Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. бухгалтерського обліку та аудиту

Фінансовий облік ІІ

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 4 8

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Королюк Тетяна Миколаївна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/koroljuk-tetjana-mykolajivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua) korolyuk@tntu.edu.ua

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 28
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 109
Кількість кредитів ECTS: 5,5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1792

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни.
Опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання навчальної дисципліни
За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати
такі результати навчання:
1. Здатність продемонструвати уміння здійснювати бухгалтерську обробку документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складати бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання з використанням сучасних інформаційних технологій.
2. Здатність продемонструвати знання та розуміння організації фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані бухгалтерського обліку.
3. Здатність продемонструвати знання та розуміння на основі Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Положення про організацію діловодства складати плани-графіки надходжень, оброблення бухгалтерських документів, передавати документи в архів.
4. Здатність продемонструвати знання та навички розробки заходів щодо впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, поліпшення економічної роботи суб’єктів господарювання, керуючись нормативно-правовими актами з обліку та оподаткування.
5. Здатність продемонструвати знання та навички контролю за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та оподаткування, збереженням і ефективним використанням ресурсів суб’єктів господарювання.
6. Здатність застосовувати знання та розуміння дотримання правил зберігання бухгалтерських документів, організації роботи матеріально-відповідальних осіб та архіву суб’єктів господарювання.
7. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до проблем обліку і оподаткування, використовуючи належне програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Звітність підприємства (для спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 Облік і аудит)
Звітність підприємства

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Тема 3. Облік праці та її оплати
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів
Тема 5. Облік доходів та витрат
Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 8. Облік власного капіталу
Тема 9. Фінансова звітність підприємства

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Тема 3. Облік праці та її оплати
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів
Тема 5. Облік доходів та витрат
Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 8. Облік власного капіталу
Тема 9. Фінансова звітність підприємства

Навчальні матеріали та ресурси

1. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.
2. Бухгалтерський облік. Практикум. / Мельник Т.Г. – К.: Кондор, 2015. – 425с.
3. Волкова І.А. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.А. Волкова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с.
4. Фінансовий облік. Навч. посібник. / За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.
5. Королюк Т.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Т.М. Королюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 2-ге вид., доп. і перероб. – 125 с.
6. Королюк Т.М. Практикум з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Т.М. Королюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 52 с.
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).