Syllabus

Оберіть спеціальність*

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки та фінансів

ECONOMY OF THE ENTERPRISE

картка навчальної дисципліни

Спеціальність
Спеціальність 073 - Менеджмент (бакалавр)
Галузь знань 7 Управління та адміністрування
Освітній рівень бакалавр
Навчальна дисципліна
Статус навчальної дисципліни обов'язкова
професійної підготовки
Курс 1
Семестр 2
Форма навчання денна
Розподіл аудиторних годин
36– лекції
18– практичні заняття
Кількість годин самостійної роботи 66
Кількість кредитів ECTS 4
Вид підсумкового контрою екзамен
Лектор
Науковий ступінь д.е.н.
Вчене звання професор
Прізвище, ім'я та по батькові Мариненко Наталія Юріївна
Вступні вимоги (базові дисципліни)
Economic Theory, Macro- and Microeconomis 
Мета та завдання навчальної дисципліни
Economy of the enterprise is the study of how businesses manage scarce resources and is concerned with economic issues and problems related to business organization, management, and strategy. Issues and problems include: an explanation of why firms emerge and exist; what firms do, what their motives are, how they perform; why they expand; the role of entrepreneurs and entrepreneurship; the significance of organizational structure; the relationship of firms with the employees, the providers of capital, the customers, the government; the interactions between firms and the business environment. 
Опис навчальної дисципліни
Лекційний курс Lecture 1. INTRODUCTION TO BUSINESS ECONOMICS
Lecture 2. INTERNAL ORGANIZATION OF A FIRM
Lecture 3. PLANNING IN ORGANIZATIONS
Lecture 4. PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONS
Lecture 5. LABOUR PRODUCTIVITY AND WAGE PAYMENTS POLICY.
Lecture 6. INTANGIBLE ASSETS OF THE FIRM
Lecture 7. FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE
Lecture 8. CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE
Lecture 9. INVESTMENTS ON THE ENTERPRISE
Lecture 10. FINANCIAL ANALYSIS AND THE EFFICIENCY OF THE FIRM’S OPERATIONS
Lecture 11. INNOVATIONS ON THE ENTERPRISE
Lecture 12. COSTS OF PRODUCTION AND PRICING POLICY
Lecture 13. PRODUCTION ON THE ENTERPRISES. QUALITY AND COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTS
Lecture 14. THE BANKRUPTCY AND REORGANIZATION OF THE ENTERPRISE
Практичні заняття Lecture 1. INTRODUCTION TO BUSINESS ECONOMICS
Lecture 2. INTERNAL ORGANIZATION OF A FIRM
Lecture 3. PLANNING IN ORGANIZATIONS
Lecture 4. PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONS
Lecture 5. LABOUR PRODUCTIVITY AND WAGE PAYMENTS POLICY.
Lecture 6. INTANGIBLE ASSETS OF THE FIRM
Lecture 7. FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE
Lecture 8. CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE
Lecture 9. INVESTMENTS ON THE ENTERPRISE
Lecture 10. FINANCIAL ANALYSIS AND THE EFFICIENCY OF THE FIRM’S OPERATIONS
Lecture 11. INNOVATIONS ON THE ENTERPRISE
Lecture 12. COSTS OF PRODUCTION AND PRICING POLICY
Lecture 13. PRODUCTION ON THE ENTERPRISES. QUALITY AND COMPETITIVENESS OF THE PRODUCTS
Lecture 14. THE BANKRUPTCY AND REORGANIZATION OF THE ENTERPRISE
Критерії оцінювання
Оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) системою. Відповідність результатів, оцінених за 100-бальною шкалою національній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалі ECTS («А», «B», «C», «D», «E», «FХ», «F»), регламентується Положенням «Про оцінювання здобувачів вищої освіти в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» 
Укладач курсу
д.е.н., професор Мариненко Наталія Юріївна 
Дата останнього оновлення: 2020-10-07 00:53:47