Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. бухгалтерського обліку та аудиту

Фінансовий аналіз

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 071. Облік і оподаткування (бакалавр) 4 7

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Синькевич Надія Іванівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/synkevych-nadija-ivanivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 16
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 72
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1279

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Теоретичні знання в системі фінансового аналізу в сучасних умовах, вміння давати обєктивну оцінку результатів фінансової діяльності на основі дослідження майна підприємства та джерел його формування, визначення фінансових показників та обгрунтування оптимальних фінансових рішень і правильний вибір фінансової політики субєкта господарювання.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Економічний аналіз, бухгалтерський облік

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства.Тема 2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.Тема 3. Аналізування майна підприємства.Тема 4. Характеристика джерел формування капіталу підприємства.Тема 5. Оцінка руху грошових коштів.Тема 6. Ліквідність та платоспроможність підприємства.Тема 7. Аналіз фінансової стійкості (стабільності) підприємства.Тема 8. Ділова активність підприємства.Тема 9. Оцінка прибутку та рентабельності підприємства.Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.Тема 11. Аналіз потенційного банкрутства та шляхи оздоровлення фінансового стану підприємства.

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства.Тема 2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.Тема 3. Аналізування майна підприємства.Тема 4. Характеристика джерел формування капіталу підприємства.Тема 5. Оцінка руху грошових коштів.Тема 6. Ліквідність та платоспроможність підприємства.Тема 7. Аналіз фінансової стійкості (стабільності) підприємства.Тема 8. Ділова активність підприємства.Тема 9. Оцінка прибутку та рентабельності підприємства.Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.Тема 11. Аналіз потенційного банкрутства та шляхи оздоровлення фінансового стану підприємства.

Навчальні матеріали та ресурси

Курс лекцій із дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4 курсу (денної та заочної форми навчання )// Н.І.Синькевич- Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя , 2017.- 137 с. Методичні вказівки для виконання курсової роботи із дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 5 курсу (денної та заочної форми навчання) спеціальності «Облік і аудит» / Н.І.Синькевич – Тернопіль : ТНТУ імені І.Пулюя, 2015.- 63 с. ДєєваН.М.,ДедіковО.І. Фінансовий аналіз:Навчальний посібник .-К.:Центр учбової літератури,2007 .-328 с.-МО і науки України. Дніпропетровська державна фінансова академія ШморгунН.П.,ГоловкоІ.В.Фінансовий аналіз:Навчальний посібник .-К.:ЦУЛ,2006 .-528 с.-МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка. ШереметО.О. Фінансовий аналіз:Навчальний посібник .-К.:Кондор,2005 .-196с.
Цал-Цалко Ю.С.Фінансовий аналіз:Підручник .-К.:ЦУЛ,2008.- 166с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Для отримання позитивної оцінки необхідно вивчити лекційний матеріал ,вирішити практичні завдання та закріпити матеріал, користуючись завданнями із самостійної роботи. Для студентів денної форми навчання для проведення проміжного контролю необхідно здати модулі 1 та 2. Для отримання заліку для студентів денної форми навчання крім усного опитування, індивідуальних завдань та виконання практичних робіт необхідно здати підсумковий контроль. Студентам заочної форми навчання необхідно здати тести по 1,2 та підсумковому модулях Підсумкова оцінка виставляється по загальній кількості отриманих балів.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).