчислення похідних та інтегралів на ЕОМ.
7. Розв’язування звичайних диференційних рівнянь на ЕОМ. Задача Коші.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальностей: 122 «Комп`ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», всіх форм навчання. Укладач Л.П.Дмитроца: ТНТУ, 2020 р.
2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Чисельні методи» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», спеціальностей: 122 «Комп`ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», всіх форм навчання. Укладач Л.П.Дмитроца: ТНТУ, 2020 р.
3. Ляшенко М.Я. Чисельні методи / М.Я. Лященко, М.С. Головань – К.: “Либідь”, 1996 – 285 с.
4. Самборська О.М. Чисельні методи : Навчальний посібник / О.М. Самборська , Б.Г. Шелестовський – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 164 с.
5. Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. – К. :Видавнича група BHV, 2006. - 480 c.
6. Чабан В. Чисельні методи Навчальний посібник / Чабан В. – Львів: В-во Національного ун-ту “львівська політехніка”, 2001. – 186 с.
7. Поршнев С.В. Численные методы на базе Mathcad / С.В. Поршнев , И.В. Беленкова СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 464 с: ил.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою. Семестрова оцінка є сумою балів, поточного контролю (до 75 балів) та підсумкового - за кожних три бали поточної оцінки студент отримує 1 бал підсумкової семестрової оцінки автоматично (до 25 балів)
Поточний котроль - дві контрольні роботи, які включають тестові питання та практичні завдання. Максимальна сумарна кількість балів за один модульний контроль – 20 балів.
Кожний із модулів передбачає виконання лабораторної роботи та її захист. Максимальна кількість балів за одну лабораторну роботу – 5 балів, мінімальна – 0,5 бала. Бали знімаються за неякісне та\чи невчасне виконання роботи.
Максимальна кількість усіх балів за всі лабораторні – 35 балів.
В результаті виконання усіх видів робіт протягом семестру студент може отримати 75 балів.
Бути атестованими з дисципліни "Чисельні методи" можуть тільки ті студенти, які виконали всі форми поточного контролю та набрали протягом семестру не менше 45 балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).